Senter for kultur- og idrettsstudiar (Bø) og Norsk kulturråd (Oslo) inviterer med dette forskere til å sende inn “abstracts” av “papere” til Den tredje nordiske konferansen om kulturpolitikkforskning, som finner sted ved Høgskolen i Telemark (HiT), Bø, 23.-24. august, 2007.

Høgskolen i Telemark, Bø

Tilsvarende nordiske konferanser om kulturpolitikkforskning har tidligere vært arrangert i Århus, Danmark (2003) og Borås, Sverige (2005). Planen er å fortsette å arrangere slike konferanser hvert annet år framover. Det vil si at de nordiske konferansene vil alternere med ”The International Conference on Cultural Policy Research” (ICCPR), som også arrangeres hvert annet år.

Formålet med den nordiske konferansen er å bidra til diskusjon om kulturpolitiske forskning med særskilt forankring i de nordiske landene. Konferansen skal støtte opp om nordisk forskning på feltet, og åpne for videre internasjonal forskningsutveksling av høy kvalitet.

Hovedmålgruppen for konferansen er forskere. Det vil særlig si forskere som selv vil legge fram papere til drøfting, men også andre forskere med interesse for kulturpolitikkforskning. Konferansen er dessuten åpen for andre som er interessert i kulturpolitikkforskning (folk i kultursektoren, presse).

Det er et hovedmål å etablere og videreføre en forskningskonferanse med høye faglige ambisjoner. Samtidig er konferansen åpen for unge forskere/forskerrekrutter (doktorander, evt. masterstudenter med særskilt interessante prosjekter).

Tema:
Konferansen er ikke avgrenset til et bestemt tema. I stedet ønsker en å presentere forskningsbidrag innenfor et bredt temaområde og med ulike faglig-metodiske innfallsvinkler, for eksempel:

• kulturelt mangfold
• desentralisering og globalisering
• lokal og regional kulturpolitikk
• kulturell identitet
• kulturpolitikk som velferdspolitikk
• institusjonalisering/avinstitusjonalisering
• privatisering og kreative allianser
• kunstnerpolitikk
• kulturindustri
• kulturpolitiske modeller og strategier
• kulturpolitikk og opphavsrett
• kultur og økonomi
• kultur og kjønn
• kulturarbeid
• kulturpolitikkens historie
• kulturpolitikk og internasjonale relasjoner
• kulturpolitikk og utviklingsspørsmål
• kulturpolitikk og teori
• kulturpolitikk og kulturarv

Det er òg aktuelt å organisere enkelte sesjoner om mer avgrensete tema og problemstillinger, for eksempel om ”governance and cultural policy in Nordic and Baltic societies” (forutsatt tilstrekkelig antall interesserte deltakere).

Organisering:
Konferansen går over to dager. Programmet vil omfatte hovedforedrag i plenum (keynote speeches) og framlegging og diskusjon av ”papere” i sesjoner. Det blir avsatt 40 minutter til hvert paper, fordelt på innleder, forberedt opponent og diskusjon. Det kan òg bli aktuelt å arrangere enkelte paneldebatter, for eksempel om ”armlengdesprinsippet” i kulturpolitikken. Deltakerne blir invitert til en felles festmiddag første konferansekveld. Det blir også kulturinnslag under konferansen.

Abstracts og papere:
Den som vil presentere et paper på konferansen, må sende inn et abstract på mellom 750 og 1500 ord (2-3 sider). Abstractet må inneholde:

• Formål og problemstillinger
• Forskningsmetode og teoretiske perspektiver
• Resultater og konklusjoner (hvis slikt foreligger)

Abstractet sendes Senter for kultur- og idrettsstudiar v/ Kjærsti Skjeldal med e-post (Kjarsti.Skjeldal@hit.no) innen 15. januar 2007.

Konferanseavgift, påmelding, registrering:
Konferanseavgift er 1000 kr for vanlige deltakere (inkludert stipendiater), 250 kr for studenter. Avgiften dekker selve konferansen og måltidene, men ikke hotell. Endelig frist for påmelding og innbetaling av konferanseavgift er 1. juni, 2007. Ny invitasjon/påminning om konferansen m/ påmeldingsskjema blir distribuert seinere.

Påmeldingsskjemaet vil også bli lagt ut på hjemmesiden til Senter for kultur- og idrettsstudiar.
Her kommer det etter hvert også mer informasjon om konferansen.

Proceedings/papere:
Alle papere som skal presenteres på konferansen, vil bli lagt ut på SKIs nettsider i god tid før konferansestart.

Konferansespråk:
Konferansespråk blir norsk, svensk, dansk og engelsk. Foredrag, paperframlegging og diskusjoner kommer i hovedsak til å foregå på skandinaviske språk. Men det er også aksept for framlegging av papere, diskusjonsbidrag og plenumsforedrag på engelsk.

Vitenskapelig komité:
Professor Gestur Gudmundsson, Islands Pædagogiske Universitet, Reykjavik, Island
Professor Anita Kangas, Universitetet i Jyväskylä, Finland
Professor Jørn Langsted, Aarhus Universitet, Danmark
Professor Per Mangset, HiT/SKI, Norge
Centerleder Dorte Skot-Hansen, Center for Kulturpolitiske Studier, Danmark
Professor Geir Vestheim, Högskolan i Borås, Sverige

Arrangører/vertsinstitusjon:
Konferansen arrangeres av Senter for kultur- og idrettsstudiar, v/ Høgskolen i Telemark og Telemarksforsking, i samarbeid med Norsk kulturråd. Konferansen finner sted i høgskolens lokaler i Bø i Telemark, 23.-24. august, 2007.

Lokal organisasjonskomité:
Forskningsleder, Ellen Aslaksen, Norsk kulturråd, Oslo.
Førsteamanuensis Sture Kvarv, HiT/SKI
Professor Per Mangset, HiT/Telemarksforsking/SKI
Prosjektkoordinator Kjærsti Skjeldal, HiT/SKI.
Forsker/fagkoordinator Sigrid Røyseng, Telemarksforsking/SKI

Viktige datoer:
Frist for innsending av abstract, 15. januar, 2007.
Frist for innsending av paper, 20. mai, 2007.
Frist for påmelding og betaling av konferanseavgift, 1. juni, 2007.

Publisert:

Del: