Nome kyrkjelege fellesråd

Hjemmeside: http://nome.kirken.no/

Midt i Telemark ligger Nome kommune med ca. 6600 innbyggere. Her er et levende kulturliv og aktivt menighetsarbeid. Naturen er vakker med tilknytning til Telemarkskanalen, fjell og innsjøer. Det ligger godt til rette for et variert friluftsliv både til lands og til vanns.

Nome kirkelig fellesråd består av to sokn, Lunde og Flåbygd og Holla og Helgen. Soknene tilhører Øvre Telemark prosti. Vi har totalt 6 kirker, derav en middelalderkirke og 1 kapell med tilhørende kirkegårder. Hvert sokn har hvert sitt menighetshus med stor aktivitet.

Vi er en stab bestående av kirkeverge, sekretær, sokneprester, organister, trosopplærere og kirketjenere.

Organist / Kirkemusiker

Midlertidig 100 % stilling i ett år, med tiltredelse 01.10.2017.

Organist / kirkemusiker har som hovedoppgave å spille til gudstjenester og kirkelige handlinger i tillegg til kor, arrangere konserter, være delaktig i trosopplæring, konfirmantundervisning m.m. Organist/kirkemusikeren vil pr. i dag ha Holla og Helgen sokn som sitt hovedområde, men vikarierer i Lunde og Flåbygd sokn ved frisøndag, ferie, kort sykefravær osv.

Øvrige oppgaver vil være:
– Planlegge samt gjennomføre gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbeid med andre ansatte.
– Drive og utvikle menighetens musikalske aktivitet.
– Drive forsanger-/kor og konsertvirksomhet.
– En betydelig del av kantor/organist stillingene er ilagt trosopplæring i menigheten. Dette medfører arbeid med og videreutvikling av barne- og ungdomsarbeidet i menigheten i samarbeid med de øvrige ansatte og frivillige.
– Det kan være aktuelt å leie ut den som tilsettes til nabokommunene og evt. Kulturskolen i Nome til erstatning for en av de andre nevnte arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner:
Kantor eller annen musikals utdannelse med erfaring og kjennskap fra kirke og menighetsliv. Det er ønskelig at den som tilsettes ønsker å bosette seg i kommunen og blir en del av menighetslivet. Pga. lange avstander mellom kirkene er det behov for at søker disponerer bil.

Endelig stillingsbeskrivelse utarbeides i samarbeid mellom den som tilsettes og Nome kirkelig fellesråd. Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest), jfr. Kirkelovens § 29 og være medlem av Den Norske Kirke.
– Lønn etter utdanning og ansiennitet i hh til gjeldende avtaleverk.
– Pensjonsordning i KLP

Søknad: mona@nome.kirken.no

Nome kirkelig fellesråd
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Spørsmål om stillingen, kontakt: Mona Halsvik , kirkeverge, på e-post eller telefon 95727214
Bjørn Sturød , fellesrådets leder, på e-post eller telefon 938 08 446