NTNU

Hjemmeside: http://www.ntnu.no/

This is NTNU

På NTNU jobber 7 000 ansatte og 40 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Se presentasjonsvideo.

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet tilbyr et bredt spekter av utdanninger innenfor humanistiske fagområder, og er Norges nest største humaniora-fakultet målt i antall studenter. Vi vil utvikle ledende fagmiljøer innenfor handlingsrettet humaniora, og nytenkende og utforskende undervisning. Fakultetet består av seks institutter og en fakultetsadministrasjon.

Institutt for musikk

Institutt for musikk tilbyr fire studieprogrammer: musikkvitenskap, utøvende musikk, dansevitenskap og musikkteknologi. Instituttet er del av Det humanistiske fakultet, og er lokalisert dels i Trondheim sentrum og dels på campus Dragvoll. Institutt for musikk har 74 fast ansatte i faglige stillinger på heltid eller deltid samt 2 postdoc og 7 stipendiater. Mer informasjon om instituttet finnes her: http://www.ntnu.no/musikk.

Universitetslektor i hørelære

Institutt for musikk ved Det humanistiske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet/NTNU, lyser med dette ut stilling som universitetslektor i hørelære og evt. satslærefag. Det søkes i utgangspunktet etter en person i 100 % stilling.

Stillingen vil primært være knyttet til studieprogram for musikkvitenskap, som holder til på campus Dragvoll, like utenfor Trondheim sentrum. Fagmiljøet har for tiden fem professorer, tre førsteamanuenser, en universitetslektor, en postdoktor og to stipendiater.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen omfatter undervisning, veiledning og evalueringsarbeid på bachelor- og masternivå.
 • Stillingen vil ha hovedansvar for hørelærefaget på studieprogrammet i musikkvitenskap.
 • Faglig utviklingsarbeid og administrative oppgaver inngår også.
 • Søker må være forberedt på å undervise også i tilgrensende emner, som f.eks. satslære.
 • Stillingen vil også inneholde noe forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Institutt for musikk legger vekt på at praktiske og teoretiske fag integreres på en helhetlig måte, og betrakter dermed hørelæren som et innslag i både satslære, arrangering, komponering og musikalsk analyse.

Instituttet ønsker derfor at undervisningen i hørelære relateres til øvrige studieplanfestede emner, og fungerer som et støttefag for disse, samtidig som faget utvikles som en egen disiplin.

Kvalifikasjonskrav
Det stilles følgende krav:

 • Søkere må minimum ha en mastergrad innenfor musikkfag, eller tilsvarende. Dokumentert erfaring og arbeid med komposisjon, hørelære, satslære, musikkteori eller arrangering vil bli vektlagt.
 • Søkeren må undervise på norsk eller et annet skandinavisk språk. Det forutsettes bruk av norsk fagterminologi.
 • Stillingen krever bred musikkfaglig kompetanse. Søker må være godt orientert i emner som musikkhistorie, satslære, komponering/arrangering og andre musikkteoretiske emner og samtidig ha en faglig spesialisering innen hørelærefaget.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på faglige og pedagogiske kvalifikasjoner samt personlige egenskaper.

Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må være dokumentert. Dersom dette ikke kan dokumenteres, pålegges den som ansettes å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Vi viser til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger for generelle kriterier for stillingen.

Andre krav og informasjon:

Det vil videre være en fordel om søkeren har praktisk kompetanse innenfor ett eller flere av disse områdene:

 • Digitale undervisningsverktøy
 • Ensembleledelse
 • Komponering/arrangering
 • Vokal- og/eller instrumentalutøvelse i populærmusikk/folkemusikk/jazz/kunstmusikk
 • Improvisasjon
 • Praktisk og/eller kritisk edisjon

Ved vurdering av søkerne legges det vekt på følgende:

 • undervisningserfaring innen høyere utdanning.
 • erfaring fra faglig og pedagogisk utviklingsarbeid.
 • samarbeidsevner

Den som tilsettes må kunne dokumentere en spesialisert kompetanse innen fagområdet hørelære som i kvalitet og omfang svarer til de krav som stilles for tilsetting som universitetslektor.

Søkeren må kunne vise til kunstnerisk virksomhet og/eller annet faglig utviklingsarbeid på høyt nivå. Andre faglige kvalifikasjoner, samt formidlingsarbeid, verv og ledelseserfaring vil også kunne vektlegges.

Det vil bli lagt stor vekt på praktisk-pedagogisk kompetanse, undervisningserfaring og pedagogiske evner. Vurderingen av dette vil bygge på dokumentert pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis, evne til skriftlig og muntlig fremstilling, samt evt. egenprodusert pedagogisk materiale el.lign.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Den som tilsettes plikter å delta i gjennomføringen av undervisnings- og evalueringsopplegg etter gjeldende studieplaner, samt i arbeidet med den faglig-pedagogiske videreutvikling av sitt fagområde. Vedkommende må i tillegg kunne bidra til å videreutvikle instituttets musikkvitenskapelige studieprogram og fagmiljøets nasjonale og internasjonale nettverk. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere forsknings- og utviklingsarbeid og på gode samarbeidsevner.

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter i hørelære-/gehørundervisning.

Hvis den som tilsettes i stillingen har en Ph.D., er det mulig å søke opprykk til førsteamanuensis etter tiltredelse.

Nærmere opplysninger kan gis av professor John Howland, Institutt for musikk, john.howland@ntnu.no.

Personlige egenskaper

I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen. Det vil bli lagt vekt på samarbeidsevner, selvstendighet og vilje til å ta egne initiativ. Det kreves god arbeidskapasitet og fleksibilitet.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår

Stillingen lønnes som universitetslektor, stillingskode 1009, med minimum årslønn kr. 421.700,-. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr 464.800,- til 524.200,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Den som ansettes må rette seg etter de vedtak som utviklingen i fag og emne medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fungerende instituttleder Nora B. Kulset, epost: nora.kulset@ntnu.no eller studieprogramleder John Howland, epost john.howland@ntnu.no.

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til HR-rådgiver ved Det humanistiske fakultet Hege Thronæs Kissten, epost hege.kissten@ntnu.no.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. I tillegg må det legges ved en oversikt over undervisningserfaring og eventuelt kunstnerisk virksomhet. Søknaden merkes med referansenummer: HF-19-008

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og pedagogisk prøve.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten