Også hos NRK1, som ellers får godt skussmål for sin kulturformidling, mener Allmennkringkastingsrådet å registrere en tendens til at den mer fordypende kulturdekningen viker plass til fordel for mer bredt anlagte underholdningsformat. OM NRK 2 heter det at kanalen etter en lovende start nå “er vesentlig svekket” på områder som norsk kultur og identitet, samt formidlingen av alternative uttrykk og eksperimentelle format. TV 2 kritiseres i rapporten for at dekningen av kunst og kultur i kanalen i liten grad preges av kritiske og fordypende perspektiv, og rådet slår på ny fast at “TV 2s kulturtilbud fremdeles er mindre mangfoldig enn ønskelig.”

Kurt Nilsen (Foto:BMG)

Rapport fra Allmennkringkastingsrådet, desember 2003

Fjernsynskanalene

NRK1

NRK1 har generelt en god tematisk og genremessig bredde i tilbudet. NRK1 er den kanalen som fremstår med det mest omfattende og brede tilbudet til barn og unge.

Rådet mener NRK1 innenfor programtilbudet som helhet fremdeles balanserer den brede appellen godt i forhold til det tilbudet som gis til spesifikke grupperinger, men har merket seg utviklingstendenser som på sikt kan representere problemer for innfrielsen av allmennkringkastingsforpliktelsene. NRK1 er i beste sendetid hovedsakelig vendt mot brede publikumsgrupper, med fokus på underholdnings- og faktaprogrammer. Rådet er opptatt av at bredden av publikumsgrupper har rett på et programtilbud innenfor prime time. Når dette sees i sammenheng med de siste årenes økning i det samlede drama- og underholdningstilbudet og tilsvarende reduksjon av andelen “Samfunnsprogram”, mener rådet det er grunn til å reise spørsmål om retningen i programvirksomheten til den offentlige allmennkringkasteren NRK.

NRK1s omfattende nyhets- og aktualitetsdekning bidrar til å innfri kravet om en solid, løpende orientering om viktige samfunns- og kulturforhold. Nedgangen i kategorier som “Samfunnsprogram” må anses problematisk i forhold til innfrielsen av kravet til analytiske, kritiske og fordypende perspektiv, og bekrefter bildet av en formidling hvor de harde nyhetene og dagsaktuelle konfliktene dominerer. Rådet mener NRK har et særlig ansvar for å opplyse og informere om bakgrunnen for hvorfor ting skjer, og er særlig opptatt av at analytiske, kritiske og fordypende perspektiv i utenriksdekningen ikke reduseres.

NRK1 har en god bredde i kulturformidlingen, men også her mener rådet å registrere en tendens til at den mer fordypende kulturdekningen i NRK1 viker plass til fordel for mer bredt anlagte underholdningsformat.

Rådet mener NRK har et særlig ansvar i forhold til de forpliktelser Norge har i forhold til ulike minoritetsgruppers mulighet for å ytre seg og være representert i mediene, og har følgelig vært kritisk til reduksjonen av tilbudet de senere år. Gjennom produksjoner fra NRK Sámi Radio har NRK1 etter rådets vurdering et gjennomgående godt tilbud til denne gruppen, men mener fortsatt at det kan utvikles med flere format. Det egne tilbudet til andre minoritetsgrupper består av det ukentlige programmet Migrapolis, og NRK har på tross av gjentatte oppfordringer fra rådets side ikke utvidet tilbudet.

Rådet mener det er svært viktig at den store minoritetsgruppen hørselshemmede kan få med seg nyheter og samfunnsdebatt, og mener NRK bør kunne presentere en plan for å gjøre tilbudet tilgjengelig for denne gruppen.

NRK2

Etter noen år med positiv utvikling i bredden av tema og genrer i NRK2, mener rådet at det som kan kalles underholdningsprogrammenes andel av programtilbudet er blitt så stort at det begrenser rommet for andre genrer. Sett i forhold til den seneste utviklingen i NRK1, hvor det også har vært en betydelig økning i underholdnings- og dramatilbudet, vitner programstatistikken om en utvikling i NRKs samlede fjernsynstilbud hvor genrer som er viktig for oppfyllelsen av selskapets allmennkringkasteroppdrag ikke har den utbredelsen de burde ha.

Andelen programmer innen “Undervisning” har gått fra åtte prosent i 1998 til 0 prosent. Rådet har forståelse for at programformat vil endres over tid, men er opptatt av at informasjons- og opplysningsoppdraget ivaretas. Når programstatistikken samtidig avdekker en betydelig nedgang i andre kategorier som “Nyheter”, “Samfunnsspørsmål”, “Kunst, kultur og medier” og “Vitenskap”, mener rådet utviklingen er problematisk. Rådet er også kritisk til reduksjonen i programmer innenfor disse kategoriene fordi de har betydning for innfrielsen av kravet til analytiske, kritiske og fordypende perspektiver i sendingene. NRK2s samfunns- og aktualitetstilbud byr fremdeles på disse perspektivene, men den relative utbredelsen av programmer som ivaretar kravet til solid, løpende orientering om viktige samfunns- og kulturspørsmål er på vikende front på grunn av underholdningsprogrammenes dominerende inntreden i sendeflaten.

I rådets første vurderinger av NRK2 ble det satt fokus på kanalens bidrag til å styrke norsk kultur og identitet ved en omfattende og god dekning av norsk kulturliv, samt at kanalen utmerket seg med formidling av alternative uttrykk og eksperimentelle format. Kanalen utmerket seg også med et sterkt internasjonalt perspektiv i sendingene. På bakgrunn av det som er sagt om vektingen av tema og genrer i programtilbudet ovenfor mener rådet NRK2s programtilbud nå er vesentlig svekket på disse områdene. Rådet vil imidlertid fremheve det positive i at NRK bruker tv-mediet aktivt til å markere film som en sentral kulturytring gjennom et variert, kvalitativt filmtilbud.

Utviklingen i NRK2s programtilbud har etter rådets syn ført til en mindre variert publikumshenvendelse. Rådet mener tilbudet til minoriteter klart bør styrkes. NRK2 har fortsatt ikke et samisk tilbud. Den unge profilen befestes gjennom tung satsing på utprøving av interaktive formater som i første rekke har den yngre delen av publikum som målgruppe.

TV 2

TV 2 har et mangfold av genrer og tema i sine sendinger. Rådet har imidlertid i samtlige rapporter påpekt at dramatilbudet og underholdningsprogrammene utgjør en så stor del av sendeflaten at det begrenser rommet for andre genrer. Visse tema har også fortsatt for liten plass i sendeskjemaet. Når disse tendensene vedvarer og TV 2 selv uttrykker behov for å endre sendeskjemaet for å “vinne tilbake seerandeler primært i det kommersielle markedet” (TV 2 Gruppens Årsrapport 2003, s 23), mener rådet dette tegner et bilde av en utvikling hvor seeroppslutning og behovet for å tiltrekke seg kommersielt attraktive målgrupper vil kunne overstyre viktige prinsipper og mål med allmennkringkasteroppdraget.

Rådet aksepterer at et sentralt mål for en reklamefinansiert kanal er å skape størst mulig publikumsoppslutning, og at det i dette ligger sterke incentiver til en bred målgruppeinnretning i programtilbudet. Som allmennkringkaster har imidlertid TV 2 bestemte forpliktelser overfor smalere grupper, også formulert i konsesjonsvilkårene i krav om egne program for ulike minoritetsgrupper. Når rådets forventning om en opptrapping av det samiske tilbudet i 2003 ikke er innfridd skyldes det delvis at det ikke har skjedd en økning i egne program om og for den samiske befolkningen, men særlig at det ikke kan spores en økt inkludering av samiske perspektiv i andre programtyper. Når det gjelder egne program for etniske minoriteter ble det sendt to dokumentarer og nye utgaver av programmet Gull, røkelse og Mekka, som omhandler minoritetsreligioner i Norge. Rådet har ment at egne program og innslag er viktige for oppfyllelsen av kravet, men vel så viktig er det at TV 2 bidrar til en differensiert fremstilling av minoriteter og inkluderer minoritetsperspektiv og representasjon av minoriteter i den generelle programvirksomheten. Rådet mener TV 2 fortsatt ikke innfrir dette kravet.

Rådet mener TV 2 bør presentere en tidsplan for etablering av et system for direkteteksting, slik at hørselshemmede kan få med seg viktige programtilbud som nyheter og samfunnsdebatt.

TV 2s tilbud til barn har hatt en positiv utvikling de siste årene, og rådet ser positivt på flere norske produksjoner i barnetilbudet. Når det gjelder TV2s tilbud til ungdom, vil rådet fortsatt etterlyse flere innslag av analytisk og fordypende karakter samt en større variasjon av tema og perspektiv som ungdom er opptatt av. Rådet er kritisk til at TV 2 har fjernet den etablerte magasinflaten på ettermiddager, uten at det er lagt frem planer om et alternativt tilbud. Rådet mener det nye kravet i TV 2s konsesjonsvilkår om jevnlige norskspråklige programmer for denne gruppen sett i sammenheng med det overordnede kravet om tematisk og genremessig bredde tilsier at tilbudet skal ha en viss kontinuitet og bredde. Kunnskapsprogrammet Klisterhjerne bidrar til å øke den tematiske bredden i barne- og ungdomstilbudet, likeledes er det positivt at TV 2 inkluderer tema som er relevante for barn og unge i sitt dokumentartilbud. For øvrig består TV 2s løpende tilbud til ungdom i stor utstrekning av drama- og underholdningsprogrammer.

TV 2s nyhets- og aktualitetsdekning, herunder dokumentar- og debattprogrammene, bidrar til å oppfylle kravet til solid, løpende orientering om viktige samfunns- og kulturspørsmål. Rådet etterlyser imidlertid fortsatt større bredde og dybde i dekningen av internasjonale forhold, og et større fokus på bakgrunnsstoff og analyse.

Rådet har i flere år vært kritisk til at dekningen av kunst og kultur i TV 2 i liten grad preges av kritiske og fordypende perspektiv. Kultur som aktualitet får en rimelig god dekning gjennom ulike magasinprogram i kanalen. Rådet har derfor etterlyst flere program som presenterer kulturen som eget tema. Den positive ansatsen til å presentere kulturen som eget tema og anlegge flere fordypende perspektiver på kulturen i 2003, fremstår imidlertid som så sporadisk og begrenset at rådet mener TV 2s kulturtilbud fremdeles er mindre mangfoldig enn ønskelig.

Hele rapporten til Allmennkringkastingsrådet kan leses i PDF-format her. Tidligere rapporter om de riksdekkende kanalene innen fjernsyn og radio finner du på denne siden hos Medietilsynet.

Publisert:

Del: