Agderforskning setter nå i gang et forskningsprosjekt om verdiskaping, økonomiske ringvirkninger og ulike samfunnseffekter av Quartfestivalen i Kristiansand. – Vår arbeidshypotese er at Quartfestivalen har og har hatt svært stor betydning for utviklingen av Kristiansands moderne identitet som et ”ungt og innovativt kultursentrum”, og således for den selvforståelse og satsing som kan identifiseres i landsdelen, skriver prosjektansvarlig Mats Aronsen.

Quart-publikum 2002 (Foto: www.quart.no)

Den økonomiske betydningen av Quart er sannsynligvis betydelig, og denne vil nå kartlegges gjennom dette forskningsprosjektet.

Vikitgere for Kristiansand enn antatt?
— Quart’s bidrag til Kristiansandsområdet er trolig av et langt større omfang. Vår arbeidshypotese er at Quartfestivalen har og har hatt svært stor betydning for utviklingen av Kristiansands moderne identitet som et ”ungt og innovativt kultursentrum”, og således for den selvforståelse og satsing som kan identifiseres i landsdelen. I så henseende kan det vise seg at vår påstand om at Quart er viktigere enn Start har en rot i virkeligheten, skriver Mats Aronsen. Han er prosjektansvarlig, og skal koordinere arbeidet som skal foregå under selve festivalavviklingen:

Agderforskning, ved avdeling for Kultur, medieteknologi og næring, igangsetter forskningsprosjekt om festivalen allerede nå i sommer, og vil etablere ”Realtime Research Forskerlaboratorium” under selve festivalen, med base nede på Gravane med til sammen 8 forskere og 5 studenter. Flere er invitert fra Agderforsknings nasjonale kontaktnett på området, og stiller opp på dugnad mot å kunne delta på festivalen og utvikle en unik forskerkompetanse. Prosjektet finansieres fra Sørlandet kompetansefond.

Quart først ut
Prosjektet har foreløpig som formål å foreta en kartlegging av verdiskaping og ringvirkninger av Quart-festivalen, samt over tid en dypere studie og analyse av mer sekundære og subtile effekter av festivalen, indre og ytre innovasjonsprosesser og innovasjonssystemer, ”det indre liv” i festivalen og mulig forretningsutvikling. Prosjektet i sommer er således også oppstarten på et større doktorgradsprosjekt – hvor Quart festivalen vil være første case av flere (andre skandinaviske festivaler). Fokus her er festivalenes betydning i regionale innovasjonssystemer og identitetsprosesser.

15 år som grenseflytter og moderne identitetsmarkør
“Quart er Norges største rockefestival, og har en vesentlig betydning på regionens kulturmiljø, både økonomisk og på annet vis. Festivalen har i vel 15 år øvd sin påvirkning på Kristiansand og omegn, og nærmest hele tiden dyttet på og flyttet grenser i den sørlandske ‘andedam’. Utallige historier og ‘skandaler’ er knyttet til festivalen, likeså store konsertopplevelser og fellesskapsopplevelser for svært mange ungdom og unge voksne fra distriktet. Festivalen har trolig hatt (og har) også stor betydning for befolkningens egen oppfatning av seg selv og sin identitet, og ikke minst andres oppfatning av Sørlandet og sørlendingen”, står det i en meddelelse Agderforskning har sendt til pressen. Videre:

“At Quart har forandret Kristiansandsungdoms oppfatning av seg selv og det å komme fra Sørlandet beskrives av mange. Betydningen (både økonomisk og på andre måter) av Quart for Kristiansand og Sørlandet er imidlertid lite dokumentert i tidligere forskning. I tillegg er det også interessant å se på det potensial for utvikling Quart kan ha i fremtiden og de ulike scenarier man kan se for seg i en stadig mer konkurranseorientert situasjon, også på kulturområdet og særlig på festivalscenen.”

— Det er også interessant å studere hvordan man evt. kan utvikle Quartfestivalen videre fra en festival til en organisasjon og en aktør med et videre engasjement og aktiviteter, skriver Aronsen: – Hva som i så fall må til for at slik utvikling skal la seg gjøre, er ett av spørsmålene som skal stilles underveis.

Penger, støtte, anerkjennelse
Aronsen er også interessert i å kikke på ressursene som kommer festivalen til gode – og dennes anerkjennelse i resten av samfunnet:

— At Quart er i en stadig mer konkurranseutsatt situasjon, med framvekst av andre og ”sultne” festivalaktører, tvinger frem behovet for fortløpende utvikling både musikalsk / kulturelt og i forhold til ressursøkonomisering. Dette gjelder både innad i selve Quart-systemet og i offentlige og andre miljøer som samarbeider med og legger til rette for festivalen. Sett fra et forskningsperspektiv vil det da være interessant hvorvidt disse (innovasjons-)systemene innretter seg på dette og samhandler til festivalens beste. I motsatt fall kan konkurrenter opparbeide seg markedsfordeler som de kan utnytte. Beslutningen om å legge Fylkesmuseet til Odderøya kan være et signal på at festivalens anliggende kanskje ikke anerkjennes i fullt monn eller underlegges tilstrekkelig utredning, skriver Aronsen:

— Quartforskningen har som ambisjon å utforske hvilken rolle Quart har og tar i ulike regionale prosesser og systemer og hvordan andre aktører, myndigheter og næringsliv, responderer på dette. Slik kan forskningen forhåpentlig bidra både til økt kunnskap og innsikt i festivaler som fenomen.

Publisert:

Del: