INTERVJU: I 2006 la Kulturministeren ned Støtteordningen for lokale musikktiltak (LOK) med virkning fra nyttår. Fordelingsansvaret for disse midlene ble overført fra Kulturrådet til den enkelte kommune. Argumentet fra statlig hold var økt kommunal frihet, nærhet mellom tildeler og utøvere og ønske om mindre byråkrati. Ballade har hørt med et utvalg kommuner om hvordan disse signalene fra ministeren følges opp i praksis. – Vi fikk ikke muligheten til å etterlate det gode fingeravtrykket på budsjettet som vi ønsket, og klarte ikke å sette av øremerkede midler som kunne erstatte bortfallet av LOK-støtten, sier kulturkonsulent Erling Kjeldsen i Tromsø.

Norgeskart_fylker

Av Bjørn Hammershaug

Vår lille telefonrunde indikerer at det råder ulik praksis i kommunene som er basert på den enkelte kommunes økonomi og kultursatsning.

I oljebyen Stavanger forteller rådgiver Mette Seim at de samlet sett har kompensert for bortfallet av LOK-midlene. I Voss sier avdelingsleder Gunnar Dagestad at musikkrådet mener det lokale musikklivet har kommet dårligere ut, mens de i Tromsø arbeider for å tette hullet som oppstod da de offentlige midlene forsvant.

Tromsø – forsøker å tette hull

Hva er kommunens foreløpige erfaring med å selv fordele midler til mindre kulturtiltak som tidligere ble fordelt gjennom LOK?

— Da vil jeg først gå tilbake til 2006. Da ble Tromsø tildelt av 280 000 kroner gjennom LOK-ordningen. Vi kom faktisk nest best ut i landet, etter Oslo, justert ut fra folketall. Dette var viktige penger, og penger som det lokale miljøet så på med stor tilfredshet, ikke minst fordi det ble ansett som en forutsigbar støtte, forteller kulturkonsulent Erling Kjeldsen.

Kjeldsen legger vekt på at denne endringen ble satt i verk på et tidspunkt som gjorde det vanskelig for kommunen å følge opp slik de og myndighetene ønske i praksis, og at det ble en utakt mellom de offentlige instansene.

— Man må kjenne de forskjellige offentlige nivåer som stat, fylke og kommune – herunder budsjettprosessen, for at man i praksis skal oppnå den nødvendige synkronsvømmingen mellom de offentlige nivåene. Det er et mangehodet troll der alle tankene må bli forsøkt samlet i ett hode. Når det gjelder LOK-saken fikk vi ikke muligheten til å etterlate det gode fingeravtrykket på budsjettet som vi ønsket, og klarte ikke å sette av øremerkede midler som kunne erstatte bortfallet av denne støtten, kan Kjeldsen berette fra Tromsø.

Han trekker frem Jazzklubben i byen som et eksempel.

— De holder 30-40 arrangementer i året, og har en svikt på inntektssiden på cirka 60-70 000 kroner i året. Kommunen bidrar også med støtte med utover LOK-midlene, og vi er i nær dialog med jazzklubben. For tiden kartlegger vi hvordan bortfallet av LOK-midler skal kompenseres, og vi må nå inn i et forsøk på å finne praktiske løsninger for å tette dette ”hullet”, mener Kjeldsen.

Han kan fortelle at de har drøftet flere måter å gjøre dette på, og at de i den forbindelse nå håper å få på plass en ny tilskuddsordning.

— Kommunen har uansett det totale ansvaret, og det føler vi på hele tiden. Vi trenger ikke spesiell voksenopplæring på at vi er den viktigste aktøren innen det lokale kulturlivet. Men konklusjonen fra Tromsø er at det å røre på slike innarbeidede ordninger tar bort en grad av forutsigbarhet. Det tar tid å fylle slike hull som oppstår, og det kreves en dialog mellom de som rammes av slike endringer.

Stavanger – musikklivet ikke hardt rammet

Hva er Stavangers foreløpige erfaring med å selv fordele midler til kulturtiltak som tidligere ble fordelt gjennom LOK?

— Stavanger kommune har i stor grad kompensert for bortfallet av LOK, og utslaget er nok ikke så stort for oss. Vi har gode ordninger som gir tilskudd til lokale arrangører, for eksempel bluesklubben, Stavanger Jazzforum, Folken, Cementen og Checkpoint. Vi tar også hensyn til tidligere tildelt støtte gjennom LOK, og bruker den som grunnlag for å få gehør for videre støtte, sier rådgiver Mette Seim til Ballade.

Har kommunen merket større pågang fra arrangører om støtte til lokale kulturtiltak etter at LOK-ordningen forsvant?

— Det er større pågang på det meste i en by med stor vitalitet og høy aktivitet. Vi vet ikke om det skyldes bortfallet av LOK alene. Det kan også skyldes Stavanger 2008, men dette er vi usikre på og vi har ingen målinger på dette.

Hvordan går lokale arrangører frem for å søke om støtte fra dere?

— Det gjør de ved å sende inn en søknad til oss gjennom noe som heter Tilskudd til kulturarrangører. Denne er myntet på de som har faste arrangementer gjennom året, slik at de kan få samlet pott, noe som gjør det enklere både for oss og for arrangørene å forholde seg til. Vi gir også selvsagt støtte til enkeltkonserter, og det skjer fortløpende gjennom hele året, forteller Seim.

Har kommunen økt kulturbudsjettet i tråd med kulturministerens ønske?

— Vi fikk økte budsjetter i fjor. Kulturbudsjettet i Stavanger er på 106 mill, av disse er 14 millioner satt av til frie midler.

Hadde det vært ønskelig, sett fra et kulturelt ståsted, om økte rammetilskudd til kommunene i fjorårets budsjett var bundet opp i øremerkede kulturmidler?

— Vi satser allerede mye på kultur her i Stavanger. Selvsagt ville det vært positiv med flere midler øremerket til kultur, men jeg tror ikke dette gir de helt store utslagene her. Det er nok andre, og kanskje mindre, steder som er hardere rammet enn akkurat oss, sier Seim.

Voss – musikklivet har kommet dårligere ut

Avdelingsleder for kultur, Gunnar Dagestad i Voss, er kritisk til måten offentlige midler ble lagt over til den enkelte kommune.

— Den som søker om støtte i Voss må argumentere ut fra det Giske har uttalt om kommunenes økonomi: Den har, ganske riktig, blitt generelt bedre. Men det forventes at kommunene nå skal ta disse kostnadene ut fra en generell argumentasjon fra regjeringens side om at “det har vi råd til takket være deres generøsitet”.

Så enkelt er det ikke, mener Dagestad. Han forteller at han faktisk kom rett fra et møte om dette spørsmålet i dag, sammen med lederen av musikkrådet i Voss.

— Vi har akkurat drøftet bortfallet av LOK-støtten, og det er registrert som en utfordring for kommunen. Musikkrådet på Voss vil snart komme med en henvendelse til kommunen om at det lokale musikklivet har kommet dårligere ut etter bortfallet av LOK-ordningen, sier Dagestad.

Gunnar Dagestad sier at kommunen derfor legger til grunn et nytt tiltak som skal kompensere for dette.

— I budsjettvedtaket i høst ble det satt av 200 000 kroner til styrking av kulturlivet som kulturutvalget skal fordele. Det kan allikevel bety at arrangørene kommer ut omtrent som tidligere, avslutter han.

Også NRK Kulturnytt har fulgt LOK-saken og kommunene. De kunne i går melde at Volda kommune ønsker en gjenopprettelse av LOK-støtten, med argumentasjon om at store hull i eldreomsorg/skolevesen må tettes først når de blir tildelt nye, ikke øremerkede midler. Også Os kommune stiller seg kritiske i sin tilbakemelding til departementet: – Det er flott at kommunene får overført større rammetilskudd, men å tro at store deler av det automatisk går til kulturtiltak, er naivt, sa kultursjefen i Os til NRK.

Publisert:

Del: