ESA vil ha lik konkurranse mellom med private og offentlige tjenester. Ny rapport nevner kulturskolene som en tjeneste som kan rammet av skatteendringer.

Regjeringen satte sommeren 2016 ned en arbeidsgruppe som skal komme med tiltak etter at ESA stilte spørsmål ved hvorvidt skattefritak og konkursforbud for det offentlige er i strid med EØS-avtalen. EFTA Surcveillance Authority (ESA) har hevdet at dette gir en fordel for det offentlige når de konkurrerer med private aktører. Rapporten Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører ble lagt frem denne uken.

I rapporten nevnes de kommunale kulturskolene som et eksempel på kulturforvaltning der det kan eksistere konkurranseflater mot privat virksomhet:

«Et eksempel innenfor kulturforvaltning er kommunenes musikk- og kulturskoletilbud. Det følger av opplæringslova § 13-6 at alle kommuner skal ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers. Kravet er at kommunen skal ha et tilbud, men loven gir ikke individuelle rettigheter. Det er på det rene at det i enkelte kommuner finnes private musikkskoler, barneteater mv. som i hvert fall delvis tilbyr de samme tjenestene som de kommunale kulturskolene. Her er det dermed en mulig konkurranseflate.»

– Sett med kulturskoleblikk er ESAs utspill urovekkende. I ytterste konsekvens kan dette være med på å rive ned den kommunale tjenesten som kulturskole er. Å betrakte det lovfestete skoletilbudet kulturskole i det samme perspektivet som ligger til grunn for næringsfokuset i ESA, mener vi er fundamentert på kunnskapsløshet og mangel på forståelse for det norske samfunnet, sier Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd til rådets nettside.

Også Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) er bekymret.

– Det er særdeles uheldig om det må gjøre dyptgripende endringer i organisering og finansiering på grunn av en svært teoretisk forståelse av EU-retten. I Norge er kulturskole en integrert del av våre kommunale tjenester, en viktig del av våre sentrale, lovpålagte velferdstjenester og en særdeles sentral del av vårt nasjonale kulturliv. Jeg vil både sterkt og innstendig oppfordre de ansvarlige statsrådene om å ikke gjøre vedtak som ødelegger det vi sammen har bygget opp over mange tiår, sier leder Hans Ole Rian i MFO til Kulturskolradet.no.

Utvalgets leder sa til Aftenposten før jul at et flertall i Arbeidsgruppa mener at EØS-avtalen ikke gir grunnlag for å kreve at kommunene danner egne skattepliktige selskaper. Men at det kan bli stilt krav til egne regnskap for de aktuelle virksomhetene. Rapporten er nå sendt ut på høring, i forkant av regjeringens svar til ESA.

Publisert:

Del: