Norges musikkhøgskole i Oslo søker etter førsteamanuensis i jazzsang i halv stilling fra august 2006. Stillingen omfatter undervisning i utøvende fag innenfor improvisert musikk og jazz, og søkere må ha faglige og pedagogiske kvalifikasjoner på høyt nivå, samt erfaring fra undervisning på høgskolenivå. Søknadsfristen er 1. april. Nedenfor kan du lese hele utlysningsteksten.

Norges Musikkhøgskole, elevtime

Norges Musikkhøgskole søker førsteamanuensis i jazzsang

1. Stillingens omfang og innhold

Stillingen er en halv, fast stilling, ledig fra 1. august 2006. Stillingen omfatter undervisning i utøvende fag innenfor improvisert musikk og jazz slik de er beskrevet i studieplaner for kandidatstudier og mastergradsstudier ved høgskolen. Stillingene skal dekke undervisning i fagene hovedinstrument, improvisasjon og samspill.

2. Arbeidsplikter

Arbeidspliktene omfatter undervisning og veiledning av studenter, faglig utviklingsarbeid og administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten. Det forventes at den som tilsettes initierer og går aktivt inn i faglig samarbeid med kolleger for å videreutvikle høgskolens undervisningstilbud.

Arbeidstiden for faglig tilsatte ved Norges Musikkhøgskole er basert på 37,5 timers ukentlig arbeidstid i et vanlig arbeidsår med ferie m v etter ferieloven slik den praktiseres for statstjenestemenn. Fordelingen av den ukentlige arbeidstid over perioder til undervisning og andre oppgaver i henhold til de enhver tid gjeldende regler om arbeidsplikter, blir drøftet på høgskolen foran hvert studieår.

3. Undervisning

Undervisningsoppgavene omfatter individuell undervisning og gruppeundervisning innenfor improvisert musikk og jazz ved kandidatstudiet og mastergradsstudiet i utøving og kandidatstudiet i musikkpedagogikk. Aktuelle undervisningsfag er hovedinstrument, improvisasjon og samspill. Stillingen kan også bli tillagt andre undervisningsoppgaver, avhengig av behov ved institusjonen og kvalifikasjonene til den som tilsettes. Det forutsettes at den som tilsettes, i samarbeid med øvrige lærere innen fagområdet, tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurser innenfor sitt fagområde.

4. Forskning og utviklingsarbeid

Den som tilsettes forutsettes å opprettholde et høyt kunstnerisk nivå, først og fremst gjennom egen kunstnerisk virksomhet og forsknings- og utviklingsprosjekter, og gjennom å arbeide aktivt for å styrke det faglige miljøet ved høgskolen.

5. Administrative oppgaver

Den som tilsettes skal delta i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og ved høgskolen som helhet. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener.

6. Kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere faglige og pedagogiske kvalifikasjoner på høyt nivå, samt erfaring fra undervisning på høgskolenivå. Det må dokumenteres førsteamanuensis-kompetanse i jazzsang. Nærmere opplysninger om kravene som stilles til førsteamanuensiskompetanse kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Søkere som ikke kan dokumentere en formell pedagogisk basiskompetanse vil ved tilsetting kunne bli pålagt å følge et universitets-/høgskolepedagogisk kurs, alternativt skaffe seg tilsvarende kompetanse på annen måte innen en gitt tidsfrist. (normalt 3 år) Søkere kan ved henvendelse få veiledning fra Norges musikkhøgskole om dokumentasjon og vurdering av pedagogisk kompetanse.

Søkerne vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Hovedvekten legges på vurdering av den innsendte dokumentasjon av kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner. Videre legges det vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter. Aktuelle søkere kan bli innkalt til prøvespill og prøveundervisning. Opplysninger og materiale, herunder lydinnspillinger, som det skal tas hensyn til i vurderingen må være innsendt sammen med søknaden i tre eksemplarer.

7. Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole. Stillingen er plassert i lønnsplan 17.510, kode 1011, førsteamanuensis.

Norges musikkhøgskole har få kvinnelige professorer og førsteamanuenser. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Eirik Birkeland, tlf. 23 36 70 11, studiesjef Kjetil Solvik, tlf. 23 36 70 33 eller pr e-post til mh@nmh.no.

Søknad sendes

Norges musikkhøgskole

postboks 5190 Majorstua

0302 Oslo

Søknadsfrist er 1. april 2006.

Søknad med vedlegg som dokumenterer søkerens kompetanse må sendes i tre eksemplarer.

Publisert:

Del: