Universitetet i Agder

Hjemmeside: http://www.uia.no/

Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1200 ansatte og omlag 12 000 studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad.

Stipendiat - musikkpedagogikk

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk er det ledig 1-2 treårige stipendiatstillinger i musikkpedagogikk. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultet for kunstfag har rundt 500 studenter og 85 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for visuelle og sceniske fag, Institutt for rytmisk musikk, og Institutt for musikk – klassisk/musikkpedagogikk.

Institutt for musikk – klassisk/musikkpedagogikk tilbyr mastergrad i utøvende musikk, master i kunstfag, 3-årig faglærerutdanning i musikk og bachelorgrad i musikk, i tillegg til årsstudier og en rekke emner innenfor lærerutdanningene.

Stillingen inngår i fakultetets FoU-plattform KiK–Kunst i kontekst http://www.uia.no/senter-og-nettverk/kunst-i-kontekst-kik. Den som får stillingen skal søke opptak på fakultetets ph.d.-program, spesialisering i Kunst i kontekst. Opptaket skal være godkjent innen 3 måneder etter tilsetting. For nærmere opplysninger se studieplan for KiK-ph.d.-spesialisering og Utfyllende regler for ph.d.-program for kunstfag.

I stillingen åpnes det opp for ulike formater på avhandlingen: en vitenskapelig avhandling, eller et kombinert didaktisk- kunstnerisk doktorgradsprosjekt. Søkerne til stillingen skal opplyse i søknaden hvilket avhandlingsformat de ønsker å arbeide med.

Fakultet for kunstfag har en bred forståelse av disiplinen kunstfagdidaktikk som inkluderer undervisningens pedagogiske og metodiske aspekter, som vel som ideologiske og estetiske dimensjoner. Doktorgradsprosjektet skal gi et bidrag til feltet musikkpedagogikk/musikkdidaktikk på et høyt nivå.

Stipendiaten skal forholde seg til forskningsfeltet musikkopplæring, med kulturskolen som prioritert arena. Det er ønskelig at doktorgradsprosjektet fokuserer på kulturskolens potensiale som opplærings- og samarbeidsinstitusjon. Prosjektet skal knyttes til en av KiK-forskningsgruppene: Kunst og konflikt, Kunst og sosiale relasjoner, Kunst og musikalsk kommunikasjon, Kunst og barn & unge. Søkerne skal i søknaden redegjøre for prosjektets relevans for minst en av disse forskningsgruppene. For nærmere opplysninger se forskningsgruppenes presentasjon på www.uia.no.

Kvalifikasjoner: Den som tilsettes må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innen fagfeltet musikk. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen. En utdanningsbakgrunn som kombinerer vitenskapelige, utøvende/skapende og didaktiske deler vil være en fordel, men er ikke noe formelt krav. Søkeren må beherske norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk (skriftlig og muntlig). Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-4. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060131-0102.html.

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på prosjektbeskrivelsen, oppnådde eksamensresultater samt eventuelle tidligere publiserte arbeider. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt. Det er en forutsetning for tilsetting at fakultetet har veiledningskapasitet og infrastruktur som er nødvendig for å realisere ph.d.-prosjektet. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Referansesjekk vil bli gjennomført etter avtale med kandidaten.

Vi tilbyr: Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling, godt sosialt miljø, deltagelse i aktive forskningsgrupper og gode muligheter for nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, gode muligheter for tverrestetisk og tverrinstitusjonelt samarbeid. I relasjon til samtidens utvidede og tverrestetiske kunstfelt tilbyr Fakultet for kunstfag gode muligheter for å arbeide og forske så vel innenfor som på tvers av de enkelte kunstfag (visuell kunst, musikk, teater).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne. Kvinner oppfordres spesielt til å søke på stillingen.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til en hver tid gjelder for stillingen. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, 1017, kr. 435 500 bto pr. år. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse, som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 5 sider ekskl. litteraturliste og skal presentere og drøfte forskningsfeltet, mulige forskningsspørsmål, teoretiske perspektiver og forskningsmetode. Den skal også inneholde en fremdriftsplan og opplysninger om nødvendig infrastruktur. I tillegg skal søker belyse prosjektets originalitet og relevans for feltet.

Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken \”send søknad\”. I tillegg må følgende dokumentasjon lastes opp elektronisk som vedlegg til den elektroniske søknaden:

CV (bruk ”standard CV” i den elektroniske søknaden).
Fullstendig publikasjonsliste (vitenskapelige publikasjoner, konsertprogrammer og konsertomtaler)
Prosjektbeskrivelse på maksimum 5 sider ekskl. litteraturliste.
Eventuelle vitenskapelige publikasjoner.
Dokumentasjon av eventuelt musikalsk-kunstnerisk utviklingsarbeid.
Hovedfags-/masteroppgaven.
Vitnemål og karakterutskrifter for all utdanning utover videregående skole til og med bachelornivå.
Vitnemål fra høyere grad/mastergrad med oversikt over hvilke emner/kurs som inngår i graden.
Søkere med utenlandsk utdanning skal vedlegge en offisiell beskrivelse av karaktersystemet der utdanningen er avlagt.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte. Søker har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon.

Nærmeste overordnede er instituttleder. For utfyllende opplysninger om stillingen, kontakt instituttleder ved Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk Birte Myhrstad, tlf. 38 14 13 70, e-postadresse birte.myhrstad@uia.no, eller forskningsleder Anne Haugland Balsnes, tlf. 481 87 108, e-postadresse anne.h.balsnes@uia.no.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten