Universitetet i Stavanger (UiS)

Hjemmeside: http://www.uis.no/

Universitetet i Stavanger (UiS) har om lag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Fakultet for utøvende kunstfag (UK) tilbyr høyere kunstfaglig utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger. Dette skjer gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger. Fakultetet har i dag ca 220 studieplasser og 50 ansatte fordelt på fagseksjoner i klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, korpsdirigering, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, og en enhet med musikkproduksjon og opptaksteknikk. UK er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder, og har et regionalt ansvar for det nasjonale talentutviklingsprogrammet. Med en høy frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenar og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er UK også en profilert kulturaktør i regionen.

UK er strategisk lokalisert med campus i nærheten av sine primære kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett i Bjergsted kulturpark.

Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon er en heterogen miks av faggrupper. Avdelingen består av ca. 25 ansatte med høy kompetanse innenfor en spredt fagportefølje, hvor gradsprogrammene, kunstnerisk utviklingsarbeid, doktogradsveiledning og forskning gjenspeiler stor faglig bredde basert på helt særegne disipliner.

Førsteamanuensis/ førstelektor i musikkpedagogikk og kunstfagdidaktikk

Universitetet i Stavanger søker etter førsteamanuensis/førstelektor i musikkpedagogikk og kunstfagdidaktikk. Stillingen er ledig fra 1.8.2019.

Arbeidsoppgaver og fagmiljø
Fagområde for stillingen er pedagogikk og kunstfagdidaktikk med et spesielt fokus på musikk, dans og teater/drama. Fakultetet har didaktikkforskning som et av hovedsatsningsområdene i årene som kommer, og en av primæroppgavene for stillingen blir å bygge opp et forskningsmiljø på tvers av fagfeltene.

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Fakultet for utøvende kunstfag, Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon.

Som førsteamanuensis/førstelektor vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på fakultetets PPU-utdanning, samt lede Fakultetets forskning innenfor sentrale fagområder.

Vi ønsker utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen. Stillingsbetenkningen gir en nærmere beskrivelse av fagområde og aktuelle oppgaver for førsteamanuensis/førstelektor.

Kompetansekrav
Vi søker primært etter førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet med hovedsakelig spesialisering innenfor musikkpedagogikk og kunstfagdidaktikk, men søkere med spesialisering innenfor nærliggende områder kan også være aktuelle kandidater. Førstelektor må dokumentere omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling innenfor fagområdet.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Videre legges det vekt på at du har:

 • En reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet.
 • Evne til å rekruttere studenter
 • Evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen, og erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen.
 • Formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering.
 • Evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Erfaring fra samarbeid med arbeids- og kulturliv og evne til å bygge og ivareta relevante nettverk
 • Høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø.
 • Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk samt engelsk ved tiltredelse.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon.
 • Et ambisiøst arbeidsfellesskap i positiv utvikling. Vi arbeider for å inkludere ansatte på alle nivå i strategiske beslutninger, fremme en uformell atmosfære og en flat organisasjonskultur.
 • Kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS, NyTi.
 • Mulighet for faglig utvikling og anledning til å søke kvalifikasjonsopprykk til professor i samsvar med nasjonale regler.
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl. 17.510, kode 1011/1198 førsteamanuensis/førstelektor, kr 515.000 – 619.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.
 • Gunstig medlemskap på treningssenter og i bedriftsidrettslag.
 • Ansettelse i IA-bedrift som er opptatt av å redusere sykefraværet, øke andel ansatte med redusert arbeidsevne og øke yrkesaktiviteten for eldre arbeidstakere.
 • Hjem-jobb-hjem, kollektivtransport til og fra jobb til gunstig pris.
 • Som arbeidstaker i Norge vil du ha tilgang til et svært godt helsesystem og gode pensjoner, sjenerøs fødsels-/foreldrepermisjon og en konkurransedyktig lønn.
 • Barnehageplass er garantert og rimelig, offentlig skole er gratis.
 • Relocation-program ved flytting til Norge, inkluderer bl.a støtte og språkkurs for partnere.

Generell informasjon
Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/ formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom det melder seg svært mange søkere, kan det bli aktuelt å avslå søknader før søknadspapirene oversendes sakkyndig komité for vurdering. Dette vil være aktuelt for søkere som ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til førsteamanuensisstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Nærmere opplysninger
Stillingsbetenkningen gjør nærmere rede for fagområde og aktuelle arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Jens Torolf Larsen, tlf 5183 4024 / 98220796, epost jens.t.larsen@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, tlf 5183 3525, epost janne.halseth@uis.no.

Søknad
Søk stillingen elektronisk via “Søk stillingen” på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og erfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • Relevante vitnemål og attester.
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider og/eller kunstfaglige arbeider.
 • Inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav.
 • Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske versjonen skal den norske teksten legges til grunn.

STILLINGSBETENKNING

Fagområde
Fagområde for stillingene er pedagogikk og kunstfagdidaktikk med et spesielt fokus på musikk, dans og teater/drama

Ansvars- og arbeidsområde
Stillingen vil være knyttet til fakultets PPU-utdanning i utøvene og skapende kunstfag, men også innbefatte undervisning og forskningsarbeid i de utøvende studieprogrammene. Arbeidsoppgavene vil være undervisning, veiledning, evaluering av studentoppgaver og oppfølging i praksis.

Til stillingen tilligger koordinering av faggruppen og arbeidsoppgaver knyttet til utdanningens praksisopplæring og kurs- og oppdragsvirksomhet. Noe av undervisninga vil derfor kunne finne sted på ettermiddag- og kveldstid. Pt er denne stillingsressursen estimert til 30 % av full stilling.

FOU virksomheten er et prioritert satsningsområde ved fakultetet. FOU-virksomheten rettes inn mot forskning knyttet til didaktikk og utvikling av fakultetets PPU- utdanning. Didaktikk vil være et satsingsområde for fakultetet i den kommende strategiperioden.

Organisatorisk plassering
Ansettelsen gjelder generelt ved Universitetet i Stavanger. Stillingen er organisatorisk plassert ved Fakultet for utøvende kunstfag, Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon . Informasjon om enheten er tilgjengelig på våre nettsider . Førsteamanuensis/førstelektor vil kunne delta i forskningsfellesskap på tvers av organisatoriske enheter.

Aktuelle oppgaver
Førsteamanuensis/førstelektor skal sammen med det øvrige vitenskapelige personalet ivareta:

Utdanning:

 • Bidra til utvikling av faglig sterke og relevante utdanningsprogram.
 • Videreutvikle og styrke utdanningsprogrammenes faglige omdømme gjennom å gi undervisning og veiledning av høy kvalitet.
 • Bidra i, og utvikle aktuelle etter- og videreutdanningstilbud.
 • Legge til rette for studentenes læring i tråd med studieprogrammenes læringsmål.
 • Drive pedagogisk utviklingsarbeid og læremiddelproduksjon.
  Inngå i kontinuerlige kompetansehevingsprosesser knyttet til undervisning og veiledning.
 • Bidra ved utvikling av nye undervisningsmetoder og bruk av ulike digitale læringsressurser.
 • Gjennomføre studentevalueringer og drive kontinuerlig utvikling av utdanningenes kvalitet.

Kunstnerisk utvikling, forskning og innovasjon:

 • Forske og drive faglig utviklingsarbeid innenfor fagområdet.
  Initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Delta i og utvikle forskningsfellesskap ved universitetet – programområder eller forskergrupper.
  Involvere studenter i forskning og faglig utviklingsarbeid.
 • Bidra til nytenkning innenfor kunsterisk utviklingsarbeid og formidling.
 • Involvere studentene i entreprenørskapsaktiviteter og bidra til å utvikle deres entreprenørskapskompetanse.
 • Etablere nettverk og samarbeid med forskere nasjonalt og internasjonalt.

Formidling og samfunnskontakt:

 • Formidle forskningsresultat i norske og internasjonale publiseringskanalser.
 • Drive populærvitenskapelig formidling.
 • Bidra i faglig anerkjente konferanser, nasjonalt og internasjonalt.
 • Delta i fag- og samfunnsdebatten.
 • Bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet og kultursektoren.
 • Bygge og ivareta et bredt nettverk med privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt.

Administrasjon:

 • Delta i fagstrategisk arbeid og ved oppbygging av nye undervisningsemner/fagfelt.
 • Legge til rette for eksamen og delta ved sensur.
 • Delta i sakkyndige komiteer og interne vurderingskomiteer.
 • Ivareta verv i nasjonale og internasjonale komiteer, samt i råd og utvalg ved UiS.
 • Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

En årlig plan for det arbeidet som skal utføres settes opp etter samtale mellom instituttleder og førsteamanuensis/førstelektor, dette i samsvar med universitetets Retningslinjer for arbeidsplanlegging.

Kompetanseutvikling
UiS forventer at alle vitenskapelig ansatte driver kontinuerlig kompetanseheving av egen undervisnings- og forskningsvirksomhet.

Den som ansettes skal det første året delta på universitetets kollegabaserte veiledningsprogram, NyTi.

Førsteamanuensis som ikke kan dokumentere tilstrekkelig pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning må delta på universitetspedagogisk kurs innen to år fra tiltredelse.

Den ansatte kan søke forskningstermin med lønn i samsvar med universitetets Retningslinjer for tildeling av forskningstermin.

Den ansatte kan søke kvalifikasjonsopprykk til professor i samsvar med Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2-2.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten