Operahøgskolen - KHiO

Hjemmeside: http://www.khio.no/studier/operahogskolen

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.

Kunstnerisk utviklingsarbeid og doktorgradsprogrammet:
Kunsthøgskolen i Oslo skal drive kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå som frembringer ny kunst og design, ny kunnskap og ny innsikt om kunsten og dens omgivelser. Kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen skal være banebrytende, sikre fagutvikling og være forankret i kunstnerisk praksis.

Kunsthøgskolen i Oslo har et eget doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid. Kunstutøvelsen står i sentrum for doktorgradsarbeidet, og følges av refleksjon som deler arbeidsmåter og innsikter som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer. Kunsthøgskolen deltar i den nasjonale Forskerskolen som gir metodisk innføring og opplæring i kunstnerisk utviklingsarbeid, og det er for tiden 27 aktive stipendiater fordelt på alle avdelinger.

Doktorgradsstipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid

For 2019 har Kunsthøgskolen ledig stilling som doktorgradsstipendiat innen fagområdet opera ved Avdeling Operahøgskolen.

Operahøgskolen søker en kandidat som undersøker operasangerens utfordringer, dilemmaer og vokale krav knyttet til tradisjon, nyskapning, relasjoner og fysisk uttrykk. Målet er en bevisstgjøring av det vokale uttrykk i ulike musikkhistoriske epoker, stil, musikalsk tilnærming og rolletolkning.

Operahøgskolen har et nasjonalt ansvar for operautdanningen i Norge. Skolen har tre faste sangpedagoger i tillegg til flere av Norges beste operasangere og pedagoger, to regissører som begge jobber på viktige, internasjonale arenaer, og i tillegg en internasjonal dirigent og flere erfarne operarepetitører.

Operahøgskolen har et utstrakt samarbeid med DNO&B og andre musikkinstitusjoner i Norge, og er medlem av flere internasjonale nettverk av opera-akademier. Internasjonal utveksling for studenter og lærere er høyt prioritert.

Oppstart er 1.10.2019. Arbeidssted: Oslo. Søknadsfrist 15. januar 2019 13:00 CET.

Opptakskrav:
Søker må kunne vise til anerkjent kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid av et visst omfang og nivå.

Søker må normalt ha minimum ha en utøvende og/eller skapende mastergrad innenfor aktuelt fagområde, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Kunsthøgskolen kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak, det gjelder også tilsvarende kunstnerisk kompetanse.

Kunsthøgskolen tilbyr:
Stilling som stipendiat er en 3-årig fulltidsstilling med normalarbeidstid og med rettigheter og plikter som gjelder for ansatte ved statlige universiteter og høgskoler. Daglig arbeidssted er ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Stillingen lønnes som SKO 1017 Stipendiat etter Hovedtariffavtalen i LR20 alt.8, med begynnerlønn som tilsvarer ltr. 50 ( LO Stat, Unio og YS Stat lønnstabell) kr 442 400 brutto pr år.

Søknad:
Det søkes gjennom søknadsportalen jobbnorge.no hvor følgende obligatoriske vedlegg må lastes opp:

– Vedlegg 1 Utfylt søknadsskjema, lastes ned her.
– Vedlegg 2 Dokumentasjon av den utdanning og de kvalifikasjoner som skal ligge til grunn for opptak til doktorgradsprogrammet (vitnemål oa).
– Vedlegg 3 Utfyllende CV
– Vedlegg 4 Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet
– Det kan sendes inn dokumentasjon av maksimum 10 arbeider, og dokumentasjonen leveres samlet som én PDF fil. Den kan inneholde lenker til nettbasert dokumentasjon.

Søknadskjema og vedlegg kan være på skandinavisk eller engelsk språk. Alle vedlegg må være elektroniske og kunne lastes opp. Kun materiale innsendt gjennom søknadsportalen innen søknadsfristen vil bli vurdert. Søknader som mangler obligatoriske vedlegg vil ikke bli vurdert.

Kontaktinformasjon
For informasjon om fagområdet og avdelingen vennligst ta kontakt med dekan Tore Dingstad: toreding@khio.no , tlf: +47 479 15 374

For mer informasjon om Kunsthøgskolens doktorgradsprogram vennligst ta kontakt med forskningsadministrasjonen ved Torben Lai (TorbeLai@khio.no) eller Therese Veier (TherVeie@khio.no).

For spørsmål knyttet til innsending av søknad og dokumentasjon til JobbNorge, ta kontakt med HR, e-mail: HR@khio.no

Kunsthøgskolen i Oslo gir ingen individuell veiledning om søknadsprosessen.

For utfyllende informasjon vises det også til informasjon på Kunsthøgskolens nettsider http://www.khio.no/kunstnerisk-utviklingsarbeid-og-forskning/stipendiatprogrammet

Informasjonsmøte
Kunsthøgskolen i Oslo arrangerer et åpent informasjonsmøte for søkere 4. desember 2018 kl. 17:00 -19:00 i Prøvesal 2 ved Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24. Deltakelse i møtet er ingen forutsetning for å søke. Informasjonsmøtet vil bli videofilmet, og gjort tilgjengelig på nett i etterkant.

Generelle krav
Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kunsthøgskolen i Oslo oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion og etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Høgskolens tilsettingsråd er tilsettingsmyndighet.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten