Universitet i Agder

Hjemmeside: http://www.uis.no/

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Professor/ dosent/ førsteamanuensis/ førstelektor i musikk

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag er det ledig 100% stilling som professor/dosent/ førsteamanuensis/førstelektor i musikk ved barnehagelærerutdanningen, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand og Campus Grimstad.

Fakultet for kunstfag har rundt 500 studenter og 80 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, Institutt for rytmisk musikk og Institutt for visuelle og sceniske fag. Se Fakultet for kunstfag Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk tilbyr bachelor- og masterutdanning i utøvende klassisk musikk, faglærerutdanning, årsstudier i musikk og barnehagelærerutdanningen. I tillegg tilbyr instituttet en rekke emner innenfor grunnskolelærerutdanningen og en tverrfaglig master i kunstfag.

Fakultet for kunstfag har mange FoU-aktiviteter. Det omfatter forskning, dvs. vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Det inkluderer også faglig utviklingsarbeid. Instituttet ønsker særlig å styrke kompetansen innenfor forskning.

Under navnet Kunst i kontekst (KiK) har fakultetet etablert et forskningsmiljø som fokuserer på kontekstforankrede og tverrfaglige perspektiver; en tverrfaglig og tverrestetisk FoU-plattform innenfor, og på tvers av, de tre kunstfagene musikk, teater og visuelle fag. Se Uia.no/KiK. Den som tilsettes i stillingen vil bli tilknyttet fakultetets KiK-satsning, og det forventes en aktiv deltagelse i en av KiKs fire forskningsgrupper: «Kunst og barn og unge», «Kunst og sosiale relasjoner», «Kunst og konflikt» eller «Remp – Reconfiguring Early Modern Performance».

Beskrivelse av stillingen

Arbeidsoppgavene er primært knyttet til undervisning og veiledning på barnehagelærerutdanningen. Dette innebærer musikkdelen av det obligatoriske kunnskapsområdet «Kunst, kultur og kreativitet». Dette området består av fagene musikk, forming og drama og en valgbar fordypning. Den som ansettes skal også veilede og vurdere studenter i sine musikkfaglige bacheloroppgaver.

Den som ansettes må kunne ivareta studieprogramledelse, faglig administrasjon og praksisoppfølging. Det forventes at den som ansettes bidrar aktivt i fakultetets forsknings-og utviklingsarbeid. FoU-tid tildeles årlig etter søknad.

Den som ansettes må også ta del i å videreutvikle musikkpedagogikkmiljøets musikkdidaktiske profil.

Kvalifikasjoner og vilkår

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som ansettes må ha minimum mastergrad eller tilsvarende innen fagfelt som har med musikk og barn å gjøre. Vedkommende bør også ha særlig kompetanse fra barnehagesektoren gjennom profesjonsutdanning, undervisningserfaring eller forskning.

Søker bør kunne vise til FoU-produksjon og/eller relevant utviklingsarbeid. Undervisningserfaring fra høgskole/universitet vil være en fordel.

Det er også ønskelig at den som ansettes:

har doktorgrad innenfor fagfeltet
viser en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
har erfaring med og /eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
har og/eller er opptatt av erfaring fra samarbeid med arbeidslivet
har motivasjon til å bygge opp nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt
formidler forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler
Det vil bli lagt vekt på pedagogiske kvalifikasjoner, kommunikasjons- og samarbeidsevne samt evne til å arbeide kreativt og skapende innenfor kunstfagene. Kvalifikasjoner som å akkompagnere og lede studenter i sang og spill, samt å arbeide systematisk og målrettet, vil bli vektlagt.

Undervisningsspråket er norsk og engelsk, og den som tilsettes må beherske språkene både skriftlig og muntlig.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning/undervisning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast tilsetting, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting av eventuelle kandidater som antas å ha forutsetninger for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av tilsettingsperioden. Det vises i denne forbindelse til § 6-5 (1) i Universitets og høgskoleloven. Tilsettingsmyndigheten fastsetter i slike tilfeller varigheten av tilsettingsperioden, som ikke skal overstige tre år. Søkere må opplyse om de også søker slikt kvalifiserende engasjement.

Vi tilbyr:

• varierte arbeidsoppgaver i en stor og spennende organisasjon
• en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
• moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 619 300 – 922 300 bto pr år, kode 1532 dosent, kr 619 300 – 922 300 bto pr år, kode 1011 førsteamanuensis, kr 524 200 – 658 300 bto pr år, eller kode 1198 førstelektor, kr 524 200 – 658 300 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne. Fakultet for kunstfag ønsker flere kvinner i vitenskapelige toppstillinger, og oppfordrer derfor kvinner spesielt til å søke stillingen.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken “Søk stillingen”.

Følgende lastes opp elektronisk:

• cv
• attester og vitnemål
• liste over publikasjoner og større gjennomførte musikk- og kulturprosjekter
• dokumentasjon av inntil 15 vitenskapelige arbeider

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 12.11.18

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til instituttleder Birte Myhrstad, tlf. 38 14 13 70, mobil 977 46 220, e-post birte.myhrstad@uia.no, førsteamanuensis Tony Valberg tlf. 38 14 13 75, mobil 932 56 568, e-post tony.valberg@uia.no eller seniorrådgiver personal Tone Elisabeth Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post tone.e.furre@uia.no.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

 

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten