Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

NMH holder til på Majorstua og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en lA – bedrift.

Førsteamanuensis i gitar

OM STILLINGEN

Stillingens omfang og fagområde

Stillingen er en 50 % stilling og er ledig for en åremålsperiode på 6 år fra 1. august 2018.

Stillingens fagområde er klassisk gitar og bruksgitar. Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter, faglig utviklingsarbeid og administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten. Det forventes at den som tilsettes går aktivt inn i samarbeid med kolleger, og generelt bidrar til å styrke det faglige miljøet ved høgskolen.

Undervisning og veiledning

Undervisningsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i gitar hovedinstrument, samt bruksgitar, i tråd med gjeldende studieplaner. Stillingen omfatter også undervisning i emnet praktisk harmonisering. Det kan videre være aktuelt med undervisning i historiske instrumenter som lutt og/eller romantisk gitar, om søkeren innehar denne kompetansen. Stillingen kan også bli tillagt undervisning i kammermusikk. Hovedvekten av undervisningen vil foregå innenfor NMHs bachelorstudier og talentutviklingsprogram (TUP), men stillingen kan også bli tillagt undervisning på masternivå.

Det forutsettes at den som tilsettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere innen fagområdet. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Førsteamanuensis i gitar forutsettes å opprettholde et høyt kunstnerisk nivå, først og fremst gjennom egen kunstnerisk virksomhet og gjennom deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter. Det forutsettes også at den som tilsettes bidrar aktivt for å styrke FoU-arbeidet ved høgskolen, i tråd med høgskolens strategiske målsetninger.

Administrative oppgaver

Den som tilsettes skal delta i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og ved høgskolen for øvrig.

KVALIFIKASJONER

Søkere må dokumentere kunstneriske kvalifikasjoner som utøver på høyt internasjonalt nivå, og bred utøvende erfaring både innenfor klassisk gitar og aktuelle bruksgitardisipliner. Kvalifikasjoner innen andre av de oppgitte undervisningsområdene som lutt og/eller romantisk gitar, vil også kunne telle med i vurderingen av søkerne. Dokumentert erfaring fra undervisning på høyt nivå med gode resultater vil bli tillagt vekt. Nærmere opplysninger om kravene som stilles til førsteamanuensiskompetanse kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Den som tilsettes må kunne undervise på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) og/eller engelsk. Dersom den som tilsettes ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter på et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (to år). For søkere uten engelsk som morsmål kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter. Evne og vilje til å tilpasse undervisningen de ulike behov morgendagens gitarister har i møte med et musikkliv i stadig forandring vil også bli tillagt vekt. Det forventes evne til og interesse for å bygge gitartalenter fra grunnen av gjennom arbeid med barn og unge ved høgskolens talentutviklingsprogram.

Søkere som ikke kan dokumentere formell pedagogisk basiskompetanse vil ved tilsetting bli pålagt å følge et høgskolepedagogisk kurs, alternativt skaffe seg tilsvarende kompetanse på annen måte innen en gitt tidsfrist (normalt 2 år).

OM SØKNADSPROSESSEN

Dokumentasjon

Søkerne vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Det understrekes at hovedvekten legges på vurdering av den innsendte dokumentasjon av kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner. Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester og vitnemål, som skal lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette, vil vi be utvalgte kandidater om å sende inn ytterligere dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som leveres i fysisk format, herunder også lydopptak, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøvespill, prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole. Av NMHs interne retningslinjer for bistillinger og sidegjøremål mm fremgår det at for ansatte med flere arbeidsgivere skal som hovedregel samlet stillingsbrøk alltid vurderes ved nyansettelser eller endring i arbeidskontrakt. Samlet stillingsbrøk skal normalt ikke overstige 120 % stilling.

Norges musikkhøgskole har få kvinnelige førsteamanuenser og professorer. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen. Norges musikkhøgskole er IA-bedrift.

SLIK SØKER DU

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Gunnar Flagstad på tlf. 976 64 850, seniorrådgiver Kjetil Solvik på tlf. 957 21 905 eller pr. e-post til post@nmh.no.

Søknad med CV, vitnemål og eventuelle attester sendes elektronisk via linken “Fyll ut søknadsskjema”.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten