Etter budsjettforliket på Stortinget mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet hersket det usikkerhet om hvordan et kutt på 20 mill kroner i utdanningsbudsjettet ville kunne slå ut for landslinjene i videregående skole. Utdanningskomiteen på Stortinget har nå avgitt sin innstilling, og Venstres Trine Skei Grande har vært opptatt av å skjerme folkemusikklinjene. Med denne innstillingen mener hun Landslinjene i folkemusikk er sikret mot nedskjæringer neste år, skriver folkemusikkbladet Kvinten.

Trine Skrei Grande (Foto:Venstre)

Hele merknaden lyder:

“Tilskudd til landslinjer (post 60)
Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til budsjettavtalen i finansinnstillingen der post 60 reduseres med 20 mill. kroner. Avtalepartiene er enige om å tilbakeføre 8 mill. kroner, slik at reduksjonen blir 12 mill. kroner i forhold til Regjeringens forslag.

Flertallet vil med tilbakeføringen av midler styrke tilskuddet til innkjøp av utstyr.

Flertallet mener at landslinjer som er særlig kostnadskrevende og de som har nasjonal betydning må prioriteres.

Flertallet vil be om en gjennomgang av de linjer som nå har landslinjestatus for å vurdere om en del av de tilbud som kom inn under ordningen på 1990-tallet, bør få annen status, som et fylkeskommunalt tilbud eller som et (fylkeskommunalt) landsdekkende tilbud.”

Til Kvinten sier Trine Skei Grande, parlamentarisk leder i Venstre og medlem i Stortingets utdanningskomite, at landslinjene i folkemusikk med dette er skjermet fra nedskjæringer som følge av budsjettet. Hun sier videre at det er viktig for Venstre at de to folkemusikklinjene nå blir sikret i sammenheng med den gjennomgangen komiteen nå har bedt om.

Publisert:

Del: