Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

NMH holder til på Majorstua og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en lA – bedrift.

Førsteamanuensis i komposisjon

Stillingens omfang og fagområde

Stillingen er en hel stilling og er ledig for en åremålsperiode på 6 år fra 1. august 2018. Det ønskes primært tilsetting i hel stilling, men det kan også være aktuelt å dele stillingen i to halve stillinger. Søkere bes om å opplyse om de primært søker hel eller halv stiling.

Stillingens fagområde er komposisjon. Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter, faglig utviklingsarbeid og administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten. Det forventes at den som tilsettes går aktivt inn i samarbeid med kolleger, og generelt bidrar til å styrke det faglige miljøet ved høgskolen.

Undervisning og veiledning

Undervisningsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i hovedemnet komposisjon, hovedsakelig på bachelornivå og i videreutdanning og talentutvikling, i tråd med gjeldende studieplaner. Det er videre aktuelt med undervisning i ulike komposisjonsstøtteemner og i didaktikk for komposisjonsundervisning. Stillingen kan også bli tillagt andre undervisningsoppgaver, avhengig av behov ved høgskolen og kvalifikasjonene til den som tilsettes.

Den som tilsettes må aktivt delta i NMHs satsning på digital teknologi i undervisning,

Det forutsettes at den som tilsettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere innen fagområdet. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Førsteamanuensis i komposisjon forutsettes å opprettholde et høyt kunstnerisk nivå, først og fremst gjennom egen kunstnerisk virksomhet og gjennom deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter. Det forutsettes også at den som tilsettes bidrar aktivt for å styrke FoU-arbeidet ved høgskolen, i tråd med høgskolens strategiske målsetninger.

Administrative oppgaver

Den som tilsettes skal delta i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og ved høgskolen for øvrig.

Kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere:

  • Kunstneriske kvalifikasjoner innenfor komposisjon på et høyt internasjonalt nivå. Det kreves dokumentasjon av en bred kompositorisk produksjon og høy faglig kompetanse innen flere ulike uttrykksformer og format
  • Bred og relevant komposisjonsundervisnings- og -veiledningserfaring for ulike aldersgrupper.
  • Bred erfaring i bruk av programvare som for eksempel Max, Jitter, Super Collider, C-sound eller lignende, både i egen komposisjonsvirksomhet og i undervisning.
  • Søkere med kompetanse innen komposisjonsdidaktikk bes redegjøre for og dokumentere dette.

Søkere bes i tillegg beskrive områder der søkeren har spesielt god kompetanse eller områder der søker har bred erfaring og omfattende praksis. Det kan gjelde for eksempel:

  • Interaksjon mellom musiker og teknologi/live electronics
  • Erfaring med og kunnskaper om andre digitale medier, som for eksempel bilde og video
  • Samarbeidsprosjekter med andre kunstutrykk som for eksempel dans, teater, performance, video og film
  • Den som tilsettes må kunne undervise på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) og/eller engelsk. Dersom den som tilsettes ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter på et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (to år). For søkere uten engelsk som morsmål kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søkere som ikke kan dokumentere formell pedagogisk basiskompetanse vil ved tilsetting bli pålagt å følge et høgskolepedagogisk kurs, alternativt skaffe seg tilsvarende kompetanse på annen måte innen en gitt tidsfrist (normalt 2 år).

Søkernes faglige og pedagogiske kvalifikasjoner vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Hovedvekten legges på vurdering av den innsendte dokumentasjon av kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner. Alle vedlegg, herunder lydopptak, som leveres i fysisk format og som det skal tas hensyn til i vurderingen, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges Musikkhøgskole.

Norges musikkhøgskole har få kvinnelige førsteamanuenser og professorer. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen. Norges musikkhøgskole er IA-bedrift.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Mats Claesson på tlf. 922 61 690, studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik på tlf. 957 21 905 eller pr e-post til post@nmh.no.

Søknadsfrist

Søknad leveres elektronisk senest 22.11.2017.

Eventuelle fysiske vedlegg leveres/sendes innen samme dato i fire eksemplarer til Norges musikkhøgskole, postboks 5190 Majorstua, 0302 Oslo.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten