I en høringsuttalelse til Norsk kulturråd uttrykker forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon glede over at populærmusikken endelig er akseptert som kunstnerisk uttrykksform – også i Norge.

Arnfinn Bjerkestrand

— Forsøk på grensedragning mellom kunst og populærkultur er lite fruktbart så lenge utelukkende kvalitet skal legges til grunn, mener Bjerkestrand.

— Siden kvalitetsbegrepet står sentralt, må offentlig kulturstøtte til populærmusikken innrettes mot kunstnerne, ikke apparatet rundt dem. Vi ser ingen grunn til at populærmusikken i så måte skal behandles annerledes enn andre musikkformer. Rapporten peker på noe vi lenge har visst, at kommersiell suksess etter norske forhold ikke nødvendigvis medfører alminnelig materiell velstand for artisten. De statlige arbeidsstipendene for kunstnere må bygges radikalt ut, og kunsterens eventuelle anerkjennelse i markedet skal ikke utelukke vedkommende fra å nyte godt av slike ordninger, framholder forbundslederen.

I høringssvaret peker MFO også på behovet for rådgivning til artister under etablering, og mener at de profesjonelle musikernes organisasjoner best kan ivareta denne. – På knapt noe annet område i næringslivet er styrkeforholdet mellom avtalepartene såvidt grunnleggende ubalansert som i underholdningsbransjen, sier forbundslederen.

MFO mener ellers at rapportens ulike kapitler taler tildels svært godt for seg selv, og forbundet støtter anbefalingene fra professor Jostein Gripsrud og de øvrige forskerne om at populærmusikkområdet må utredes videre.

Høringssvaret finnes på www.musikerorg.no

Publisert:

Del: