Den nye kalkylen for konserthuset viser en prosjektkostnad på 1 225 mill. kroner. Dette er en økning på 180 mill. kroner i forhold til den vedtatte kostnadsrammen.- Økningen skyldes i hovedsak den ekstraordinære prisstigningen vi har hatt i byggmarkedet, og kommer ikke uventet, sier prosjektsjef i Nytt konserthus IKS Arve Madland.

Stavanger Konserthus_07 (Ill: Stavanger-Kommune.no)

– Vi har også sett oss nødt til å legge inn en høyere prisstigning enn t dligere fra 2007 og fram til bygget står klart i 2011, forteller Madland i en pressemelding.

I kalkylen ligger det moms på 235 mill. kroner. Dette er penger som Nytt konserthus IKS vil få tilbakebetalt fra staten, og som ikke er disponert.

– Vi vil foreslå at 180 mill. av momskompensasjonen disponeres til å dekke opp for den ekstraordinære prisstigningen, sier direktør Ole Hetland. – Vi vil videre foreslå at resten av momskompensasjonen, inntil 55 mill. kroner, disponeres til å videreutvikle aktivitetene i Bjergsted musikkperk, og til å sikre driften av konserthusene de første årene.

I den nye kalkylen er alle kostnader oppjustert til dagens prisnivå. Det er ikke foretatt endringer av arealer eller materialkvaliteter. Prisstigningen fra oktober 2003 til mars 2007 er beregnet til 8% årlig. Tilgjengelige data og prisindekser er lagt til grunn for beregningen, og det er tatt hensyn til lokale forhold. Fra nå og fram til ferdigstilling av nytt konserthus i 2011 er det lagt til grunn en prisstigning på 6% årlig.

Det blir foreslått å finansiere merkostnadene ved hjelp av momskompensasjonen.

– Det har vært et bevisst valg å ikke disponere momsrefusjonen tidligere, sier direktør i Nytt konserthus IKS Ole Hetland.

Momsrefusjonen gjør det også mulig å avsette midler til Bjergsted-visjonen. Det blir foreslått å avsette inntil 55 mill. kroner til dette formålet. Midlene skal gå til å utvikle og sikre driften av nytt konserthus og dagens konserthus, og til å styrke musikkmiljøet i Bjergsted, gjennom fellesprosjekter. Dette skal utredes videre, og det skal lages nærmere retningslinjer for disponering av midlene.

Målet er å videreutvikle Bjergsted som nasjonalt kraftsenter for musikk og annen kunst. Bjergstedparken er i dag tilholdstedet for blant annet Stavanger kulturskole, universitetets Institutt for musikk og dans, Norsk Lydinstitutt, musikkfestivaler, Rogaland Musikkråd, Stavanger konserthus og Stavanger Symfoniorkester. I 2010 åpner ny avdeling av videregående skole i musikk og dans og ny kulturskole her. Nytt konserthus åpner sent i 2011.

Styret i Nytt konserthus IKS skal behandle saken 18. april. Det er Stavanger bystyre som skal ta endelig stilling til den nye kostnadsrammen og til den foreslåtte disponeringen av momskompensasjonen. Det er antatt at bystyret vil behandle saken 14. mai.

Saken har naturligvis vakt en viss oppsikt i Stavanger, noe interesserte kan lese mer om i kommentarene til denne artikkelen fra Stavanger Aftenblad.

Publisert:

Del: