Fredag fremmet Arbeiderpartiet og Senterpartet forslag om at Stortinget skulle ta en rask avgjørelse i saken om et nasjonalt pop og rockmuseum – i Trøndelags favør. Forslaget vil antagelig bli nedstemt, fordi AP og SP ikke klarer å sikre seg verken FrPs eller SVs støtte til en slik hastevotering. Dermed vil de 42 organisasjonene som i skrivende stund forfatter sine høringsuttalelser, allikevel bli hørt. FrPs Karin S. Woldseth mener AP og Senterpatiets fremfusen truer den demokratiske prosessen: – Hvis det er et slikt “kulturløft” kulturlivet skal få, vil de nok ikke gå så hyggelige tider i møte, sier Woldseth til Ballade i dag.

Karin S. Woldseth, FrP

Av Knut Steen

Senterpartiet og Arbeiderpartiet, med Trond Giske i spissen, er leie av å vente på at stortinget skal behandle ferdig saken om lokaliseringen av et nasjonale pop- og rockmuseum og arkiv. Derfor fremmet de to partiene i går en innstilling til Stortinget, der de ba om en nærmest umiddelbar avgjørelse i Trøndelags favør.

Bakgrunnen for forslaget beskrives i ”Innstilling fra familie-, kultur og administrasjonskomiteen om kultur og næring”, som nå ligger tilgjengelig på http://www.stortinget.no/inns/2004/midl/inns-20042005-230-i.ht. Alle ”sitater” nedenfor er fra dette dokumentet.

Her henviser SP og APs representanter til ”debatten om kulturmeldingen i Stortinget 1. april 2004, der et forslag om å opprette et nasjonalt pop/rock senter ble nedstemt”, etter et forslag om en grundigere utredning fra SVs Magnar Bergo.

SP og AP mener nå at ”alle de aktuelle kandidatene har fått bred anledning til å presentere sine prosjekter” etter at utredningen fra ABM Utvikling ble klar, og at ”ABM Utvikling konkluderer med at et nasjonalt opplevelsessenter for pop/rock bør legges til Trondheim”.

Derfor mener de to partiene at ”Stortinget nå bør konkludere i denne saken”. Samtidig understreker representantene at det er ”viktig å ta vare på det sterke engasjementet andre steder, og utvikle regionale sentra for pop/rock, bl.a. i Halden, Kristiansand, Stavanger, Bergen og i Nord-Norge”.

I tillegg bemerker partiene at det også er ” svært viktig at vi bidrar til at hovedstaden har gode og egnede forhold for å synliggjøre den lokale musikkarven og gode arenaer for dagens utøvere.”

Her er de konkrete forslagene fra AP og SP:

1. Det etableres et nasjonalt opplevelsessenter for pop/rock lokalisert til Trondheim.

2. Staten skal bidra til at det etableres regionale sentra flere steder i landet som fokuserer på lokale pop/rock og er arena for utstillinger fra det nasjonale opplevelsessenteret. Disse bør også sees i sammenheng med en utvidelse av Norgesnettet, slik at de kan være levende spillesteder.

3. Staten skal bidra til at planene om å etablere et rockesenter på Schous i Oslo blir realisert.

4. Det etableres et nasjonalt kompetansesenter for støttefunksjoner rundt rock i Namsos.

5. Regjeringen bes på bakgrunn av utredningen fra ABM-Utvikling og høringsinnspillene legge fram sak om etablering og lokalisering av et nasjonalt arkiv for pop/rock i forbindelse med statsbudsjettet for 2006.

Høyre, SV, KrF og FrP: – Nei takk!

Om dette forslaget hadde blitt vedtatt, ville det blant annet betydd at ingen av de 42 organisasjonene som har varslet at de ønsker å komme med høringsuttalelser til ABM utviklings innstilling i saken, ville blitt hørt. Men slik blir det altså ikke. Da AP denne helgen mislyktes i å sikre seg SVs støtte for en hastevotering, var slaget i realiteten tapt. Et flertall av Høyre, SV og Krf vedtok dermed å la prosessen gå sin gang, slik Stortinget vedtok i fjor.

Det er også interessant å observere at FrP, som fortsatt går inn for å legge både museum og arkiv til Trøndelag, valgte å ikke stille seg bak AP og SPs hastevotering.

I sin kommentar skriver Fremskrittspartiet at selv om de støtter AP og SP på at ”alle de aktuelle kandidatene har fått bred anledning til å presentere sine prosjekter”, så viser de allikevel til at ”det er varslet en sak om nasjonalt rock/pop-senter ifbm. budsjett 2006”. FrP ” forventer at Regjeringen tar hensyn til de momenter og ønsker som har blitt lagt frem i Stortinget, samt de faglige innspill som har kommet fra ABM-Utvikling.”, og markerer avstand fra SP og Aps forslag ved å vise til at ”ABM-Utvikling har lagt fram sin rapport hvor de konkluderer med at et nasjonalt opplevelsessenter for pop/rock bør legges til Trondheim og arkivdelen til Oslo”.

Prestisjenederlag for Giske

Trond Giske er kanskje den AP-politikeren som har lagt ned mest arbeid og personlig prestisje i denne saken. At han nå, for andre gang, har misslykkes i å kuppe ABM-senterret for pop og rock til Trøndelag, kan vanskelig betegnes som noe annet enn et stort prestisjenederlag.

SVs Magnar Bergo var en av de som tok sterkest til orde mot Øystein Djupedal og Trøndelags SV-benk under forrige helgs landsstyremøte, da de foreslo å støtte Giske i å presse frem en hastevotering i saken. Dermed har Bergo for andre gang vært sterkt delaktig i å stoppe Giskes planer om en rask Trondheimslokalisering av både museum og arkiv.

FrP: – Vi må lytte til musikklivet

Karin S. Woldseth, som er en av FrPs to medlemmer i Kulturkoimiteen, er ikke nådig i sin beskrivelse av kuppforsøket fra Arbeiderpartiet og SP. For selv om FrP lenge har vært klare på at de ønsker både pop/rock- museum og -arkiv til Trøndelag, ville de ikke være med på å amputere den prosessen Stortinget har vedtatt:

— Vi har foreslått å legge museet til Namsos i noen budsjetter. Men selv om ABM utvilking sin rapport i saken konkluderer noe avvikende i forhold til det vi foreslo, mener vi fortsatt at saken bør behandles på skikkelig måte i Stortinget. Å ta en lokaliseringsdebatt “over bordet” er en forferdelig idé, for dette bør diskuteres av alle de berørte parter. I tillegg til Trøndelag har også Stavanger, Halden, Kristiansand og Oslo kommet med sine initiativer, og musikklivet må også få si sitt. AP og SP bør virkelig ta innover seg hvor viktig det er at denne prosessen fullføres på skikkelig måte, sier Woldseth.

Hva synes FrP om at AP og SP forsøker å få et hastevedtak i denne saken, før høringsuttalelsene fra 42 musikkorganisasjoner, instanser, kommuner og initiativ kommer inn?

— Vi kan si det slik: Om viktige kultursaker skal avgjøres på denne måten, er den demokratiske prosessen truet. Hvis det er et slikt “kulturløft(e)” kulturlivet skal få, vil de nok ikke gå så hyggelige tider i møte, er Woldseths korte kommentar.

De aller fleste organisasjonene som har bedt om å få sine høringsuttalalser tatt med i betraktning i denne viktige saken, har frem til i dag vært travelt opptatt med behandlingen av forslaget til ny åndsverklov. Det har derfor ikke vært mulig for Ballade å få noen offentlige kommentarer enda. Ballade har allikevel mottatt sterke reaksjoner på AP og SPs fremgangsmåte i denne saken, og vil slippe til flere reaksjoner i løpet av denne uken.

Publisert:

Del: