Nylig kunne Ballade melde at konsertserien Blårollinger hadde fått avslag på sin søknad om økonomisk driftsstøtte fra Oslo kommune. De så dette som en direkte konsekvens av bortfallet av LOK-ordningen i fjor. Vi har snakket med noen av de som var mest kritiske i denne saken. Hvordan har arrangører opplevd første halvår uten LOK-støtten? Østnorsk jazzsenter kan fortelle om redusert aktivitet på klubbnivå.

Matematikk_illustrasjon

Av Bjørn Hammershaug


— 6 millioner kroner på Kulturrådets LOK-ordning fjernes, med den begrunnelse at ordningen har vært dyr å administrere og at kommunene burde fordele midler til konserttiltak rundt om i landet, uttalte en bekymret Kari Grete Jacobsen, daglig leder i Østnorsk jazzsenter, til Ballade i fjor høst.

Østnorsk Jazzsenter var tidlig ute med å målbære en skepsis som i løpet av fjorårets siste halvdel medførte høylydte protester og medfølgende underskriftskampanje mot kulturminister Trond Giskes forslag.

— Det er viktig å skille skitt og kanel. De 6 mill i LOK-ordningen har kommet frivillige konsertarrangører, små festivaler og musikk-weekender, lokale kor, korps, orkestre og storband etc. til gode. At det nå kommer en økning på en rekke ulike organisasjoner, ordninger og tiltak på musikkfeltet veier ikke opp for at LOK-ordningen nedlegges. Publikum vil garantert merke at lokale arrangører har 6 millioner mindre å lage konserter for til neste år, uttalte Kari Grete Jacobsen i september 2006.

Mindre forutsigbart

Hvordan har Østnorsk Jazzsenter merket at LOK-ordningen har forsvunnet?

— Det vi vet så langt er at noen av klubbene, spesielt i Oslo, har redusert aktiviteten, grunnet mindre forutsigbarhet i økonomien. LOK-ordningen var mer forutsigbar, sammen med andre ordninger, sier daglig leder Kari Grete Jacobsen til Ballade i dag.

Østnorsk Jazzsenter sendte nylig en henvendelse til blant annet byrådsavdelingen for kunst og kultur i hovedstaden der de ba om hjelp til å finne en løsning som kunne erstatte bortfallet av de sentrale LOK-midlene. I 2006 har LOK-ordningen støttet blant annet Kampenjazz, Dans for Voksne, Fritt Fall, allEars og Jazid Jazzklubb.

Oslo kommune svarte at de ikke kunne foreslå straksløsninger i form av ekstra tilskudd i Oslo. De viste til at kommunens bevilgninger som helhet har økt, og henviste søkere til den ordningen om ”små” kunst og kulturtiltak. Kommunen påpekte at bevilgningene til kunst og kultur er økende, og at budsjettet for 2007 har en ramme på nærmere 150 millioner.

Rammer de små

Jacobsen kan fortelle at jazzaktører i Oslo i 2006 mottok 299 000 kr. fra LOK-midlene. Dette genererte 150 konserter, ga 500 musikerjobber, og samlet et besøk på ca. 5000 publikummere.

— Nå står vi igjen med den tildelingen Oslo kommune gir oss til å fordele. Den summen er på til sammen 145 000, noe som er økning på 20 000 fra i fjor, forteller Jacobsen.

— Det er positivt, men i fjor hadde vi LOK-støtten i tillegg til de 125 000. Det er riktig at potten som helhet har økt, og det er selvsagt bra med økte midler til kultur, men det hjelper ikke de små arrangørene. Midlene benyttes i sin helhet til konsertaktiviteter i Oslo i regi av de fleste klubbene som tidligere har mottatt LOK-støtte. Økningen på 20.000 utgjør lite i forhold til bortfallet av de 299.000, uttaler Østnorsk Jazzsenter, som derfor fremdeles stiller seg negative til denne nyordningen:

— Ja, jeg kjøper ikke den argumentasjonen. Det er i og for seg greit at den gamle ordningen ble fjernet, og at departementet mente Kulturrådet ikke egnet seg til å fordele midlene. Det kan sikkert forsvares. Men problemet er at ordningen ble fjernet, uten at en ny, fungerende ordning er på plass, understreker Jacobsen.

Østnorsk jazzsenter er et regionalt kompetansesenter for jazz med arbeidsoppgaver innen formidling, opplæring og informasjon. Senteret samarbeider med jazzmiljøene i de åtte fylkene i regionen, og legger til rette for at jazzmusikk er tilgjengelig for et størst mulig publikum på Østlandet.

Fakta om LOK
Støtten til Lokale kulturtiltak (LOK) ble fjernet på inneværende statsbudsjett. Overføringene skal heretter skje i regi av landets enkelte kommuner. Dette skapte mye strid blant mange av landets mindre arrangører, og en underskriftskampanje mot vedtaket fikk nær 10 000 støtteerklæringer i løpet av kort tid.

Kulturministeren har beroliget de lokale arrangørene med at kultursektoren samlet sett fikk en formidabel budsjettøkning, og at kommunene både er mest egnet til å foreta en slik tildeling og at de nå har økonomiske muskler til å gjøre det. Motstanderne til dette hevdet blant annet at det er en fare for at midlene forsvinner i det store kommunesluket, siden de ikke er øremerket kulturtiltak.

Har du reaksjoner eller sitter du med egne erfaringer i forbindelse med denne saken? Ballade tar gjerne mot kommentarer og innlegg på e-post.

Publisert:

Del: