Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.

Førsteamanuensis i komposisjon

Stillingens omfang og innhold

Stillingen besettes på åremål for perioden 1. august 2019 (eller så snart som mulig etter denne dato) – 31. juli 2025. Stillingens omfang er 30 % av hel stilling.

Stillingens fagområde er komposisjon herunder notasjon, instrumentering og flermedial komponering/fremføring. Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter på bachelor-, master- og phd-nivå.

Arbeidsoppgaver

Stillingen omfatter undervisning og veiledning på bachelor-, master- og på phd-programmet, i tråd med gjeldende studieplaner. Den som tilsettes må delta aktivt i NMHs satsning på digital teknologi i undervisningen.

Den som tilsettes, forutsettes å arbeide aktivt for å utvikle kvalitet og innhold i emnene. Det forventes at vedkommende tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener.

Det forventes at den som tilsettes går aktivt inn i faglig samarbeid med kolleger.

Kvalifikasjoner

Det kreves kunstneriske kvalifikasjoner som komponist på høyeste nivå etter internasjonal standard, samt bred skapende erfaring

Det vil bli lagt spesiell vekt på erfaring og kunnskap innen multidisiplinær komposisjon, musikkteater og bred performativ kunstnerisk praksis.

Det kreves videre erfaring og gode resultater fra undervisning og veiledning av studenter på bachelor-, master- og phd-nivå. Veiledningserfaring på phd-nivå vil bli vektlagt.

Den som tilsettes må kunne undervise på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) eller engelsk.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. faglig innsikt og refleksjon, evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søkere som ikke kan dokumentere en formell pedagogisk basiskompetanse, vil ved tilsetting bli pålagt å følge et høgskolepedagogisk kurs, alternativt skaffe seg tilsvarende kompetanse på annen måte innen en gitt tidsfrist (normalt to år).

Søkerne vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Hovedvekten legges på vurdering av den innsendte dokumentasjon av kunstneriske, vitenskapelige, faglige og pedagogiske kvalifikasjoner. Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester og vitnemål, som skal lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette, kan utvalgte kandidater bli invitert til å levere ytterligere dokumentasjon i form av lyddokumentasjon av skapende kvalifikasjoner og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er plassert i stillingskode 1011 Førsteamanuensis og lønnes i spennet kr. 154 560 – 204 660 (tilsvarende kr. 515 200 – 682 200 i full stilling). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Norges musikkhøgskole har få kvinnelige professorer og førsteamanuenser. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Mats Claesson på tlf. 922 61 690, seniorrådgiver Kjetil Solvik på tlf. 23 36 70 33 eller på e-post til post@nmh.no.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten