Den avgåtte regjeringen la forrige uke frem sitt forslag til budsjett for 2006. Norsk Kulturforum mener at de sentrale satsingsområdene ”Den kulturelle skolesekken”,
Frivillig virksomhet (Frifond) og Lokale/regionale kulturbygg nå ligger med brukket rygg, og nå blir totalt avhengig av overskuddet det norske folks spilleiver og spillegalskap. Norsk Kulturforum ser nå med forventning fram til tilleggsmeldingen fra regjeringen Stoltenberg.

Musikkorps

Av Ingrid Grandum Berget, leder, og Gro Langeland, generalsekretær, Norsk Kulturforum

Den avgåtte regjeringen har lagt frem sitt forslag til budsjett for 2006. Norsk Kulturforum ser med forventning fram til tilleggsmeldingen fra regjeringen Stoltenberg.

Bondevikregjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2006 fjernet resten av de statlige tilskuddene til de tre kulturområdene som får midler fra overskuddet i Norsk Tipping AS. (Ref. Lov av 21. juni 2002 nr. 37 om endring av lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v.)

Dermed er satsingen på

    *
    ”Den kulturelle skolesekken”
    *
    Frivillig virksomhet (Frifond)
    * Lokale/regionale kulturbygg

minst 130,5 mill. kr mindre enn det Stortinget forutsatte i sitt vedtak om ny fordelingsnøkkel for spilleoverskuddet i mai 2002. Spillemidlene skulle komme i tillegg til statens egne budsjettposter til de samme formålene.

Dersom regjeringen Stoltenberg ikke gjeninnfører statlige midler til ” Den kulturelle skolesekken”, Frifond og lokale/regionale kulturbygg i budsjettet for 2006, vil det statlige engasjementet på disse viktige kulturområdene være totalt avhengig av overskuddet i Norsk Tipping AS, d.v.s. det norske folks spilleiver og spillegalskap.

Dette blir litt av et paradoks, når regjeringen Bondevik samtidig foreslår tiltak mot den tiltagende spillegalskapen og de problemer denne skaper for den enkelte og for samfunnet.

Kommunenes kulturengasjement er avgjørende for en god nasjonal kulturpolitikk

Regjeringen er avhengig av kommunalt engasjement på kulturområdet for å kunne gjennomføre en nasjonal kulturpolitikk. Den trenger politikere som er seg sitt kulturpolitiske ansvar bevisst og dyktige medarbeider i de utførende ledd. Hvis kommunene ikke fungerer, fungerer heller ikke den offentlige kulturpolitikken. Norsk Kulturforum har lenge uttrykt sterk bekymring for nedbyggingen av kultursektoren, tap av kompetanse på kulturfeltet og utarming av en rekke tilbud som konsekvens av stram kommuneøkonomi.

Norsk Kulturforum gleder seg over Stoltenbergregjeringens løfte om økte overføringer til kommunene og håper at dette også vil gi kulturen bedre kår, men vi føler oss ikke trygge. Vi er derfor svært glade for kultur- og kirkeminister Trond Giskes løfte om en kulturlov og vil be om at arbeidet med en allmenn kulturlov iverksettes umiddelbart.

Kommune-Norge har gjennomgått store endringer de siste årene, ikke minst på kulturfeltet. Vi trenger derfor en nasjonal undersøkelse som beskriver organisatoriske og økonomiske forhold og gir oss faktaopplysninger om hvordan situasjonen er. Det ligger allerede en søknad om midler til igangsetting av et slikt arbeid i Kultur- og kirkedepartementet og Norsk Kulturforum vil be om et møte med kultur- og kirkeministeren hvor vi bl.a. vil orientere statsråden nærmere om bakgrunnen for denne søknaden.

Norsk Kulturforum – NOKU ber om å få møte Familie- og kulturkomiteen i forbindelse med budsjettbehandlingen og vil levere et notat som belyser disse problemstillingene nærmere. Notatet kommer i tillegg til å ha kommentarer til enkelte budsjettposter.

Norsk Kulturforum – NOKU er et landsomfattende faglig forum for kultursektoren. Medlemmer er kommunale, fylkeskommunale, statlige og halvoffentlige institusjoner og organisasjoner og de dekker hele spekteret av kulturelle aktiviteter.

Publisert:

Del: