Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø.

NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en lA – bedrift.

Førsteamanuensis i folkemusikk

Stillingens omfang, fagområde og arbeidsoppgaver

Stillingen er en 50 % fast stilling, ledig fra 1. august 2019. Det forutsettes jevnlig tilstedeværelse på institusjonen i tråd med stillingens omfang.

Stillingens fagområde er folkemusikkteori, herunder disipliner som folkemusikkhistorie, tradisjonskunnskap, analyse, transkripsjon og arrangering. Stillingen knyttes først og fremst til norsk og nordisk folkemusikk, men det er en fordel med bredest mulig orientering.

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter, forskning og faglig utviklingsarbeid og administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten. Det forventes at den som tilsettes går aktivt inn i samarbeid med kolleger og generelt bidrar til å styrke det faglige miljøet ved høgskolen.

Undervisning og veiledning

Stillingen omfatter undervisning og veiledning i ulike folkemusikkteoridisipliner på bachelor- og masternivå, i tråd med gjeldende studieplaner. Stillingen kan også bli tillagt veiledningsoppgaver på doktorgradsnivå.

Det forutsettes at den som tilsettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere innen fagområdet og i tverrfaglig sammenhenger. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Det forutsettes at den som tilsettes, bidrar til å videreutvikle fagområdet gjennom eget forsknings- og utviklingsarbeid og ved deltakelse i interne og eksterne forsknings- og utviklingsprosjekter. Det forutsettes også at den som tilsettes bidrar aktivt til å styrke FoU-arbeidet og det faglige miljøet ved høgskolen, i tråd med høgskolens strategiske målsetninger.

Administrative oppgaver

Den som tilsettes skal delta i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og ved høgskolen for øvrig.

Kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere vitenskapelige kvalifikasjoner i musikkvitenskap med vekt på folkemusikkhistorie og folkemusikkteori i samsvar med etablerte standarder for førsteamanuensiskompetanse (minimum vitenskapelig doktorgrad).

Søkere må videre dokumentere
– Erfaring fra forskning innen folkemusikkhistoriske/-teoretiske temaer
– Relevant undervisningserfaring fra høyskole-/universitetsnivå
– Relevant erfaring med veiledning av studenter og fortrinnsvis også stipendiater

Den som tilsettes må kunne kommunisere, undervise og veilede på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) i tillegg til engelsk. Dersom den som tilsettes, ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter på et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (normalt to år). For søker uten engelsk som morsmål kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk,

I vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, personlig egnethet og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. faglig innsikt og refleksjon, evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte forsknings- og utviklingsprosjekter.

Søkere som ikke kan dokumentere en relevant høyskolepedagogisk basiskompetanse vil ved tilsetting bli pålagt å følge et høyskolepedagogisk kurs, alternativt skaffe seg tilsvarende kompetanse på annen måte innen en gitt tidsfrist (normalt to år).

Søkernes faglige og pedagogiske kvalifikasjoner vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Hovedvekten legges på vurdering av den innsendte dokumentasjon av vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner. Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester og vitnemål, som skal lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette, vil utvalgte kandidater bli bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon i form av vitenskapelige publikasjoner og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøveundervisning og intervju.

Den som tilsettes har anledning til å søke personlig opprykk til professor dersom han/hun mener å være kvalifisert for det. Slik søknad kan ikke fremmes samtidig med søknad til stillingen.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Norges musikkhøgskole har relativt få kvinnelige tilsatte på førsteamanuensis- og professornivå. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen. Norges musikkhøgskole er IA-bedrift.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Håkon Storm-Mathisen på telefon 958 23 272 eller seniorrådgiver Kjetil Solvik på tlf. 957 21 905 eller pr e-post til post@nmh.no.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten