Norsk musikkråd har i mange år fordelt tilskuddet til landsomfattende musikkorganisasjoner. Etter at Norges Musikkorps Forbund og Norges Korforbund ikke lenger er medlem av Norsk musikkråd, er departementet kommet til at det ikke lenger er riktig at Norsk musikkråd fordeler midlene. Den oppgaven er det heretter Norsk kulturråd som skal forvalte, noe som kommer som en stor overraskelse på Musikkrådet.

Det heter i denne posten på forslag til Statsbudsjett at fordelingen av tilskuddet til landsomfattende musikkorganisasjoner fortsatt skal skje etter en samlet og helhetlig vurdering, og departementet foreslår å overføre ordningen til Norsk kulturråd fra 2003. Fordelingen av midlene for 2003 skal baseres på fordelingen i 2001 og 2002, men slik at også nye organisasjoner kan bli inkludert. Midler til administrasjon dekkes over ordningen.

— Det er vanskelig å oppfatte dette som noe annet enn mistillit, sier Stein Andreassen i NRF. – Vi har ikke blitt forberedt på at noe slikt skulle skje. Blant en del av de i alt 30 organisasjonene som er samlet i Norsk musikkråd, er det nok en oppfatning av at det finnes en viss elitistisk grunnholdning hos Kulturrådet, noe vi frykter kan gi seg utslag i vanskeligere kår for amatørorganisasjonene.

I følge KKDs kommentar til den foreslåtte omleggingen har Norsk kulturråd – innenfor de føringer som gis i de årlige budsjetter – anledning til å behandle de ulike tiltak ut fra en faglig vurdering når bevilgningen under posten skal fordeles.

Morten Hagevik, som er informasjonssjef i Norsk musikkråd, er skeptisk til en rekke punkter i innstillingen til kulturbudsjettet:

— Det kuttes ganske drastisk i Frifondene, med i alt 22 millioner kroner fordelt på områdene barne- og ungdomsaktiviteter, samt tilskudd til musikk- og teaterformål. Dette er et opplegg som etter vår mening vil gå sterkt utover tilbudet til barn og unge – og på ingen måte i tråd med Regjeringens løfter i forbindelse med fordelingen av Tippeoverskuddet.

Hagevik mener ellers at overføringene til voksenopplæringstiltak, og driften av disse områdene, også vil stå svekket tilbake. I likhet med Stein Andreasen er han tatt på sengen av forslaget om å gi Norsk kulturråd forvaltningsansvaret for midlene til de landsomfattende musikkorganisasjonene.

— Argumentasjonen om at ordningen må endres etter at Norges Musikk Korpsforbund og Norges Korforbund ikke lenger er medlemmer hos oss, finner jeg ganske merkelig. Nå frykter vi at Norsk kulturråd fritt får ta hva de ønsker i organisasjonsgebyr, noe som igjen kan innebære en nedgang i den reelle støtten. Norsk musikkråd sentralt har for øvrig ikke fått noen indikasjoner på at en slik omlegging var på trappene.

Publisert:

Del: