Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø.

NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.

Postdoktor - musikkterapi

Stillingens omfang, fagområde og plassering

Stillingen er en midlertidig stilling for en periode på 3 år fra 1. september 2019. Stillingens fagområde er musikkterapi og stillingen inngår i et forskningsprosjekt som er knyttet til Norges musikkhøgskoles Senter for forskning i musikk og helse CREMAH (Centre for Research in Music and Health). Den som tilsettes vil rapportere til den norske teamlederen i prosjektet, professor Karette Stensæth.

Bakgrunn for stillingen

Stillingen er knyttet til forskningsprosjektet HOMESIDE – a HOME-based Spousal caregiver-delivered music Intervention for people living with DEmentia: A Randomised Controlled Trial, som finansieres gjennom EUs fellesprogram Joint Programme – Neurodegenerative Diseases Research (JPND). Norges forskningsråd finansierer norske partnere som tildeles midler i JPND. Fem partnere deltar i HOMESIDE. Koordinator er professor Felicity Baker som også leder teamet ved Universitetet i Melbourne i Australia.

HOMESIDE er en tre-armet randomisert kontrollert studie. Det primære mål er å teste effekten av en tre måneders hjemmebasert musikkintervensjon på symptomer på demens. Musikkintervensjonen skal sammenlignes med en leseintervensjon og standard omsorg. Studien involverer personer som har demenssykdom og som bor hjemme med en partner/ektefelle som yter omsorg. Partneren vil gjennomføre intervensjonene etter at han/hun er trent opp av kvalifiserte musikkterapeuter med erfaringer innen demensomsorg. Sekundære mål i HOMESIDE er bl.a. å undersøke kvaliteten på relasjonen mellom personen med demens og partneren. Målinger gjøres av depresjon, motstandskraft og livskvalitet. Kostnadseffektivitet av musikkintervensjoner sammenlignes med leseintervensjoner og standard omsorg.

Stillingens innhold

Stillingens innhold omfatter flere oppgaver. I hovedsak kan disse deles inn i forskning og i administrasjon og faglig koordinering.

Forskning

Postdoktoren vil være en del av et det internasjonale forskerteamet i HOMESIDE og bidra aktivt i:

 • forskning i prosjektet, i tett arbeid med andre forskere og deltagere i HOMESIDE
 • utforming av manuskripter, forskningsartikler, rapporter mv. til tidsskrifter og andre relevante publikasjoner
 • forskningsformidling gjennom konferanser, seminarer og lignende
 • deling av kunnskap fra prosjektets forskning som kan komme til nytte i musikkterapistudier, nasjonalt og internasjonalt

Administrasjon og faglig koordinering

Postdoktoren vil ha ansvar for faglige koordineringsoppgaver, herunder:

 • rekruttering og koordinering av norske deltagere i prosjektet,
 • behandling og rapportering av data i prosjektets databaser
 • administrative oppgaver knyttet til drift av prosjektet

Kvalifikasjoner

For tilsetting kreves doktorgrad i musikkterapi og relevant erfaring med administrasjons- og faglig koordineringsarbeid. For søkere som ikke har disputert, er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.

Ved vurdering av søkere vil det også bli lagt vekt på

 • erfaring med forskningsrelatert arbeid som f.eks. fagfellevurdering og redaksjonelt arbeid i fagtidsskrifter.
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Herunder er erfaring med og motivasjon for å jobbe med personer med følelsesmessig, kognitiv eller fysisk funksjonsnedsettelse en fordel.
 • gode samarbeidsevner og evne til å videreutvikle og spre kunnskap. Herunder vil skriftlige kommunikasjonsevner være sentralt. Evnen til å kommunisere med en rekke interessenter og erfaring med forskningskommunikasjon på web og på sosiale media vil være relevant.

Søknaden sendes elektronisk og skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Publikasjonsliste
 • Kopier av vitnemål og attester

Det forutsettes at søkeren har god engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og i tillegg behersker norsk språk godt, både muntlig og skriftlig, ettersom en vesentlig del av arbeidsoppgavene er avhengig av dette. Søkernes kvalifikasjoner vil bli vurdert av en bedømmelseskomite. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen er innplassert på stillingskode 1352 postdoktor, NOK 515 200 – 682 200. Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole. Kriterier for tilsetting i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.01.06, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-3, sjette ledd.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Mer om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder for det norske teamet i HOMESIDE, professor Karette Stensæth, telefon 948 44 648 eller epost kst@nmh.no.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten