Norsk kulturråd har fordelt 15,2 millioner kroner på til sammen 95 musikkgrupper og ensembler for 2008. I statsbudsjettet er ensemblestøtten økt med 1,5 millioner kroner, og Kulturrådet har med dette gitt høyere tilskudd til en rekke grupper og ensembler.

Norsk kulturråd_logo

Tilskuddene til musikkensembler skal bidra til utviklingen i musikklivet utenfor institusjonene, og gi et grunnlag for å drive grupper og ensembler på høyt og profesjonelt nivå i ulike formater og sjangere. Vertavo strykekvartett og Oslo strykekvartett er blant de ni ensemblene som er gitt flerårig tilskudd.

I en melding fra Norsk kulturråd heter det om årets tildelinger:

Musikkgruppene er helt sentrale i utviklingen av det profesjonelle musikklivet, og for publikums tilgang til musikkformidling på høyt nivå i hele landet. Den samlete turnévirksomheten nasjonalt og internasjonalt er betydelig. I vurderingen er det lagt vekt på ensemblenes profil og utviklingsmuligheter, samt omfanget av konsertproduksjon, innspillinger og annen formidling. Det tas også hensyn til at ulike typer ensembler har forskjellige økonomiske betingelser. Bredden i tildelingen skal bidra til mangfold i sjanger- og utøvertradisjoner.

Kulturrådet satser videre på den spennende utviklingen av framføringspraksis i tidligmusikken med en ny økning til Barokksolistene som ledes av Bjarte Eike, og til Bergen Barokk, samt tilskudd for første gang til Lux Borea i Nordland. Samlet tilskudd ensembler i tidligmusikk er kr 1 639 000.

På jazzfeltet er midlene konsentrert på færre grupper enn før, og det er gitt økning i tilskuddene til flere. Blant de nye ensemblene på ordningen er Frøy Aagres Offbeat med et særegent kompositorisk materiale, den oppsiktsvekkende sjangerhybriden Shining, og en ny kvartett under ledelse av den markante solisten Mathias Eick. Samlet tilsdkudd til jazzfeltet er kr 4 950 000.

Innenfor samtidsmusikken har de særpregete gruppene Poing, Spunk og Sisu fått flerårig bevilgning. Kultur- og kirkedepartementet har overført de store samtidsmusikkensemblene til egen post på statsbudsjettet. Det gjelder BIT20 ensemble, Bodø Sinfonietta, Ungdomssymfonikerne, Oslo Sinfonietta og Cikada Ensemble. Kulturrådet har fordelt til sammen kr 2 075 000 til samtidsmusikkensemblene som fortsatt er på ordningen.

Fem nye kor gis tilskudd over ordningen: KorVest i Bergen, Schola Cantorum og Kammerkoret Nova i Oslo, samt Nidarosdomens jentekor, og vokalgruppen Trondheim Voices. Det er også gitt en økning til Det Norske Solistkor, samt tre-årig tilskudd til Vokal Nord. Samlet tilskudd til vokalensembler er kr 1 450 000.

Samlet tilskudd til ensembler i klassisk framføringstradisjon er kr 1 800 000. Blant disse er Oslo Camerata med toårig tilskudd og Engegårdskvartetten under ledelse av Arvid Engegård.

Innenfor tradisjonsmusikk er det blant annet gitt økning til folkemusikkgruppa Majorstuen, samt toårig tilskudd til Urban Tunells Kletzmerband. Afrobeatgruppen Shekere er ny på ordningen. Samlet tilskudd til grupper innen tradisjons- og verdensmusikk er kr 1 450 000.

Turné og arrangørstøtte

Tildelingen av tilskudd til musikkensmbler er samordnet med tilskuddsordningen for Turné og arrangørstøtte for rock og populærmusikk (TARP), og en rekke grupper får tilskudd fra TARP-ordningen.

Det kom inn 176 søknader med en samlet søknadssum på 64 millioner kroner.

Se hele tildelingslisten her.

Publisert:

Del: