Samstemt!-organisasjonene har levert utredninger om ”Spillestedsstøtte” og ”Regionale kompetansenettverk”. Målet er at disse rapportene skal være et verktøy i det videre arbeidet med å sikre driften ved helårs spillesteder og på sikt å utvikle felles profesjonelle kompetansesentre for rock, pop, jazz og folkemusikk over hele landet. I den ene rapporten heter det blant annet at: – Vi ønsker å utvide og videreutvikle de sjangerbaserte støtteordningene som i dag eksisterer, samtidig som det opprettes en ny sjangeruavhengig programmeringsstøtte for mer etablerte klubber og arrangører innenfor alle rytmiske sjangere.

Samstemt 2006: Illustrasjonsbilde 1

Samstemt! jobber for et felles, samlet krav ovenfor Kultur- og Kirkedepartementet og Stortinget. De har nylig kommet med to utredninger, om ”Spillestedsstøtte” og ”Regionale kompetansenettverk – for pop/rock, jazz og folkemusikk” som ble oversendt Kultur- og kirkedepartementet i april og som nå sendes kulturkomiteen på Stortinget.

Utredningen ”Spillestedsstøtte – en rytmepolitisk støtteordning i takt med tiden” er ført i pennen av Norgesnettet i samarbeid med Samstemt!-organisasjonene. Utredningen legger grunnlaget for oppstart av en ny og større støtteordning for faste spillesteder, av samme viktighet som festivalstøtteordningen på festivalområdet.

Spillestedsstøtten

Norgesnettets forslag er basert på dokumentet Samstemt 2006 hvor det foreslås at det opprettes en ny spillestedstøtte. Ordningen skal være for spillesteder som opererer på et høyt kunstnerisk og faglig nivå, med sjangerbredde, og som har en sentral funksjon i det lokale/regionale arrangements- og musikkmiljøet. Støtteordningen skal være kontraktsbundet over 3 år, forvaltes av Norsk kulturråd, og ha en finansiell opptrappingsplan på 10 millioner første år (2008) og nye 10 millioner i 2009 og 2010.

Det er en forutsetning at spillesteder som mottar statlig støtte også mottar kommunal/ regional støtte.

Spillestedstøtten skal gå til å sikre stabilitet og forutsigbarhet i driften av regionale spillesteder for rytmisk musikk over hele landet. Gjennom å få på plass faste ansatte i nøkkelfunksjoner, og sikre god økonomi i driften av spillestedene, tror utrederne at arrangørleddet vil heve seg i forhold til resten av næringskjeden i musikkbransjen. Dette er viktig for å sikre at artister og publikum har et godt kulturtilbud over hele landet.

Norgesnettets forslag er at de eksisterende sjangerbaserte klubbstøtteordningene videreutvikles og utvides. Samtidig opprettes det en ny sjangeruavhengig programmeringsstøtte som gir støtte til arrangører som programmerer lengre serier eller hele sesonger. De som mottar støtte fra den sjangeruavhengige programmeringsstøtten kan ikke søke klubbstøtteordningene.

Det vil fortsatt være et stort behov for en egen støtteordning til turnevirksomhet for artister innenfor alle de rytmiske sjangerne. Dagens ordninger bør videreutvikles og utvides, heter det i følge rapporten som er fremlagt.

Les hele rapporten om Spillestedsstøtten her.

Regionale kompetansenettverk – for pop/rock, jazz og folkemusikk

Dokumentet ”Regionale kompetansenettverk – for pop/rock, jazz og folkemusikk” foreslår en tre-tinns utvikling i retning av kompetansesentre i alle landets regioner.

Med bakgrunn i Samstemt 2006 ønsker Norgesnettet å komme med forslag om å innføre en ny driftsstøtteordning for regionale spillesteder for rytmisk musikk.

I rapporten heter det:

— I tillegg ønsker vi å foreslå at dagens støtteordninger for spillesteder, arrangører og klubber gjøres om. Vi ønsker å utvide og videreutvikle de sjangerbaserte støtteordningene som i dag eksisterer, samtidig som det opprettes en ny sjangeruavhengig programmeringsstøtte for mer etablerte klubber og arrangører innenfor alle rytmiske sjangere.

Tanken om tverrsjangerlig samarbeid er ny, og har utgangspunkt i at organisasjonene på nasjonalt plan har startet sitt (uformelle) samarbeid om Samstemt! De berørte sjangerområdene står generelt svakt og også svært ulikt i regional og lokal utvikling. Det gjør at de enkelte sjangermiljøene lokalt i første rekke har vært opptatt av å styrke eget område. Spørsmålet om samarbeid på tvers av sjanger har ikke tidligere vært oppe til bredere drøfting der lokale og regionale aktører har vært direkte involvert.

Å legge til rette for samarbeid på tvers av sjangrene gir bedre ressursutnytting, større samlet kompetanse, bedre tjenester og øker innsatsen på musikkfeltet i regionene. Koordinering og felles utvikling vil styrke lokale og regionale miljø til glede for hele musikklivet.

I følge rapporten er utgangspunktet for å drøfte og stille spørsmål at de berørte sjangrene:

— står svært ulikt i sin formelle og praktiske lokale og regionale utbygging og utvikling.
— har felles utfordringer og behov, men også særskilte behov tilknyttet hver sjanger.
— vil kunne dra stor nytte av hverandre i videre utvikling på området.
— de sterke miljøene som i dag har potensial for å få en rolle i et fremtidig tverrsjangerlig nettverk, er ulikt lokalisert: pop/rock og jazz i hovedsak i byer, folkemusikk på mindre steder.

Les hele rapporten om Regionale kompetansenettverk her.

I følge Samstemt selv vil de jobbe for:

— å bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten til å bli så gode som de selv vil – og har forutsetninger for. Vi vil jobbe for at færre norske musikkartister skal leve under FNs fattigdomsgrense!
— at publikum skal få varierte musikkopplevelser. Flere og bedre konserter, i mange sjangere, på flere og bedre steder over hele landet!
— å bedre tilgjengeligheten til innspilt norsk musikk gjennom styrking og kvalitetsheving av distribusjons- og produksjonsmiljø!
— spredning av kunnskap og økt kompetanse. Og vi vil gi entusiastene – de frivillige ildsjelene – en bedre oppfølging. Det skal bli lettere å legge til rette for opplevelser for andre!
— å realisere det enorme næringspotensialet som norsk musikk har.

Samstemt!, består av representanter fra FONO, Landslaget for Spelemenn, NorgesNettet, Norsk jazzforum, Norsk Folkemusikk- og Danselag og Norsk Rockforbund.

Publisert:

Del: