NTNU

Hjemmeside: http://www.ntnu.no/musikk

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen

Førsteamanuensis i ensembleledelse

– 60 % stilling

Institutt for musikk ved Det humanistiske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU lyser med dette ut en stilling som førsteamanuensis i ensembleledelse, med fokus på ensemblesang og korledelse. Stillingen er i hovedsak knyttet til studieprogram for utøvende musikk (konservatorieutdanningen) men vil også tillegges oppgaver innenfor musikkvitenskapstudiet samt etter- og videreutdanning.

Informasjon om instituttet
Institutt for musikk har fire studieprogrammer: utøvende musikk, musikkvitenskap, musikkteknologi og dansevitenskap. Instituttet tilhører Det humanistiske fakultet og er dels lokalisert i Trondheim sentrum, dels på campus Dragvoll. Institutt for musikk har pr. i dag 72 fast ansatte på heltid eller deltid samt 12 doktorgradsstipendiater/kunststipendiater og én postdoktor.

Vi kan tilby:
– et spennende fagmiljø på et mangfoldig institutt ved Norges største universitet
– fordelaktige FoU-betingelser
– gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Om stillingen – krav og preferanser
Stillingens fagområde er ensembleledelse, med fokus på vokalensemble og korledelse. Stillingen omfatter undervisning, veiledning og evalueringsarbeid fra bachelor- til doktorgradsnivå, forsknings- og utviklingsarbeid samt administrative oppgaver. Undervisningsoppgavene vil hovedsakelig falle innenfor fagene ensembleledelse, kordireksjon og kantoripraksis. Den som ansettes, vil også ha faglig ansvar for videreutdanningskurs i korledelse i samarbeid med Norges Korforbund.

Søkerne bør ha bakgrunn som sanger og/eller leder for vokalensemble, eventuelt som kirkemusiker. Det er en fordel med kompetanse innenfor ett eller flere områder som samtidsmusikk, kirkemusikk, improvisasjon og utvidete sangteknikker. Søkerne oppfordres til å opplyse om eventuell tilleggskompetanse som kan utnyttes innenfor et utøvende musikkstudium, herunder kompetanse innenfor gehør, stemmepleie og stemmefysiologi, språk og diksjon, utøverpsykologi og prestasjonsforberedelser, entreprenørskap, mm.

For å bli ansatt som førsteamanuensis må søkeren dokumentere:
– gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde eller dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen
– dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Den som tilsettes, forventes å delta aktivt i instituttets fagmiljø og bidra til å styrke den faglige virksomheten ved instituttet. Vedkommende plikter å delta i gjennomføringen av undervisnings- og evalueringsopplegg etter gjeldende studieplaner samt delta i arbeidet med faglig-pedagogisk videreutvikling av sitt fagområde og instituttets studieprogrammer. Det utøvende studiet ved NTNU står foran en revisjons- og profileringsprosess hvor sangfaget vil være et viktig element, og den som tilsettes, forventes å bidra aktivt til denne prosessen.

Ansettelsesvilkår
Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på utdanningsbakgrunn og yrkespraksis, kunstnerisk og pedagogisk virksomhet, veiledning og evaluering på ulike nivåer, forskning og faglig utviklingsarbeid, administrasjon og ledelse.

Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. NTNU tilbyr slikt kurs.

Undervisnings- og veiledningsspråk er norsk eller et annet skandinavisk språk. Språkferdigheter må kunne dokumenteres. Det kan også bli aktuelt å undervise på engelsk.

Det forutsettes at nytilsatte som ikke behersker et skandinavisk språk, innen tre år kan vise til kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk på linje med trinn tre i kurset Norsk for fremmedspråklige ved Institutt for språk og litteratur, NTNU.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han/hun kan være tilstede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Lønn og formelle bestemmelser
Stillingen lønnes som førsteamanuensis, stillingskode 1011, med minimum årslønn kr. 486.100,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 512.300,- til 597.800,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet når det gjelder kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn mv. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn og livserfaring til å søke på stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli behandlet konfidensielt, ikke har ubetinget krav på dette. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet, har søkeren krav på å bli varslet, slik at vedkommende får anledning til eventuelt å trekke sin søknad.

Krav til søknaden
Søknaden skal sendes elektronisk via JobbNorge (se link denne siden) og merkes HF 16-059. Søknader som ikke er sendt gjennom Jobbnorge, eller som kommer etter søknadsfrist, vil ikke komme i betraktning.

Til søknaden må følgende legges ved:
– CV
– oversikt over kunstnerisk produksjon/virksomhet (innspillinger m.v.) med angivelse av hvilke arbeider som ansees som mest betydningsfulle
– liste over eventuelle trykte publikasjoner
– liste over pedagogiske kvalifikasjoner
– bekreftede kopier av vitnemål og attester

Søkerne bes i søknaden redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste («Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved NTNU») som fås ved henvendelse til fakultetet, tlf. +47 73 59 76 84, eller lastes ned her:
http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner.

Til søknaden skal det ikke legges ved dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet eller eventuelle trykte publikasjoner. Etter søknadsfristen vil en intern sorteringskomite vurdere søknadene. De best kvalifiserte inviteres til videre vurdering av sakkyndig komite. Alle som har søkt, vil få beskjed om hvorvidt de går videre eller ikke. Søkere som blir invitert, vil få anledning til å sende inn et utvalg kunstneriske/vitenskapelige arbeider. Det vil være anledning til å sende inn inntil 5 arbeider som man ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen. Arbeidene sendes elektronisk på epost til Hege Kissten, hege.kissten@ntnu.no.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og pedagogisk prøve (prøveundervisning) før endelig innstilling.
Instituttleder vil i sin innstilling til ansettelse legge vekt på at den som tilbys stillingen, har komplementerende kompetanse i forhold til den øvrige staben ved instituttet.

Mer informasjon
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Institutt for musikk ved studieprogramleder Trine Knutsen. tlf. +47 73 59 73 24, e-post: trine.knutsen@ntnu.no eller instituttleder Jørgen Langdalen, tlf. +47 73 59 73 11, e-post: jorgen.langdalen@ntnu.no

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til administrativ saksbehandler, personalrådgiver ved Det humanistiske fakultet Hege Kissten, tlf. +47 73 59 76 84, e-post: hege.kissten@ntnu.no

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten