Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.

Universitetslektor i bruksklaver

Stillingen er en fast stilling med omfang på 25 %, og er ledig fra 1. august 2019.

Stillingens fagområde er bruksklaver / biinstrument klaver med hovedvekt på besifringsspill og improvisasjon.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i det obligatoriske emnet bruksklaver, samt undervisning i ulike valgemner i bruksklaver / biinstrument klaver.

Det forventes at den som tilsettes deltar i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og går aktivt inn i faglig samarbeid med kolleger. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener.

Kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere faglige kvalifikasjoner på universitetslektornivå. Nærmere opplysninger om kravene som stilles til universitetslektorkompetanse kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Det forventes utøvende kvalifikasjoner på mastergradsnivå innenfor improvisert musikk/jazz, og det må også dokumenteres kvalifikasjoner for å kunne undervise i grunnleggende klassisk klaverteknikk.

I vurdering av søkere vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, personlig egnethet og erfaringer som har betydning for utføring av de arbeidsoppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. faglig innsikt og refleksjon, evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter på egen hånd og i samarbeid på tvers av fag og studier.

Den som tilsettes må kunne undervise på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) og på engelsk. Dersom den som ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter på et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (normalt 2 år). For søker uten engelsk som morsmål kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

Søkere som ikke kan dokumentere en formell pedagogisk basiskompetanse vil ved tilsetting kunne bli pålagt å følge et høgskolepedagogisk kurs, alternativt skaffe seg tilsvarende kompetanse på annen måte innen en gitt tidsfrist (normalt 2 år).

Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester og vitnemål, som skal lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette, kan utvalgte kandidater bli invitert til å levere ytterligere dokumentasjon i form av lyddokumentasjon av utøvende kvalifikasjoner og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen. Norges musikkhøgskole er IA-bedrift.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Gunnar Flagstad, tlf. 976 64 850 eller seniorrådgiver Kjetil Solvik, tlf. 957 21 905, eventuelt pr e-post til post@nmh.no.

Søknader registreres elektronisk innen 05.05.2019.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten