Universitetet i Agder

Hjemmeside: http://www.uia.no/

Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1200 ansatte og omlag 12 000 studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad.

Stipendiat - klassisk musikk

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, er det ledig 1-2 treårige stipendiatstillinger i klassisk musikk. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med Fakultetet.

Fakultet for kunstfag har rundt 500 studenter og 85 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for visuelle og sceniske fag, Institutt for rytmisk musikk, og Institutt for musikk – klassisk/musikkpedagogikk.

Stillingen er knyttet til Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, klassisk studieretning. Kjerneområdene innenfor klassisk musikk er faglærerutdanning i musikk, utøvende bachelor­utdanning, ett-årig videreutdanning (4.år) og utøvende masterstudium.

Stillingen inngår i fakultetets FoU-plattform KiK–Kunst i kontekst http://www.uia.no/senter-og-nettverk/kunst-i-kontekst-kik. Den som får stillingen skal søke opptak på fakultetets ph.d.-program, spesialisering i Kunst i kontekst. Opptaket skal være godkjent innen 3 måneder etter tilsetting. For nærmere opplysninger se studieplan for KiK-ph.d.-spesialisering og Utfyllende regler for ph.d.-program for kunstfag.

KiK-ph.d.-spesialiseringen åpner opp for to ulike avhandlingsformater: vitenskapelig avhandling og kombinert kunstnerisk-vitenskapelig avhandling. Søkerne til stillingen skal opplyse i søknaden hvilket avhandlingsformat de ønsker å arbeide med.

Det klassiske musikkmarkedet er i stadig endring og baserer seg i mange tilfeller på premisser gjeldende et 1800-tallsmarked. For å kunne utøve klassisk musikk på en økonomisk og kunstnerisk bærekraftig måte i fremtiden trengs det mer forskning på hvordan publikum, utøver og musikalsk verk kan møtes gjennom musikalsk kommunikasjon. Ph.d.-prosjektet skal ta utgangspunkt i en tverrfaglig kontekst (f.eks. pedagogiske, samfunnsmessig, kunstintern, litterær eller kunstfaglig) for å belyse overgangen fra tekst (mao. det musikalske verket, poetisk diktning, lydopptak eller andre tolkningsgrunnlag) til mottaker (f.eks. publikum, lytteren eller tolkeren) og hvordan denne på en ubevisst eller bevisst måte fungerer som kommunikasjon, og hvordan denne kommunikasjonen kan formes for å nå mottakeren på nye, innovative måter eller fra nye faglige perspektiver. Det er også en viktig forutsetning at det utøvende perspektivet står sentralt.

Hensikten er at ph.d.-prosjektet skal kunne fremdrive ny, verdifull kunnskap som kan styrke Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikks pedagogiske og akademiske aktivitet og bidra til å styrke instituttets internasjonale kontaktnettverk. Det er derfor en forutsetning at ph.d.-prosjektet knyttes opp mot UiAs nye, felles strategi: http://www.uia.no/om-uia/organisasjon/strategi-2016-2020. Problemstillingen skal særlig kunne knyttes opp mot strategiens punkt 2. Global mindset. Dette innebærer at prosjektet skal bidra til å fremme samarbeid, dialog og gjensidig kulturutvikling gjennom å integrere globale problemstillinger i utdanning og forskning, og bidra til å løse globale utfordringer gjennom å levere forskning på høyt internasjonalt nivå og videreutvikle våre nettverk innenfor fagområdet. I en stadig økende konkurranse som ikke bare utspiller seg på lokalt eller nasjonalt plan, men på et globalt, genre-overskridende plan, der den tradisjonelle, klassiske konsertformen ofte blir utkonkurrert av billigere, mer lettilgjengelige digitale plattformer (Youtube, Spotify, Wimp, etc.), må den klassiske praksisen settes i nye perspektiver. Prosjektet skal knyttes til forskningsgruppen Kunst og musikalsk kommunikasjon, se http://www.uia.no forskning/kunstfag/kunst-og-musikalsk-kommunikasjon..

Kvalifikasjoner: Søkerne må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innen klassisk musikk. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen. Søkeren må beherske norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk (skriftlig og muntlig). Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar, 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6–4: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060131-0102.html.

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater samt eventuelle tidligere utviklings­arbeider og publiserte arbeider. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Referansesjekk vil bli gjennomført etter avtale med kandidaten.

Vi tilbyr: Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling, godt sosialt miljø, deltagelse i aktive forskningsgrupper (KiK) og gode muligheter for nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt samt gode muligheter for tverrestetisk og tverrinstitusjonelt samarbeid. I relasjon til samtidens utvidede og tverrestetiske kunstfelt tilbyr Fakultet for kunstfag gode muligheter for å arbeide og forske så vel innenfor som på tvers av de enkelte kunstfag (visuell kunst, musikk, teater).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne. Kvinner oppfordres spesielt til å søke på stillingen.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til en hver tid gjelder for stillingen. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, 1017, kr. 435 500 bto pr. år. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Søkere skal utarbeide en prosjektskisse, som skal følge søknaden. Skissen skal ha et omfang på maksimum 5 sider ekskl. litteraturliste, og skal presentere og drøfte mulige forsknings­spørsmål, teoriperspektiver, materiale, fremdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen. I tillegg skal søker kunne belyse prosjektets originalitet, verdi og viktighet innenfor feltet.

Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken \”send søknad\”. I tillegg må følgende dokumentasjon lastes opp elektronisk som vedlegg til den elektroniske søknaden:

CV på maksimum 4 sider, inkludert liste over evt. publikasjoner samt kunstnerisk og pedagogisk virksomhet.
Prosjektbeskrivelse på maksimum 5 sider ekskl. litteraturliste. Prosjektbeskrivelsen skal redegjøre for problemstillinger, teori og metode og inneholde skisse til framdriftsplan for de ulike delene av forskingsarbeidet. Prosjektets originalitet, verdi og viktighet innenfor feltet skal også belyses.
Eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse.
Dokumentasjon for evt. kunstnerisk virksomhet (utstillinger m.v.).
Hovedfags-/masteroppgaven.
Vitnemål og karakterutskrifter for all utdanning utover videregående skole til og med bachelornivå.
Vitnemål fra høyere grad/mastergrad med oversikt over hvilke emner/kurs som inngår i graden.
Søkere med utenlandsk utdanning skal vedlegge en offisiell beskrivelse av karaktersystemet der utdanningen er avlagt.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte. Søker har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon i tilstrekkelig antall eksemplarer.

Nærmeste overordnede er instituttleder. For utfyllende opplysninger om stillingen, kontakt instituttleder ved Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk Birte Myhrstad, tlf. 38 14 13 70, e-postadresse birte.myhrstad@uia.no, eller forskningsleder Anne Haugland Balsnes, tlf. 481 87 108, e-postadresse anne.h.balsnes@uia.no.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten