Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø.

NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en lA – bedrift.

Universitetslektor i musikkterapi

Stillingens omfang, fagområde og arbeidsoppgaver

Stillingen er en 100 % fast stilling, ledig fra 1. august 2019. Det kan alternativt være aktuelt å tilsette i to stillinger à 50 %. Søkere bes oppgi om de primært søker 100 % eller 50 % stilling.

Stillingens fagområde er musikkterapi med vekt på undervisningsoppgaver innen årsstudiet/videreutdanningen musikk og helse og masterprogrammet i musikkterapi.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i ulike musikkterapi- og musikk- og helseemner som musikkterapeutisk improvisasjon, arrangering/komponering, relasjon- og kommunikasjon, og ev. andre utøvende emner. Videre vil undervisningsoppgavene kunne omfatte emner som generell pedagogikk og didaktikk, musikkterapeutisk teori og metode og helsefaglige emner.

Det forutsettes at den som tilsettes deltar i fagadministrative oppgaver og går aktivt inn i faglig samarbeid med kolleger. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamen.

Kvalifikasjoner

Søker må dokumentere:
– Mastergrad i musikkterapi eller tilsvarende utdanning
– God teoretisk og utøvende musikkompetanse
– Flere års erfaring fra musikkterapeutisk praksis

Videre er det ønskelig med:
– Relevant erfaring med forsknings – og/eller utviklingsarbeid ut over mastergradsnivå
– Undervisningserfaring fra høyere utdanning
– Erfaring med fagadministrative oppgaver

Den som tilsettes må kunne undervise på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) og på engelsk. Dersom den som ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter på et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (normalt 2 år). For søker uten engelsk som morsmål kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkere vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, personlig egnethet og erfaringer som har betydning for utføring av de arbeidsoppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. faglig innsikt og refleksjon, evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter på egen hånd og i samarbeid på tvers av fag og studier.

Søkere som ikke kan dokumentere en relevant høgskolepedagogisk basiskompetanse vil ved tilsetting bli pålagt å følge et høgskolepedagogisk kurs, alternativt skaffe seg tilsvarende kompetanse på annen måte innen en gitt tidsfrist (normalt 2 år).

Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester og vitnemål, som skal lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette, kan utvalgte kandidater bli invitert til å levere ytterligere dokumentasjon i form av f.eks. vitenskapelige arbeider eller annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøveundervisning og intervju.

Aktuelle søkere kan bli innkalt til prøveundervisning og intervju.

Den som tilsettes har anledning til å søke personlig opprykk til førsteamanuensis eller førstelektor dersom han/hun mener å være kvalifisert for det. Slik søknad kan ikke fremmes samtidig med søknad til stillingen. Eventuelt opprykk får ingen konsekvenser for stillingsinnehaverens arbeidsoppgaver.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen. Norges musikkhøgskole er IA-bedrift.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Brit Ågot Brøske på tlf. 915 87 176, seniorrådgiver Kjetil Solvik på tlf. 957 21 905 eller pr e-post til post@nmh.no.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten