Universitetet i Stavanger (UiS)

Hjemmeside: http://www.uis.no/

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 11.000 studenter og 1.600 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Fakultet for utøvende kunstfag tilbyr høyere kunstfaglig utdanning og forskning innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner primært utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger. Dette skjer gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger.

Fakultetet har i dag ca 220 studieplasser og 70 ansatte fordelt på klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, korpsdireksjon, pedagogikk, kunstfagdidaktikk, musikkproduksjon og opptaksteknikk. Fakultet for utøvende kunstfag er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder. Med en høy frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenar og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er fakultetet også en profilert kulturaktør i regionen.

Fakultet for utøvende kunstfag er strategisk lokalisert med campus i nærheten av sine primære kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett i Bjergsted kulturpark.

Fra 1.1.2018 organiseres fakultetets faglige virksomhet i to avdelinger; Avdeling for klassisk musikk og Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon. Fakultetet vil være matriseorganisert. Fagavdelingene, ledet av avdelingsleder, har ansvar for å bidra med emner og undervisning på tvers av de ulike studieprogrammene som på sin side har egne studieprogramledere.

Avdelingsleder - Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon

Avdelingsleder er leder for den samlede virksomheten ved den nyetablerte Avdeling for jazz, dans, PPU og opptaksteknikk. Hun/han rapporterer til dekan og inngår i ledergruppen ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Som navnet tilsier er Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon en heterogen miks av faggrupper, hvor både faglig autonomi og synergi på tvers av gruppene skal forvaltes innad i avdelingen og på fakultetet som helhet. Avdelingen består av ansatte med høy kompetanse innenfor en spredt fagportefølje; hvor gradsprogrammene, kunstnerisk utviklingsarbeid, doktorgradsveiledning og forskning gjenspeiler stor faglig bredde innenfor helt særegne disipliner. Avdelingsleder skal derfor være både samlende og samtidig ivareta faglige særegenheter i de enkelte fagmiljø.

Som avdelingsleder vil du ha det faglige og administrative resultatansvar for avdelingens totale virksomhet og personalansvar for ansatte ved avdelingen. Videre vil du ha medansvar for fakultetets totale virksomhet og at fakultetets samlede ressurser brukes på en effektiv og hensiktsmessig måte i samsvar med universitetets målsettinger.

Avdelingsleder ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i ytterligere to perioder på fire år.

Vi søker etter en utviklingsorientert avdelingsleder som har:

– en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
– relevant erfaring, ledererfaring fra kunnskapsorganisasjon er en fordel
– prioriterings-, beslutnings- og gjennomføringsevne
– evne til å inspirere til faglig utvikling
– faglig/utøvende kompetanse fortrinnsvis på førstestillingsnivå innenfor et relevant fagområde for avdelingen
– relevant erfaring fra undervisning, forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling på universitets-/høgskolenivå
– evne til å bygge og ivareta nettverk og allianser, lokalt, nasjonalt og internasjonalt
Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Vi tilbyr:

– en sentral lederposisjon ved et fakultet i positiv utvikling
– dyktige, motiverte og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljø
– interessante og utviklende lederoppgaver
– gode muligheter til å være med å forme framtida gjennom utvikling av undervisning, forskning og formidling
– lønn og øvrige arbeidsvilkår etter avtale
– automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse, som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstig rente.

Stillingens organisatoriske plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver er nærmere redegjort for i stillingsbeskrivelsen. Universitetet er inne i en organisasjonsutviklingsprosess som kan medføre endringer i stillingsbeskrivelsen i løpet av åremålsperioden.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til påtroppende dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag Morten Wensberg, epost morten.wensberg@uis.no tlf 51 83 40 76//926 11 212. Spørsmål om ansettelsesprosessen kan rettes til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, epost may-m.t.opdal@uis.no, tlf 51 83 30 11/402 39 696.

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det praktiseres kjønnskvotering i samsvar med Hovedavtalen i Staten.

Søk stillingen elektronisk via “Fyll ut søknadsskjema” på denne siden. Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

STILLINGSBESKRIVELSE

Organisatorisk plassering:

Avdelingsleder er leder for den samlede virksomheten ved Avdeling for jazz, dans, PPU og opptaksteknikk
Avdelingsleder rapporterer til dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag
Avdelingsleder inngår i fakultetets ledergruppe.
Fakultetets faglige virksomhet er matriseorganisert. De to fagavdelingene ledes av hver sin avdelingsleder som har ansvar for å bidra med emner og undervisning på tvers av de ulike studieprogrammene som på sin side har egne studieprogramledere.

Ansvarsforhold og arbeidsoppgaver

Avdelingsleder har medansvar for fakultetets totale virksomhet og at fakultetets samlede ressurser brukes på en effektiv og hensiktsmessig måte i samsvar med universitetets målsettinger.

Innenfor universitetsstyret og fakultetsstyret sine rammer, samt de føringene som legges av fakultetets dekan, vil hovedelementene til avdelingsleders ansvar og myndighet være:

Avdelingsleder har det faglige og administrative resultatansvar for avdelingens totale virksomhet.
Avdelingsleder har personalansvar for ansatte ved avdelingen, herunder ansvar for helse, miljø og sikkerhet. Avdelingsleder skal arbeide aktivt med personalledelse, medarbeiderutvikling/faglig utvikling og videreutvikling av et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.
Avdelingsleder har ansvar for videreutvikling av kvalitet og relevans innenfor studieprogrammene ved avdelingen. Avdelingsleder skal arbeide med utvikling av et godt læringsmiljø og samarbeid med relevante samarbeidspartnere i praksisfeltet
Avdelingsleder har ansvar for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, forskningsformidling, innovasjon og oppfølging av dette i avdelingen.
Avdelingsleder skal legge til rette for utvikling av eksternt finansiert virksomhet og bidra til å øke den eksterne finansieringen fra arbeidslivet, EU og Norges forskningsråd.
Avdelingsleder skal arbeide aktivt med utvikling av avdelingens strategi med utgangspunkt i overordnede mål og strategier fastsatt av universitets- og fakultetsstyret, og initiere endringer som er nødvendige for å gjennomføre vedtatte strategier.
Avdelingsleder har ansvar for implementering av beslutninger vedtatt av universitets- og fakultetsstyret, samt dekan.
Avdelingsleder skal gjennom rapportering til fakultetets ledelse bidra til å gi et mest mulig relevant og korrekt bilde av avdelingens situasjon.
Avdelingsleder skal sørge for god kommunikasjon og informasjon internt og eksternt.
Avdelingsleder skal bidra til et godt samarbeid innad på fakultetet, representere avdelingen utad, bygge nettverk og allianser og initiere samarbeid med samfunns-, kultur- og arbeidsliv – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten