Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.

Førsteamanuensis i jazz-bass (elektrisk og akustisk)

Stillingen er en 20% stilling og er ledig for en åremålsperiode på 6 år fra 1. august 2019. Det forutsettes jevnlig tilstedeværelse på institusjonen i tråd med stillingens omfang. Stillingens fagområde er utøvende fag innenfor improvisert musikk/jazz. Både søkere med hovedinstrument el-bass og akustisk bass vil bli vurdert. Det forventes at den som ansettes går aktivt inn i faglig samarbeid med kolleger.

Undervisning og veiledning

Undervisningsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i utøvende disipliner som hovedinstrument, samspill og prosjektensemble innenfor improvisert musikk/jazz og jazz/pop/rock ved kandidatstudier og mastergradsstudier i tråd med gjeldende studieplaner. Det forutsettes at den som ansettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere innen fagområdet. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener.

Administrative oppgaver

Den som ansettes, skal delta i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og ved høgskolen for øvrig.

Kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere kunstneriske kvalifikasjoner som utøver på høyt internasjonalt nivå, bred utøvende erfaring og relevant pedagogisk erfaring. Kreativitet og evne til nyskaping innenfor egen kunstnerisk og pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt. Den som ansettes må kunne undervise på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) eller engelsk.

Nærmere opplysninger om kravene som stilles til førsteamanuensiskompetanse kan fås ved henvendelse til høgskolen.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søkere som ikke kan dokumentere en formell pedagogisk basiskompetanse vil ved ansettelse bli pålagt å følge et høgskolepedagogisk kurs, alternativt skaffe seg tilsvarende kompetanse på annen måte innen en gitt tidsfrist (normalt to år).

Søkerne vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Det understrekes at hovedvekten legges på vurdering av den innsendte dokumentasjon av kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner. Søknad og alle vedlegg, herunder lydopptak, som det skal tas hensyn til i vurderingen må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøvespill, prøveundervisning og intervju.

Søkerne vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Det understrekes at hovedvekten legges på vurdering av den innsendte dokumentasjon av kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner. Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester og vitnemål, som skal lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette, vil utvalgte kandidater bli bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon av kunstneriske kvalifikasjoner og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøvespill, prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Norges musikkhøgskole har få kvinnelige førsteamanuenser. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Håkon Storm-Mathisen på tlf. 95823272, e-post Hakon.Storm-Mathisen@nmh.no eller seniorrådgiver Kjetil Solvik på tlf. 957 21 905, e-post kjetil.solvik@nmh.no.

Søknader registreres elektronisk innen 5. mai 2019.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten