Kammerkoret NOVA har sendt klage til Kulturdepartementet om Norsk kulturråd si handsaming av deira klage på avslag om ensemblestønad. – Vi mener at rådet ikke har fulgt reglene, seier advokat og styreleiar i NOVA, Per Aksel Hosar.

© Blunderbuss

Kammerkoret NOVA er eitt av landets profilerte kor. Saman med ei rekkje andre vokalensemble søkte dei om ensemblestønad frå Kulturrådet for 2010. Då koret fekk avslag på søknaden, bad dei Kulturrådet om ei grunngjeving for dette, samt innsyn i dei andre vokalensembla sine søknader.

Ingen av delane fekk dei i tilfredsstillande grad, meiner Per Aksel Hosar som er advokat og styreleiar i NOVA.

— Vi mener at Kulturrådet ikke har fulgt reglene. I avslagsbrevet til søknaden vår oppgav Kulturrådet ingen begrunnelse. Det sto i avslaget at man kunne få en ytterligere begrunnelse dersom man ba om det. Men da vi ba om dette, fikk vi til svar at noen ytterligere begrunnelse ikke blir gitt, seier Hosar.

Han meiner ensemblet juridisk sett har krav på ei grunngjeving.

— I følge Forvaltningsloven er det et krav til de som forvalter midler at de er forpliktet til å kunne begrunne avslag. Når Kulturrådet ikke gir oss en begrunnelse, mener vi det er en saksbehandlingsfeil, og den har vi påklaget.

Hosar fortel at NOVA ynskjer grunngjevnaden frå rådet, først og fremst for å få innsikt i korleis dei kan arbeida vidare. Det same ligg til grunn for ynsket om innsyn i søknadene til ensembla som mottok stønad. Men heller ikkje her har koret fått fullt gjennomslag frå Kulturrådet; i staden har dei fått innsyn i utvalde deler av søknadene.

— Vi ville gjerne se hva de som har fått støtte har gjort ulikt oss, som forberedelse til neste års søknad. Vi fikk se noe, men ikke alt. Kulturrådets begrunnelse for dette er at de mener at det er snakk om forretningshemmeligheter. Det synes vi er nokså spesielt. Ingen av disse korene driver med forretningsvirksomhet. Dette er alminnelige, offentlige dokumenter, seier Hosar.

I tillegg har koret påklaga at handsaminga av spørsmåla deira har teke tid.

— Innsyn skal gis ”uten ugrunnet opphold”. Sivilombudsmannen har satt en frist; normalt sett skal det gå tre dager før man får et svar på spørsmål om innsyn. Her går det månedsvis før vi hører noe. Vi har fått avslag på innsyn fra Kulturrådet etter at vi selv har purret dem.

Hosar meiner vidare at rådet ikkje har gjeve ensemblet tilstrekkeleg vegleiing i sakshandsaminga når det kjem til klagen.

— Når man klager på et forvaltningsvedtak skal det behandles og oversendes departementet. Etter at vi sendte inn klagen vår, fikk vi et kort brev fra Kulturrådet der det sto at de ikke mente de hadde gjort noe galt. Kulturrådet hadde ikke noen intensjon om å sende klagen til departementet. Det er i seg selv en saksbehandlingsfeil, seier Hosar.

Kulturrådet mottek ei lang rekkje søknadar frå ensembler, og har neppe kapasitet til å levera faglege grunngjevnader til kvart enkelt ensemble som får avslag. I tillegg handlar ein stor del av Kulturrådet sitt arbeid om å utøva skjønn. Vurderingane som er gjort er dermed ikkje alltid objektivt etterprøvelege. Har de forståing for at Kulturrådet ikkje kan gje fagleg vegleiing til alle som ynskjer ensemblestønad?

— Det har jeg ikke. Kulturrådet forvalter offentlige midler. Da er de også forpliktet til å følge loven for offentlige organer. Når du som rullestolsbruker får avslag fra hjelpemiddelsentralen, kan ikke hjelpemiddelsentralen svare at man har så mange andre søkere at man ikke kan bruke tid på å gi begrunnelse for avslaget. Man er forpliktet til å gi begrunnelser. Spesielt viktig er det at avslagsvedtakene begrunnes i samsvar med loven.

— Kulturrådet skjuler seg bak en forskrift som sier at man ikke kan påklage det kunstneriske skjønnet. Det er for så vidt en fornuftig bestemmelse, og dette er jo noe av meningen med rådet. Kulturrådet sitter på kompetansen til å gjøre kunstneriske vurderinger som kulturdepartementet ikke har. Men det betyr ikke at det ikke skal foreligge begrunnelser. Når vurderingene ikke framgår, er det umulig å vite hvordan de kunstneriske vurderingene er gjort. At noe ikke er prioritert er ingen skikkelig begrunnelse. Det er heller ingen skikkelig begrunnelse å peke på generelle retningslinjer. Kulturrådet er forpliktet til å gi en konkret vurdering på hvordan NOVA er i forhold til de andre korene, seier Hosar.

Det ville vel gå med mykje tid og ressursar dersom Kulturrådet skulle levera faglege grunngjevnader til kvart enkelt ensemble som ikkje får stønad?

— Jeg kan ikke se at det skulle medføre merarbeid for rådet. Det vi ønsker, er å få vite hva de la til grunn når de vurderte søknaden. Jobben er alt gjort og det burde ikke være vanskelig å nedfelle sin begrunnelse på et stykke papir. Men når de ikke kan sende oss noe, begynner man jo å lure på om vurderingen foreligger. I så tilfelle er det snakk om en uforsvarlig saksbehandling.

Saka vert handsama på Kulturrådet sitt neste møte. Vert vedtaket deira oppretthalde, går saka vidare til Kulturdepartementet for endeleg avgjersle.

Publisert:

Del: