Norges musikkhøgskole

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø.

NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.

Universitetslektor i akkompagnement

Stillingen er en 50 % fast stilling og er ledig fra 1. august 2019.

Stillingens fagområde er akkompagnement innenfor klassisk sjanger.

Arbeidsoppgaver

Stillingen omfatter akkompagnement og veiledning av studenter ved høgskolens ulike studietilbud, samt medvirkning ved høgskolens konserter. Stillingen kan bli tillagt akkompagnementsoppgaver for hele spekteret av instrumenter innenfor klassisk sjanger. Hoveddelen av arbeidet består i akkompagnement og veiledning av studenter i individuelle timer. Deler av arbeidet er også tilknyttet ulike former for fellestimer, mesterklasser, konserter, opptaksprøver og eksamener.

Stillingen kan også bli tillagt andre undervisningsoppgaver, avhengig av behov ved institusjonen og kvalifikasjonene til den som tilsettes.

Det forventes at den som tilsettes deltar i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og går aktivt inn i faglig samarbeid med kolleger.

Kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere universitetslektorkompetanse i akkompagnement, herunder

  • kunstneriske kvalifikasjoner på høyt nivå med innsikt i relevant repertoar
  • solid faglig bakgrunn gjennom utdanning
  • relevant pedagogisk praksis
  • erfaring fra ulike konsert- og formidlingsformer
  • evne til hurtig innstudering, og kapasitet til å mestre et bredt repertoar
  • I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, personlig egnethet og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. faglig innsikt og refleksjon, evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter på egen hånd og i samarbeid på tvers av fag og studier.

Den som tilsettes må kunne undervise på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) og på engelsk. Dersom den som ansettes, ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter på et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (to år). For søker uten engelsk som morsmål kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

Søkere som ikke kan dokumentere en formell pedagogisk basiskompetanse vil ved tilsetting kunne bli pålagt å følge et høgskolepedagogisk kurs, alternativt skaffe seg tilsvarende kompetanse på annen måte innen en gitt tidsfrist (normalt to år).

Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester og vitnemål, som skal lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette, kan utvalgte kandidater bli invitert til å levere ytterligere dokumentasjon i form av lyddokumentasjon av utøvende kvalifikasjoner og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere vil i tillegg bli innkalt til prøvespill/prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er plassert i stillingskode 1091 Universitetslektor og lønnes i spennet kr. 217 750 – 303 850 (tilsvarende kr. 435 500 – 607 700 i full stilling). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Norges musikkhøgskole er IA-bedrift.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Gunnar Flagstad, tlf. 976 64 850, seniorrådgiver Kjetil Solvik, tlf. 957 21 905 eller pr e-post til post@nmh.no.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten