Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø.

NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en lA – bedrift.

Postdoktor knyttet til historieprosjektet

Stillingens omfang og plassering

Stillingen er en åremålsstilling for en periode på 3 år fra høsten 2019.

Stillingen er opprettet i et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole (NMH) og stiftelsen Lindemans Legat med sikte på å studere etableringen av en høyere musikkutdanning i Norge, spesielt den rolle Musikkonservatoriet i Oslo (MKiO) har hatt fram til opprettelsen av Norges musikkhøgskole.

Stillingen vil være knyttet til NMHs historieprosjekt.

Bakgrunn for stillingen

NMH ble opprettet gjennom vedtak i Stortinget i 1972 og Musikkhøgskolen ble åpnet høsten 1973. I 2023 feirer NMH følgelig sitt 50-årsjubileum. I den anledning har høgskolen i samarbeid med stiftelsen Lindemans Legat etablert et større prosjekt for å «gjennomføre en forskningsbasert analyse og dokumentasjon av MKiOs og NMHs tilblivelse, utvikling og virksomhet, sett i lys av utviklingstrekk i landets kultur- og musikkliv.» Prosjektet skal «synliggjøre både de kultur- og utdanningspolitiske aspektene ved institusjonenes tilblivelse og utvikling, og utviklingen av de faglige, kunstneriske og vitenskapelige sider ved institusjonenes virksomhet.» Endelig skal prosjektet «søke å se de to institusjonenes utvikling i lys av utviklingen av høyere musikkutdanning nasjonalt og internasjonalt.»

Prosjektet har en egen prosjektleder, og vil involvere en rekke forskere og andre fagpersoner som skal arbeide med avgrensede delprosjekter. Forskningen skal gi grunnlag for forskjellige former for publikasjoner. I tillegg til disse vil det bli skrevet en sammenhengende fremstilling i form av en jubileumsbok.

Stillingens innhold

Innenfor historieprosjektet skal postdoktorens forskning bidra til å belyse det grunnlag for opprettelsen av NMH som ble skapt gjennom virksomheten ved det private Musikkonservatoriet i Oslo, ledet av hhv. Ludvig Mathias, Peter Brynie og Trygve Lindeman. Det forventes at stillingsinnehaveren belyser utviklingslinjer fra slutten av 1800-tallet og frem til opprettelsen av NMH. I den sammenhengen vil det være naturlig å gå grundigere og dypere inn i en del utvalgte delområder.

Som eksempler kan nevnes:
– etableringen og utviklingen av høyere musikkutdanning i Norge sett i forhold til utviklingen i Norden og andre deler av Europa
– hvilke undervisningstilbud konservatoriet hadde i ulike faser av sin historie og hvordan ulike kulturelle og faglige impulser preget institusjonens virksomhet
– institusjonsledernes mål, intensjoner og ambisjoner
– hvilke lærerkrefter som preget undervisningen og hva deres innsats bidro til i utviklingen av musikklivet
– forholdet mellom konservatoriets undervisningstilbud og behovene i musikklivet, herunder krav og forventninger fra profesjonene i musikklivet
– hvordan beslutninger om innholdet i og prioriteringen mellom undervisningstilbudene ble fattet
– på hvilket grunnlag lærere ble ansatt
– kampen for anerkjennelse av musikk som studiefag på høyere nivå, både fra faglige og politiske perspektiv
– MKiOs forhold til de øvrige konservatoriene i Norge

Postdoktor-prosjektet skal gi innsikt i og vurderinger av det faglige, historiske og politiske grunnlaget som dagens høyere musikkutdanning i Norge bygger på.

Søkere må utarbeide en prosjektbeskrivelse med plan for gjennomføring av forskningsarbeidet. Publisering og formidling av resultatene forventes å skje i anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler og i samråd med prosjektleder, NMH og Lindemans Legat.

Kvalifikasjoner

For tilsetting kreves doktorgrad i relevant fagområde for oppgaven, så som musikkvitenskap eller musikkpedagogikk. For søkere som ikke har disputert, er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:
– Prosjektbeskrivelsens kvalitet og relevans for prosjektet
– Søkernes publikasjoner og faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet
– Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
– Gode samarbeidsevner og evne til å videreutvikle og spre kunnskap

Søknaden sendes elektronisk og skal inneholde:
– Søknadsbrev
– CV
– Publikasjonsliste
– Kopier av vitnemål og attester
– Prosjektbeskrivelse inkludert fremdriftsplan (maks 10 sider). Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.
– Eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen. (Kan ev. oversendes i papirform, da i fire eksemplarer.)

Det forutsettes at søkeren behersker et skandinavisk språk ettersom en vesentlig del av kildematerialet vil være på norsk.

Søkernes kvalifikasjoner vil bli vurdert av en bedømmelseskomite. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen er innplassert på stillingskode 1352 postdoktor, lønnsramme 24.

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Kriterier for tilsetting i stilling som postdoktor fremgår av «forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat» fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.01.06, med hjemmel i «lov om universiteter og høyskoler» § 6-4 (4).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. NMH er IA-bedrift.

Mer om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til historieprosjektets leder, Astrid Kvalbein, telefon 977 35 878, epost astrid.kvalbein@nmh.no eller seniorrådgiver Kjetil Solvik, telefon 957 21 905, epost kjetil.solvik@nmh.no.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten