Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø.

NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en lA – bedrift.

  • asdasdasd
  • asd
  • asda
  • asdasdasdasdasd

Universitetslektor i gehørtrening

Stillingens omfang og fagområde

Stillingen er en fast 100 % stilling, ledig fra 1. august 2019. Det skal fortrinnsvis tilsettes i 100 % stilling, men det kan også være aktuelt å tilsette i to stillinger à 50 %. Søkere bes oppgi om de primært søker 100 % eller 50 % stilling.

Stillingens fagområde er gehørtrening, med vekt på undervisningsoppgaver innenfor høgskolens kandidatstudier.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter gruppeundervisning i gehør, hovedsakelig på bachelornivå i tråd med gjeldende studieplaner. Stillingen kan også bli tillagt andre undervisningsoppgaver, avhengig av behov ved høgskolen og kvalifikasjonene til den som tilsettes.

Den som tilsettes må delta aktivt i NMHs satsning på digital teknologi i undervisning.

Det forutsettes at den som tilsettes deltar i fagadministrative oppgaver og går aktivt inn i faglig samarbeid med kolleger. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener. En del av arbeidstiden vil bli satt av til faglig oppdatering.

Kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere
– mastergrad i musikkteori, hørelære, eller tilsvarende område
– relevant undervisningspraksis, med spesiell vekt på gehørundervisning på høyskolenivå, og med eksempler på sjangerbredde, faglig kreativitet og allsidighet i undervisningen

Søker bes legge ved en liste over eventuell publisert forskning og fagartikler med klar faglig profil innenfor stillingens fagområde.

Søker bes i tillegg beskrive områder der han/hun har spesielt god kompetanse eller områder der søker har erfaring og praksis som kan ha betydning for stillingen.

Eksempel på områder:
– Utøvererfaring
– Korledelse/orkesterledelse
– Komposisjon/arrangering
– Auditiv analyse
– Bruk av digitale verktøy i utøving og/eller undervisning

Den som tilsettes, må kunne undervise på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) og engelsk. Dersom den som tilsettes, ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter på et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (normalt to år). For søkere uten engelsk som morsmål kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, personlig egnethet og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. faglig innsikt og refleksjon, evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter. Faglig allsidighet og sjangerbredde vil bli spesielt vektlagt i vurderingen av søkerne. Kompetanse i og erfaring fra undervisning innen både klassisk sjanger og jazz / improvisasjonsmusikk / populærmusikk vil bli vektlagt.

Søkere som ikke kan dokumentere en relevant høgskolepedagogisk basiskompetanse, vil ved tilsetting bli pålagt å følge et høgskolepedagogisk kurs, alternativt skaffe seg tilsvarende kompetanse på annen måte innen en gitt tidsfrist (normalt to år).

Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester og vitnemål, som skal lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette, kan utvalgte kandidater bli invitert til å levere ytterligere dokumentasjon i form av for eksempel vitenskapelige arbeider, dokumentasjon av undervisningsopplegg og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøveundervisning og intervju.

Den som tilsettes har anledning til å søke personlig opprykk til førsteamanuensis eller førstelektor dersom han/hun mener å være kvalifisert for det. Slik søknad kan ikke fremmes samtidig med søknad til stillingen. Eventuelt opprykk får ingen konsekvenser for stillingsinnehaverens arbeidsoppgaver.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen. Norges musikkhøgskole er IA-bedrift.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Mats Claesson på tlf. 922 61 690, seniorrådgiver Kjetil Solvik på tlf. 957 21 905 eller på e- post til post@nmh.no

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten