Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø.

NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en lA – bedrift.

Professor i improvisert musikk / jazz

Stillingens omfang og fagområde

Stillingen er ledig for en åremålsperiode på 6 år fra 1. august 2019. Stillingens omfang er inntil 100 %. Det kan tilsettes i et stillingsomfang mellom 50 % og 100 %, avhengig av ønsker og muligheter hos den som tilsettes. Det forutsettes jevnlig tilstedeværelse på institusjonen i tråd med stillingens omfang.

Stillingens fagområde er utøvende disipliner innen improvisert musikk / jazz-studiene, men også støttefag i disse studiene, som komposisjon, teori, gehør og musikkhistorie kan inngå i arbeidsoppgavene, avhengig av kvalifikasjonene til den som tilsettes.

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter, kunstnerisk utviklingsarbeid, samt administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten.

Det forventes at den som tilsettes går aktivt inn i faglig samarbeid med kolleger.

Undervisning og veiledning

Undervisningsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i utøvende disipliner som hovedinstrument, samspill, prosjektensemble og masterarbeider innenfor improvisert musikk og jazz/pop/rock ved kandidatstudier og mastergradsstudier, i tråd med gjeldende studieplaner. Stillingen kan også bli tillagt veiledningsoppgaver på doktorgradsnivå. Stillingen kan videre bli tillagt undervisning i andre emner som komposisjon, teori/gehør og relevante musikkhistorieemner, avhengig av behov ved institusjonen og kvalifikasjonene til den som tilsettes.

Det forventes at den som tilsettes fungerer som en faglig pådriver for utvikling av studiene og for utvikling av fagmiljøet.

Det forutsettes at den som tilsettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere innen fagområdet. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Professor i improvisert musikk / jazz forutsettes å opprettholde et høyt kunstnerisk nivå, gjennom egen kunstnerisk virksomhet og gjennom deltakelse i ulike forsknings-og utviklingsprosjekter. Det forutsettes at den som tilsettes bidrar aktivt for å styrke FoU-arbeidet og det faglige miljøet ved høgskolen generelt, i tråd med høgskolens strategiske målsetninger. Det forventes at FoU-ressursen i stillingen benyttes planmessig og systematisk og primært rettes inn mot institusjonsrelevante prosjekter.

Administrative oppgaver

Den som tilsettes skal delta i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og ved høgskolen for øvrig.

Kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere substansielle kunstneriske kvalifikasjoner som utøver på det høyeste internasjonale nivå og bred utøvende erfaring med en tydelig kunstnerisk identitet. Det forventes at søkere kan vise solid improvisasjonsfaglig ballast og forankring i fagfeltet. Søkere bes videre dokumentere kvalifikasjoner innenfor de undervisningsfag som nevnt over som søkeren mener å kunne undervise i. Kreativitet og evne til nyskaping innenfor egen kunstnerisk og pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt. Søkere som kan komplettere fagseksjonens nåværende kompetanse vil bli foretrukket. Høgskolen ser derfor gjerne at søkerne gjennom søknaden gir en uttømmende oversikt over sin samlede faglige kompetanse på de relevante fagområdene.

Nærmere opplysninger om kravene som stilles til professorkompetanse kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Den som tilsettes må kunne kommunisere, undervise og veilede på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) i tillegg til engelsk. Dersom den som tilsettes ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter på et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (normalt to år). For søker uten engelsk som morsmål kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, personlig egnethet og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. faglig innsikt og refleksjon, evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søkere som ikke kan dokumentere en relevant høgskolepedagogisk basiskompetanse vil ved tilsetting bli pålagt å følge et høgskolepedagogisk kurs, alternativt skaffe seg tilsvarende kompetanse på annen måte innen en gitt tidsfrist (normalt to år).

Søkerne vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Det understrekes at hovedvekten legges på vurdering av den innsendte dokumentasjon av kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner. Anmeldelser, journalistiske omtaler o.l. er ikke relevant dokumentasjon og vil ikke bli vektlagt i vurderingen. Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester og vitnemål, som skal lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette, vil utvalgte kandidater bli bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon av kunstneriske kvalifikasjoner og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøvespill, prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Norges musikkhøgskole har få kvinnelige professorer. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen. Norges musikkhøgskole er IA-bedrift.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Håkon Storm-Mathisen på telefon 958 23 272 eller seniorrådgiver Kjetil Solvik på tlf. 957 21 905 eller pr e-post til post@nmh.no.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten