Universitetet i Agder

Hjemmeside: http://www.uia.no/

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Stipendiatstilling i klassisk musikk

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, er det ledig 1–2 stillinger som doktorgradsstipendiat i klassisk musikk for en periode på 3 år, eventuelt 4 år med 25 % arbeidsplikt. Stillingen er knyttet til Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk.

Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand og det er residensplikt. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og 90 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for visuelle og sceniske fag, Institutt for rytmisk musikk, og Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk.

Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk tilbyr ph.d.-spesialisering i kunst i kontekst, utøvende bachelor­utdanning, utøvende masterstudium, ett-årig videreutdanning (4.år) samt årsstudium i musikk.

Beskrivelse av stillingen

Stillingen inngår i fakultetets FoU-plattform KiK–Kunst i kontekst. Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten er tatt opp på fakultetets ph.d.-program, spesialisering i Kunst i kontekst. For nærmere opplysninger se studieplan for KiK-ph.d.-spesialisering og Utfyllende regler for ph.d.-program for kunstfag.

KiK-ph.d.-spesialiseringen åpner opp for to ulike avhandlingsformater: vitenskapelig avhandling og kombinert kunstnerisk-vitenskapelig avhandling. Søkerne til stillingen skal opplyse i søknaden hvilket avhandlingsformat de ønsker å arbeide med.

Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk ønsker å stimulere forskning på hvordan publikum, utøver og musikalsk verk kan møtes gjennom kommunikasjon som eget fenomen og som praktisert i ulike sosiale- og digitale kontekster. Ph.d.-prosjektet skal være kontekstfokusert og tverrfaglig. Hensikten skal være å belyse relasjonen mellom verk, mottaker, utøver og situasjon/kontekst innenfor en klassisk musikktradisjon (f.eks. tidligmusikk, romantikk, modernisme, post-modernisme, etc.). Prosjektet kan i tillegg til en posisjonering innenfor musikkvitenskap også basere seg på et eller flere andre forskningsfelter, f.eks. pedagogikk, samfunnsfag, kunst, kulturstudier, litteraturstudier, filosofi, teknologi, eller psykologi. Et gjennomgående fokus må være hvordan musikk og musikkutøving på en ubevisst eller bevisst måte fungerer som kommunikasjon, samt hvordan denne kommunikasjonen kan brukes aktivt for å nå mottakeren på nye måter eller fra nye faglige perspektiver.

Prosjektet skal knyttes til en av KiK-forskningsgruppene: Kunst og barn & unge, Kunst og konflikt, Kunst og sosiale relasjoner, REMP – Reconfiguring Early Modern performance. Søkerne skal i søknaden redegjøre for prosjektets relevans for minst én av disse forskningsgruppene. For nærmere opplysninger se forskningsgruppenes presentasjon på www.uia.no.

Kvalifikasjoner:

Den som tilsettes må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innen fagfeltet klassisk musikk. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen. En utdanningsbakgrunn som kombinerer didaktiske, vitenskapelige, utøvende/skapende deler vil være en fordel, men er ikke noe formelt krav. Om søkeren har en tverrestetisk mastergrad må fordypning innen musikk dokumenteres. Søkeren må beherske norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk (skriftlig og muntlig). Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-4.

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på prosjektbeskrivelsen, oppnådde eksamensresultater samt eventuelle tidligere publiserte arbeider. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt. Det er en forutsetning for tilsetting at fakultetet har veiledningskapasitet og infrastruktur som er nødvendig for å realisere ph.d.-prosjektet. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Referansesjekk vil bli gjennomført etter avtale med kandidaten.

Vi tilbyr

Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling, godt sosialt miljø, deltagelse i aktive forskningsgrupper og gode muligheter for nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, gode muligheter for tverrestetisk og tverrinstitusjonelt samarbeid. I relasjon til samtidens utvidede og tverrestetiske kunstfelt tilbyr Fakultet for kunstfag gode muligheter for å arbeide og forske så vel innenfor som på tvers av de enkelte kunstfag (visuell kunst, musikk, teater).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Fakultet for kunstfag ønsker flere kvinner i kunstneriske-/vitenskapelige toppstillinger, og ut fra et langsiktig perspektiv oppfordres derfor kvinner spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til en hver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 (stipendiat), kr 449 400,- bto pr år. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse, som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 5 sider inklusive litteraturliste og skal presentere og drøfte forskningsfeltet, mulige forskningsspørsmål, teoretiske perspektiver og forskningsmetode. Den skal også inneholde en fremdriftsplan og opplysninger om nødvendig infrastruktur. I tillegg skal søker belyse prosjektets originalitet og relevans for feltet.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken “Søk stillingen”.

Følgende lastes opp elektronisk:

CV (bruk ”standard CV” i den elektroniske søknaden)
fullstendig publikasjonsliste (vitenskapelige publikasjoner, kunstneriske publikasjoner, formidling)
prosjektbeskrivelse på maksimum 5 sider inkludert litteraturliste
eventuelle vitenskapelige publikasjoner
dokumentasjon av eventuelt kunstnerisk utviklingsarbeid
hovedfags-/masteroppgaven
vitnemål og karakterutskrifter for all utdanning utover videregående skole til og med bachelornivå
vitnemål fra høyere grad/mastergrad med oversikt over hvilke emner/kurs som inngår i graden
søkere med utenlandsk utdanning skal vedlegge en offisiell beskrivelse av karaktersystemet der utdanningen er avlagt.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte. Søker har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Søknaden kan ikke vurderes dersom vedlegg mangler.

Det vurderes å avholde et seminar (som også kan følges via nettet) i siste halvdel av november for potensielle søkere. Ta kontakt med Anne Haugland Balsnes etter 6. november for nærmere opplysninger.

Nærmeste overordnede er instituttleder. For utfyllende opplysninger om stillingen, kontakt professor og leder av fakultetets doktorgradsprogram Anne Haugland Balsnes, e-post anne.h.balsnes@uia.no, tlf. 481 87 108, instituttleder ved Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, Birte Myhrstad, e-post birte.myhrstad@uia.no, tlf. 38 14 13 70, eller seniorrådgiver Tone E. Furre, e-post tone.e.furre@uia.no, tlf. 38 14 19 65.

Søknadsfrist: 15.01.2019.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten