Alstahaug kirkelige fellesråd

Hjemmeside: http://www.alstahaug.kommune.no/

Alstahaug kommune har 7.428 innbyggere. Sandnessjøen er kommunikasjonssenter for ytre Helgeland, med flyplass-, hurtigrute- og hurtigbåtforbindelse, samt god bussforbindelse til nærmeste jernbanestasjon, som ligger i Mosjøen. Stedet er omgitt av et storslått og sagnomspunnet landskap. Her finner du fjellkjeden \”De syv søstre\” og en praktfull skjærgård. Dikterpresten Petter Dass hadde sitt virke på Alstahaug.

Sandnessjøen kirke er en korskirke i tre fra 1881 og har et meget godt orgel på 22 stemmer fra 1999 levert av Br. Torkildsen Orgelbyggeri. I tillegg har vi flygel, samt el-piano.

Den som blir tilsatt blir tilknyttet en flott og stor stab, som arbeider mye i team. Staben består foruten kantor av følgende stillinger: Kirkeverge (100 %), konsulent/sekretærer (150 %), organist (60 %), kirketjenere/kirkegårdsarbeidere (264,5 %), klokker (1 2%) og renholder (20 %), kateket og menighetspedagog (2x 50 %), trosopplæringskoordinator (50 %) og trosopplæringsmedarbeidere (totalt 150% fordelt på flere personer). Alstahaug kirkelige fellesråd er vertsfellesråd for trosopplæringen i Nord-Helgeland prosti. Kommunen er for øvrig betjent av prost, 2 sokneprester og 1 prostiprest. I tillegg er det et utstrakt samarbeid med Leirfjord sokn. De ansatte har kontorfellesskap ved Alstahaug kirkekontor, som ligger i menighetssenteret like ved Sandnessjøen kirke. Det holdes fast ukentlige stabsmøter.

Kirkemusiker

Stillingen som kirkemusiker i Alstahaug kirkelige fellesråd er ledig fra snarest.

Hovedarbeidsområdet er i Sandnessjøen sokn, men den tilsatte vil også tjenestegjøre i Alstahaug og Tjøtta sokn etter arbeidsplan og behov.

Arbeidsoppgaver for kirkemusiker:

Følger tjenesteordning for kantorer fastsatt av Kirkemøtet.
Tjenestegjøring ved gudstjenester og kirkelige handlinger ved kirkene/prekenstedene, samt ved andakter og gudstjenester på institusjonene i samsvar med oppsatt gudstjenesteliste/arbeidsplan.
Ansvar for å ivareta og utvikle sang- og musikklivet i Sandnessjøen menighet, herunder korvirksomhet, samt medvirke til utvikling av Sandnessjøen Barnegospel og Småbarnssang. Medvirke ved annet menighetsarbeid som; møter, konfirmantundervisning, trosopplæringsarbeid og andre arrangementer i samarbeid med menighetens frivillige og faste stab.
Det legges vekt på samarbeid mellom de ansatte kirkemusikere og den øvrige stab (prester og fellesrådsansatte) ved planlegging av den kirkemusikalske virksomheten i menighetene i fellesrådsområdet.
Kirkemusiker er et viktig bindeledd mellom kulturliv og kirkeliv i kommunen.

Det er fastsatt stillingsbeskrivelse som vil være styrende for stillingen

Kvalifikasjoner:

Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for kantorer, fastsatt av Kirkemøtet:
4-års kirkemusikkutdanning med 240 studiepoeng, eller 3-års grunnutdanning i kirkemusikk samt tillegg i musikk, kristendomskunnskap, kirkefag, pedagogikk eller diakoni tilsvarende 60 studiepoeng. Kirkerådet kan godkjenne at personer med annen faglig jevngod og relevant utdanning/praksis godkjennes som kantor. Dersom det ikke oppnås søkere jfr. ovennevnte kvalifikasjonskrav, kan søkere med annen relevant utdanning og praksis tilsettes som organist.

Krav om medlemskap i Den norske kirke, jfr. Kirkeloven§29.

I ansettelsesprosessen vil det bli lagt stor vekt på gode samarbeidsevner, fleksibilitet, strukturert, personlig egnethet og tilfredsstillende norskkunnskaper.

Søker som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner, må være oversatt til norsk.

Referanser kreves.

Kantor/organist må ha førerkort minimum kl B og disponere egen bil, da tjenestestedene strekker seg over et større område. Kjøregodtgjørelse etter Statens reglement.

For stillingen gjelder:

Lønn og godtgjørelse i samsvar med gjeldende lover, reglementer og tariffavtale.

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, med lønn etter gjeldende tariffavtale og medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning. Prøvetid 6 mnd.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Jfr. Kirkelovens § 29 skal person som skal tilsettes og utføre oppgaver der vedkommende vil ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige fremvise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men må legges fram før tiltredelse.

Fellesrådet vil så langt som det er mulig være behjelpelig med å skaffe bolig.

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.no under ledige stillinger.
Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Tove K. Hansen , daglig leder/kirkeverge, på telefon 75 07 56 85
Solveig Spilling Bakkevig , sokneprest, på telefon 75 07 57 24