Styret i Norsk Kulturskoleråd har utarbeidet en resolusjon som i disse dager sendes til alle aktuelle samarbeidspartnere. Den har også gått til leder og saksordfører for utdanningskomiteen på Stortinget, og vil bli sendt til andre sentrale politikere. I resolusjonen ber man om at overføringen til kommunene økes med 200 millioner kroner, for å bidra til å realisere målet om at de lovfestede musikk- og kulturskolene kan gi et tilbud til alle.

Kulturskole i praksis

 – Bakgrunnen for denne resolusjonen er de konsekvenser en allerede ser etter at regjeringen inneværende år har innlemmet den øremerkede statsstøtteordningen i den generelle overføringen til kommunene og fjernet taket på skolepengene, sier Mona Grande Lund i Kulturskolerådet.

Utdanningskomiteen på Stortinger behandler den 26. februar Stortingsmelding nr 39 – Ei blot til Lyst, som bl.a. omhandler kulturskolene. Vedtak i Stortinget kan komme alt 4. mars. I den forbindelse har styret i Norsk Kulturskoleråd i møte den 4. februar vedtatt følgende resolusjon:

Storting og Regjering henstilles om å medvirke til å realisere visjonen om en norsk kulturskole for alle.

For å oppnå dette må Staten:

* gjennom å øke overføringen til kommunene med 200 mill kroner, bidra til å realisere målet om at de lovfestede musikk- og kulturskolene kan gi tilbud til alle, og slik nå Stortingets mål om minst 30 % deltakelse av barn og unge i kommunene.
* fastsette at skolepengene ikke skal utgjøre mer enn 10 % av kulturskolens samlede kostnader, og dermed unngå at barn og unge ekskluderes på grunn av de foresattes økonomi.

Konsekvensene av dette vil være:
* Staten vil gjennom økning av tilskuddet til kommunene kunne forutsette en grense for foreldrebetalingen, og dermed sikre en nasjonal profil på et tilbud kommunene de senere år har bygd ut på tross av trange budsjettrammer.
* Kommunene vil kunne opprettholde og videreutvikle et opplæringstilbud uten sosial slagside.
* De nåværende ventelistene i mange kommuner kan avvikles

Fram til 2003 har statsstøtten gitt rom for subsidierte timer (75 % av kostpris) til bl.a. kor, korps, orkestre ved bruk av dirigenter og instruktører fra kulturskolen. Et noe senket nivå for skolepengene vil kompensere for at denne støtteordningen bortfaller og vil kunne innebære et betydelig bidrag til å opprettholde det store foreldreengasjement en fortsatt finner i de mange lag og foreninger for kulturaktiviteter i kommunene.

Flere aktuelle nyheter og kommentarer rundt kulturskolespørsmålet finner du ved å gå til denne siden hos Norsk kulturskoleråd.

Publisert:

Del: