Universitetet i Stavanger (UiS)

Hjemmeside: http://www.uis.no/

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Fakultet for utøvende kunstfag tilbyr høyere kunstfaglig utdanning og forskning innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner primært utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger. Dette skjer gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger. Fakultetet har i dag ca 220 studieplasser og 50 ansatte fordelt på fagseksjoner i klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, korpsdireksjon, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, og en enhet med musikkproduksjon og opptaksteknikk. Fakultet for utøvende kunstfag er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder, og har et regionalt ansvar for det nasjonale talentutviklingsprogram. Med en høy frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenar og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er Fakultet for utøvende kunstfag også en profilert kulturaktør i regionen. Fakultet er strategisk lokalisert med campus i nærheten av sine primære kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett i Bjergsted kulturpark.

Avdeling for klassisk musikk består av ca. 30 ansatte med høy kompetanse innenfor en omfattende fagporteføllje med klassisk musikk som dreiepunkt. Gradsprogrammene, kunstnerisk utviklingsarbeid, doktorgradsveiledning og forskning gjenspeiler stor faglig bredde og dybde innenfor utøvende og musikkvitenskapelige disipliner.

Førsteamanuensis/ universitetslektor i musikkteori

Universitetet i Stavanger søker etter førsteamanuensis/universitetslektor i musikkteori. Stillingsstørrelsen er 100 %.

Arbeidsoppgaver og fagmiljø
Fagområde for stillingen er musikkteori, herunder gehør, satslære og analyse. Det kan være aktuelt å dele stillingen i 2 x 50 % stillinger med hovedvekt på henholdsvis gehør og satslære.

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Fakultet for utøvende kunstfag, Avdeling for klassisk musikk.

Som førsteamanuensis vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelornivå, forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved avdelingen. Undervisning og veiledning på mastergradnivå kan også være aktuelt. Som universitetslektor skal du hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelornivå.

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, inngår i stillingen. Stillingsbetenkningen gir en nærmere beskrivelse av fagområde og aktuelle oppgaver for den som ansettes.

Kompetansekrav
Vi søker etter førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor musikkteori med vitenskapelig kompetanse på doktorgradsnivå innenfor en eller flere deler av fagområdet.Subsidiært søker vi etter universitetslektor innen ett eller flere deler av fagområdene. Det anses som en fordel at du har kompetanse innenfor flere sjangre. Du bør ha kompetanse og interesse for å bruke og utvikle ulike digitale læringsplattformer innenfor et bredt musikkteoretisk område.

Du må kunne dokumentere utstrakte faglige kvalifikasjoner innenfor vesentlige deler av fagområdet og gjennom egen innsats ha vist meritterende virksomhet innenfor en eller flere deler av fagområdet. Ved ansettelse som førsteamanuensis vil det bli lagt vekt på evnen til å initiere og lede forsknings- og utviklingsoppgaver. Ved ansettelse som universitetslektor vil relevant undervisningserfaring bli vektlagt.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Videre legges det vekt på at du har:

 • En reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet.
 • Evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen.
 • Erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter i undervisningen.
 • Formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering.
 • Evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Erfaring fra samarbeid med kulturliv og evne til å bygge og ivareta relevante nettverk – regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning.
 • Høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Dersom du ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må du tilegne deg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 innen en periode på to år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon.
 • Et ambisiøst arbeidsfellesskap i positiv utvikling. Vi arbeider for å inkludere ansatte på alle nivå i strategiske beslutninger, fremme en uformell atmosfære og en flat organisasjonskultur.
 • Kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS, NyTi.
 • Mulighet for faglig utvikling og anledning til å søke kvalifikasjonsopprykk til professor i samsvar med nasjonale regler.
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl. 17.510, førsteamanuensis kode 1011, kr 515.000 – 620.000 bto pr år, universitetslektor kode 1009, kr 480.600 – 576.100 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.
 • Gunstig medlemskap på treningssenter og i bedriftsidrettslag.
 • Ansettelse i IA-bedrift som er opptatt av å redusere sykefraværet, øke andel ansatte med redusert arbeidsevne og øke yrkesaktiviteten for eldre arbeidstakere.
 • HjemJobbHjem, kollektivtransport til og fra jobb til gunstig pris.
 • Som arbeidstaker i Norge vil du ha tilgang til et svært godt helsesystem og gode pensjoner, sjenerøs fødsels-/foreldrepermisjon og en konkurransedyktig lønn.
 • Barnehageplass er garantert og rimelig, offentlig skole er gratis.
 • Relocation-program ved flytting til Norge, inkluderer bl.a støtte og språkkurs for partnere.

Generell informasjon
Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom det melder seg svært mange søkere, kan det bli aktuelt å avslå søknader før søknadspapirene oversendes sakkyndig komité for vurdering. Dette vil være aktuelt for søkere som ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til førsteamanuensisstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Nærmere opplysninger
Stillingsbetenkningen gjør nærmere rede for fagområde og aktuelle arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Harald Eikaas, tlf 51832866, epost harald.eikaas@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, tlf 5183 3525, epost .janne.halseth@uis.no.

Søknad
Søk stillingen elektronisk via “Søknad” på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og erfaring.

Det skal foretas ansettelse i inntil 100 % stilling. Vi ber om du i søknadsbrevet oppgir om du søker hel eller halv stilling, og hvilke deler av fagområdet du kan ivareta.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • Relevante vitnemål og attester.
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider og/eller kunstnerisk virksomhet.
 • Inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider og/eller kunstnerisk virksomhet som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling.
 • Dokumentasjon på kunstnerisk virksomhet og annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn.

STILLINGSBETENKNING

Fagområde
Fagområde for stillingen er musikkteori, herunder gehør, satslære og analyse.

Organisatorisk plassering
Ansettelsen gjelder generelt ved Universitetet i Stavanger. Stillingen er organisatorisk plassert ved Fakultet for utøvende kunstfag, Avdeling for klassisk musikk . Informasjon om enheten er tilgjengelig på våre nettsider . Førsteamanuensis vil kunne delta i forskningsfellesskap på tvers av organisatoriske enheter.

Aktuelle oppgaver
Førsteamanuensis/universitetslektor skal sammen med det øvrige vitenskapelige personalet ivareta:

Utdanning:

 • Legge til rette for studentenes læring i tråd med studieprogrammenes læringsmål.
 • Bidra til studentenes faglige bredde og kreative bruk av musikkteoretiske disipliner.
 • Undervise og utvikle aktuelle støtte- og valgfag for bachelor- og masterprogrammene i utøvende musikk.
 • Bidra til utvikling av faglig sterke og relevante utdanningsprogram.
 • Videreutvikle og styrke utdanningsprogrammenes faglige omdømme gjennom å gi undervisning og veiledning av høy kvalitet på bachelor- og mastergradsnivå.
 • Bidra i, og utvikle aktuelle etter- og videreutdanningstilbud.
 • Drive pedagogisk utviklingsarbeid og læremiddelproduksjon og bidra ved utvikling av nye og fleksible undervisningsmetoder.
 • Inngå i kontinuerlige kompetansehevingsprosesser knyttet til undervisning og veiledning.
 • Gjennomføre studentevalueringer og drive kontinuerlig utvikling av utdanningenes kvalitet.

Kunstnerisk utvikling, forskning og innovasjon:

 • Forske og drive faglig utviklingsarbeid innenfor fagområdet.
 • Initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og kunstneriske utviklingsprosjekter.
 • Delta i og utvikle forskningsfellesskap ved universitetet – programområder eller forskergrupper.
 • Bidra til nytenkning innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling.
 • Involvere studentene i entreprenørskapsaktiviteter og bidra til å utvikle deres entreprenørskapskompetanse.
 • Etablere nettverk og samarbeid med forskere nasjonalt og internasjonalt.

Formidling og samfunnskontakt:

 • Formidle forskningsresultat i norske og internasjonale publiseringskanaler.
 • Bidra i faglig anerkjente konferanser, nasjonalt og internasjonalt.
 • Delta i fag- og samfunnsdebatten.
  Bidra til utvikling av samarbeid med kultursektoren.
 • Bygge og ivareta et bredt nettverk med privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt.

Administrasjon:

 • Delta i fagstrategisk arbeid og ved oppbygging av nye undervisningsemner/fagfelt.
 • Legge til rette for eksamen og delta ved sensur.
 • Delta i sakkyndige komiteer og interne vurderingskomiteer.
 • Ivareta verv i nasjonale og internasjonale komiteer, samt i råd og utvalg ved UiS.
 • Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

En årlig plan for det arbeidet som skal utføres settes opp etter samtale mellom avdelingsleder og førsteamanuensis/universitetslektor, dette i samsvar med universitetets Retningslinjer for arbeidsplanlegging.

Kompetanseutvikling
UiS forventer at alle vitenskapelig ansatte driver kontinuerlig kompetanseheving av egen undervisnings- og forskningsvirksomhet.

Førsteamanuensis/universitetslektor skal det første året delta på universitetets kollegabaserte veiledningsprogram, NyTi.

Førsteamanuensis/universitetslektor som ikke kan dokumentere tilstrekkelig pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning må delta på universitetspedagogisk kurs innen to år fra tiltredelse.

Førsteamanuensis/universitetslektor som ikke kan norsk eller et annet skandinavisk språk må tilegne seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 (i samsvar med felles europeisk rammeverk for språk) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Førsteamanuensis kan søke forskningstermin med lønn i samsvar med universitetets Retningslinjer for tildeling av forskningstermin.

Førsteamanuensis kan søke kvalifikasjonsopprykk til professor i samsvar med Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2-2.

Universitetslektor kan søke kvalifikasjonsopprykk til førstestilling i samsvar med Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2.4.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten