INTERVJU: Medan me stadig ventar på opprettinga av eit profesjonelt kor i Noreg, har musikkmiljøet i Kristiansand fått sitt eige semi-profesjonelle kor. Kristiansand Solistensemble har hatt aktivitet sidan november 2006, men vart offisielt stifta 31. januar i år. – Vårt store mål er å komme inn på kulturrådets ensemblestøtteordning. Cultiva støtter oss i etableringsfasen, og argumentasjonen vår for å få disse midlene har vært at vi trenger en sjanse til å gjøre oss fortjent til en plass hos kulturrådet. Det tror vi at vi kan klare, seier kormeister Anne Haugland Balsnes til Ballade.

Kristiansand Solistensemble 08/Foto: Ketil Akerø

Av Ida Habbestad

Kristiansand Solistensemble vart offisielt stifta i januar, men har vore i aktivitet sidan november 2006. Då hadde dei sin første prøvesong, og sidan har dei gjennomført ei rekkje konsertar. Me spør kormeister Anne Haugland Balsnes om bakgrunnen for ensemblet.

— I lengre tid hadde ulike aktører i musikkmiljøet ønsket å få et kor med høyt nivå i byen. For sangernes del var det viktig. Vi har gode amatørkor, men i en by av Kristiansands størrelse finnes det flere utdannede sangere, og for dem er det uinteressant å være med i amatørkorene.

— Dessuten har aktører som Kristiansand Symfoniorkester hatt problemer med å gjøre prosjekter med vanskelig repertoar for kor. Ofte har de latt være å sette opp slik musikk. Opera Sør har også hatt problemer med å skaffe gode korister til forestillingene sine, seier Balsnes.

Ho meiner dei mange aktørane som står bak har gjeve prosjektet ei anna tyngde enn om det kom til som eit privat initiativ. Men det organisatoriske har teke tid.

— Vi har avventet organiseringen av to grunner, forklarer Balsnes.

— For det første var de økonomiske spørsmålene uavklarte. For det andre ville vi sondere terrenget for å finne den gunstigste organisasjonsformen for oss. I forbindelse med byggingen av kulturhuset ”Kilden” har organiseringen av stifterene våre vært uklar – man diskuterer ulike samarbeidsmodeller som det kan være naturlig at koret inngår i. Så vi har vært avventende, og har endt opp med å organisere oss som en forening. Den er det forholdsvis enkelt både å stifte og å legge ned!

Bredt repertoar

Stiftarane; Kristiansand Symfoniorkester, Opera Sør, De internasjonale kirkefestspillene i Kristiansand, Universitetet i Agder, Agder Teater og Det Norske Solistkor har alle komme med sine bidrag.

Orkesteret, operaen og festspela har forplikta seg til å leiga inn ensemblet til minst ein konsert eller framsyning i året, og sikrar den grunnleggjande verksemda. Balsnes, som er tilsett ved universitetet, har fått frigjort delar av si stilling til å arbeida med ensemblet, saman med korets kunstnarlege leiar, Marianne Sødal Misje. Teateret er ein generell støttespelar, og Det Norske Solistkor har delt røynsler frå si verksemd.

Samarbeidet med dei ulike aktørane, gjer at repertoartankegangen vert open.

— Kristiansand er ikke en så stor by at vi kan spesialisere oss, slik som et kor som Det Norske Solistkor kan. Vi må tenke bredt genremessig; vi skal gjøre operaforestillinger, verk med symfoniorkester, kirkemusikk og populærmusikk, samtidig som vi også vil gjøre ny musikk og a cappella-prosjekter der koret står på egne ben, seier Balsnes.

Viktig for regionen

I tillegg til faste innleige-avtalar, har koret på kort tid lukkast henta ut midlar frå offentlege støtteapparat. I tre år framover får dei ei årleg løyving på kr 500 000,- frå Cultiva i Kristiansand. Vest-Agder fylkeskommune bidrar med kr 100 000,-. Ensemblet er med det mellom dei norske kora som mottar mest stønad – trass den korte levetida.

Balsnes er glad for at ein i regionen har sett betydninga av profesjonalitet i kormiljøet.

— Gjennom mange år har den mentale tankegangen vært en hindring; man har vært vant til å betale for musikere, men ikke for sangere. Det er en statusforskjell som henger igjen., seier ho.

— Men om man tenker seg hvor viktig et fotballag i eliteserien er i en region i forhold til rekruttering og stimulanse på grasrota, kan man forstå hvor viktig det er med både topp og bredde også på musikkfeltet. Solistensemblet er ikke noe som skal utkonkurrere den eksisterende virksomheten; det er viktig at vi stimulerer og samarbeider med amatørkorene.

Balsnes som skriv doktorgradsavhandling om deltaking i amatørkor, peikar på at medvitet kring å ha eit godt tilhøve til amatørkora er sentralt..

— Enkelte i amatørkorene har nok vært redde for at solistensemblet ville ta fra dem de gode sangerene deres, og ta over jobber de tidligere har hatt. I virkeligheten er bildet annerledes. Sangerne vi knytter til oss er utdannet sangere, og har i liten grad vært tilknyttet amatørkorene. Og vi tar ikke jobbene deres – men setter heller opp ting man ikke har kunnet gjennomføre tidligere. Det vil også være naturlig å gjøre enkelte prosjekter sammen med amatørkorene. Vi ønsker at ensemblet skal være noe vi drar sammen, som er i alles interesse, seier Balsnes.

Draum om deltidstilsette

Ynskjer ensemblet først og fremst å vera eit regionalt kor?

— Vi har lyst til å tenke både nasjonalt og internasjonalt på sikt. For å komme opp på et høyt nivå er det ingen tvil om at vi ønsker å få en større rekkevidde enn Sørlandet. Men vi har selvfølgelig den lokale tilhørigheten; hovedpoenget er at dette skal bidra til å heve kvaliteten på musikklivet i regionen., svarer Balsnes.

Engasjement og velvilje er sentralt i startfasen. Vegen fram mot solide honorar er lang. Enn så lenge får songarane betalt per prosjekt, slik tilfellet er for alle dei semi-profesjonelle kora i landet. Draumen på sikt er å oppretta deltidsstillingar for songarane.

Imidlertid er dagens stabilitet midlertidig; løyvinga frå Cultiva er begrensa til dei tre åra. Korleis ser framtida ut?

— Vårt store mål er å komme inn på kulturrådets ensemblestøtteordning. Cultiva støtter oss i etableringsfasen, og argumentasjonen vår for å få disse midlene har vært at vi trenger en sjanse til å gjøre oss fortjent til en plass hos kulturrådet. Det tror vi at vi kan klare. Det er dessuten ingen andre vokalensembler i sør som har ensemblestøtte.

— Vi må også satse på å få kommersielle inntekter etter hvert. Det ligger som presmiss fra Cultiva, som er opptatt av kultur og næring, seier Balsnes.

— Men det viktigste er å berike alle typer publikum med gode kunstneriske opplevelser. Først regionalt, men etter hvert også nasjonalt og internasjonalt!

Neste konsert for Kristiansand Solistensemble er 13.mars. Då framfører dei Johannespasjonen saman med Kristiansand Symfoniorkester. Vidare er koret med under Opera Sørs oppsetjing av ”Dido og Aeneas” i april. Meir informasjon om ensemblet finst på heimesidene deira.

Publisert:

Del: