Norges musikkhøgskole

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

NMH holder til i Slemdalsveien på Majorstuen og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en IA – bedrift.

Stipendiatstillinger på det vitenskapelige ph.d.-programmet

Norges musikkhøgskole har to ph.d.-program:

a) Et vitenskapelig program som leder frem til graden ph.d.
b) Et kunstnerisk program som leder frem til graden ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Det vitenskapelige ph.d.-programmet i musikk

1. Om stillingene
Høgskolen lyser ut inntil fem stipendiatstillinger knyttet til høgskolens vitenskapelige ph.d.-program.

Tilsettingene gjelder for tre år i 100 % stilling med tiltredelse fra 1. september 2018. De som tilsettes gis anledning til å søke om 75 % stilling, noe som betyr at stipendiatperioden forlenges til fire år med 75% lønn. Avtale om slik forlengelse må gjøres i forbindelse med tilsetting.

Ph.d.-utdanningen i musikk ved Norges musikkhøgskole omfatter tre fagområder: historiske og samtidsrettede oppføringspraktiske problemstillinger, musikkpedagogikk og musikkterapi.

Programmet leder frem til en vitenskapelig ph.d.-grad i musikk.

Stillingene vil fortrinnsvis bli knyttet til høgskolens sentre for forsknings- og utviklingsarbeid. Det er også mulig å søke på andre tema som har relevans for kjerneaktiviteten ved NMH.

NMHs fire sentre
CEMPE – Senter for fremragende utdanning i musikkutøving
Senterets formål er å utvikle kunnskaper og erfaringer som kan bidra til at utøvende musikkstudenter når et fremragende kunstnerisk nivå. Studentene skal også bli kvalifisert for yrkesoppgaver i et internasjonalt og konkurransepreget arbeidsliv.

Aktuelle forskningstema for senteret er:
ulike organiserings- og læringsformer i hovedinstrumentundervisning
styrking av sammenhengen mellom studium og yrkesliv for musikkstudenter
prosjekter som kan heve kvaliteten på studenters øving, samt prosjekter om musikerhelse
CEMPE ønsker også velkommen prosjekter som undersøker andre forhold ved læring, undervisning og utdanningskvalitet i utøvende musikkutdanning.CARM

CERM – Senter for utdanningsforskning i musikk
Senter for utdanningsforskning i musikk (CERM) utvikler og gjennomfører empiriske og teoretiske forsknings- og utviklingsprosjekter om og for alle typer høyere musikkutdanning og musikkopplæring i videregående skole, kulturskole, grunnskole og det frivillige musikklivet.

Eksempler på aktuelle forskningstema kan være høyere musikkutdanning og samfunnsansvar, læringsprosesser i utøvende og skapende kunstnerisk virksomhet, musikklærerutdanning og profesjonsforståelse, videregående opplæring i musikk som rekrutteringsarena, kulturskolen som kompetansesenter i lokalsamfunnet, musikkfaget i grunnskolen som oppdragelsesarena for deltakelse i kulturlivet, flerkulturelle og digitale utfordringer i uformelle læringspraksiser og ulike sjangere eller NMHs musikktilbud i andre verdensdeler som community music education.

CREMAH – Senter for forskning i musikk og helse
CREMAH ønsker ph.d.-prosjekter med nyskapende forskning musikkterapi og i musikk og helse velkommen. Musikkterapiprosjekter innenfor psykisk helsevern, rus, flyktninger, barnevern, somatikk og eldre (herunder demensrammede) er særlig aktuelt. Innenfor feltet musikk og helse kan relevante temaer knyttes til folkehelse (f.eks. forebyggende musikkprosjekter), livsmestring og velferdsteknologi. Også andre fremtidsrettede forskningsprosjekter ønskes velkommen.

NordART – Arne Nordheim-senteret
Arne Nordheim-senteret arbeider for å fremme en forskningspraksis som kombinerer vektlegging av kunstneriske mål og problemstillinger med det beste i musisk tenkning og praksis. Målet er å utvikle kunsten gjennom forståelse og forståelse gjennom kunsten. Senterets oppfatning er at disse tilnærmingene gjensidig utfyller hverandre.

NordART søker etter ph.d.-prosjekter innenfor følgende områder:

Forskning på norsk musikkarv. Forskningen kan være knyttet eksplisitt opp mot arven etter Arne Nordheim, eller ha sitt fokus på andre områder av norsk musikkarv
Forskning på tradisjonelt repertoar der nye teknikker for framføring og læring er i bruk. Forskning på framføringspraksis kan inkludere prosesser som rekomponering, transkribering og imitasjon, så vel som prosesser som leder fram mot nye formidlingsmetoder
Forskning på komposisjon og framføring av eksperimentell og improvisert musikk, inkludert sjangre som ”fri” og ”jazz”, og forskning som omhandler utvikling av ny musikkteknologi
Forskning på grensesnittet mellom framføring og feministisk teori og praksis
Forskning på andre innovative emner innenfor musikkhistorie eller –teori relevant for NordARTs agenda

2. Kvalifikasjoner
Søkere må dokumentere fullført eksamen på mastergradsnivå innenfor det fagområdet det søkes opptak til. Masterutdanning fra andre fagområder kan etter individuell vurdering godkjennes av doktorgradsutvalget som grunnlag for opptak til programmet.

Søkere vil bli vurdert av en bedømmelseskomité. Hovedvekten legges på vurdering av søkerens forskningspotensial slik dette fremgår av prosjektbeskrivelsen, søknadsskjema og innsendt dokumentasjon. Aktuelle søkere innkalles til intervju.

Søkere som ønsker å gjennomføre et prosjekt hvor avhandlingen suppleres med utøvende/kunstnerisk dokumentasjon må dokumentere utøving/kunstnerisk virksomhet på høyt nivå. Slik dokumentasjon ønskes primært i form av web-lenker i søknadsskjemaet (for eksempel YouTube-lenker). Dersom utøvende dokumentasjon sendes separat og er for stor til å lastes opp i søkeverktøyet, anvendes for eksempel fildelingstjenesten www.filemail.com til phdprogram@nmh.no innen søknadsfristen.

3. Generelt
Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som stipendiat, stillingskode 1017, ltr. 50 (435.500 pr år). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

NMH tilbyr arbeidsplass i delt løsning med andre stipendiater samt IKT-ressurser etter gjeldende regler for ansatte ved høgskolen. Mer informasjon om rettigheter og muligheter som ansatt ved Norges musikkhøgskole.

4. Innhold i søknaden
Følgende dokumentasjon skal legges ved søknaden:

Prosjektbeskrivelse (inntil 2000 ord)
CV
Dokumentasjon på opptaksgrunnlag (master eller tilsvarende)
Eventuelt utøvende dokumentasjon dersom dette er en del av prosjektbeskrivelsen
Eventuell dokumentasjon av språkferdigheter
Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til FoU-rådgiver Solveig Christensen (solveig.christensen@nmh.no) eller leder av doktorgradsutvalget Øivind Varkøy (oivind.varkoy@nmh.no).

5. Frister
Søknadsfrist: 01. februar 2018
Kun søknader sendt via søknadsskjemaet vil bli tatt i betraktning.

Søknadsskjema, informasjon om søknadsprosessen og retningslinjer for prosjektbeskrivelsen

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten