Norges musikkhøgskole

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstua og har 600 studieplasser og ca 200 årsverk. Høgskolen er en lA – bedrift.

Professor i kultursosiologi

Stillingens omfang og fagområde
Stillingen er en fast, hel stilling og er ledig fra 1. januar 2018.

Stillingens fagområde er kultursosiologi. Stillingen vil være knyttet til fagseksjonen for musikkpedagogikk og musikkterapi og til Musikkhøgskolens Senter for utdanningsforskning i musikk (CERM).

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter, forskning og faglig utviklingsarbeid og administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten.Det forventes at den som tilsettes går aktivt inn i samarbeid med kolleger og generelt bidrar til å styrke det faglige miljøet ved høgskolen.

Undervisning og veiledning
Stillingen omfatter undervisning og veiledning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, i tråd med gjeldende studieplaner. Undervisningsoppgavene vil i noen grad tilpasses kvalifikasjonene til den som tilsettes

Aktuelle undervisningsemner og veiledningsoppgaver er:
– Kulturpolitikk og kulturanalyse i administrasjons- og ledelsesstudier
– Profesjons- og entreprenørskapsemner
– Sosiologiske, antropologiske og kulturteoretiske perspektiver i aktuelle studier
– Opplæringsdelen i doktorgradsprogrammet
– Veiledning på master- og doktorgradsnivå

Forsknings- og utviklingsarbeid
Det forutsettes at den som tilsettes, bidrar til å videreutvikle fagområdet i relasjon til musikkutdanning gjennom eget forsknings- og utviklingsarbeid og ved deltakelse i interne og eksterne forsknings-og utviklingsprosjekter. Det forutsettes også at den som tilsettes bidrar aktivt for å styrke FoU-arbeidet og det faglige miljøet ved høgskolen, i tråd med høgskolens strategiske målsetninger.

Administrative oppgaver
Den som tilsettes skal delta i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og ved høgskolen for øvrig.

Kvalifikasjoner
Søkere må dokumentere vitenskapelige kvalifikasjoner i kultursosiologi i samsvar med etablerte standarder for professorkompetanse. Dokumentert tilleggskompetanse innen kulturpolitikk og kulturanalyse vil bli vektlagt. Det forutsettes en faglig spesialisering som er relevant for musikkutdanning og god kjennskap til det profesjonelle musikkarbeidsfeltet. Søkere må videre dokumentere:
– erfaring fra utvikling og ledelse av forskningsprosjekter
– tilknytning til relevante internasjonale faglige nettverk
– relevant undervisningserfaring fra høyskole-/universitetsnivå
– relevant erfaring med veiledning av studenter og stipendiater
– personlig egnethet, herunder gode samarbeidsevner

Den som tilsettes må kunne kommunisere og undervise/veilede på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) og/eller engelsk. Dersom den som tilsettes ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter på et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (to år). For søkere uten engelsk som morsmål kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. faglig innsikt og refleksjon, evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søkere som ikke kan dokumentere en formell pedagogisk basiskompetanse vil ved tilsetting bli pålagt å følge et høgskolepedagogisk kurs, alternativt skaffe seg tilsvarende kompetanse på annen måte innen en gitt tidsfrist (normalt 2 år).

Søkernes faglige og pedagogiske kvalifikasjoner vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Hovedvekten legges på vurdering av den innsendte dokumentasjon av vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner. Søknad og alle vedlegg som det skal tas hensyn til i vurderingen, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøveundervisning og intervju.

Generelt
Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges Musikkhøgskole.

Norges musikkhøgskole har relativt få kvinnelige professorer. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen. Norges musikkhøgskole er IA- bedrift.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Brit Ågot Brøske på tlf. 915 87 176, eller studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik på tlf. 957 21 905 eller pr e- post til post@nmh.no.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten