Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.

Universitetslektor i trompet

Stillingens omfang og fagområde

Stillingen er en 20 % stilling og er ledig for en åremålsperiode på 3 år fra 1. august 2019.

Stillingens fagområde er klassisk trompet. Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter. Det forventes at den som ansettes går aktivt inn i faglig samarbeid med kolleger.

Arbeidsoppgaver

Undervisningsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i trompet og kammermusikk innenfor kandidatstudier og mastergradsstudier, i tråd med gjeldende studieplaner. Undervisning vil bli gitt både som individuell veiledning og i grupper. Stillingen kan også bli tillagt oppgaver med undervisning på lavere alderstrinn.

Det forutsettes at den som ansettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere innen fagområdet. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener.

Kvalifikasjoner

Gjennom søknad og vedlegg skal søkeren dokumentere:

  • Kunstneriske kvalifikasjoner som trompetist på profesjonelt nivå
  • Erfaring som solist, kammermusiker og orkestermusiker
  • Relevant pedagogisk erfaring og gode resultater fra undervisning på høyt nivå.
  • Erfaring fra ulike konsert- og formidlingsformer
  • Nærmere opplysninger om kravene som stilles til lektorkompetanse kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Den som ansettes må kunne undervise på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) og engelsk. Dersom den som ansettes ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter på et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (to år). For søker uten engelsk som morsmål kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søknad med CV og vedlegg i form av attester og vitnemål skal lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Aktuelle søkere vil bli innkalt til prøveundervisning og intervju, og kan også bli bedt om å levere supplerende dokumentasjon av sine kvalifikasjoner. Vi tar sikte på å gjennomføre prøveundervisning 12. og/eller 13. juni.

Generelt

Stillingen lønnes som universitetslektor i stillingskode 1009, med en årslønn fra kr. 87.100 til 113.100 i 20 % stilling, avhengig av utdannelse og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Norges musikkhøgskole har relativt få kvinnelige ansatte. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Matz Pettersen, tlf. 928 39 785, e-post matz.pettersen@nmh.no, eller seniorrådgiver Kjetil Solvik tlf. 957 21 905, e-post kjetil.solvik@nmh.no.

Søknad med CV, vitnemål og eventuelle attester sendes elektronisk via linken «søk stillingen». Eventuelle fysiske vedlegg sendes til Norges musikkhøgskole, Postboks 5190 Majorstuen, 0302 Oslo.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten