Leirfjord Kirkelige Fellesråd

Hjemmeside: http://www.leirfjord.kommune.no/

Leirfjord Sokn ligger i Leirfjord kommune på Helgelandskysten. Soknet har to kirker, Leirfjord kirke bygget i 1867 og Bardal kirke bygget i 1887. Leirfjord er en landbruks- og kystkommune med unike friluftsmuligheter til havs, utmark og til fjells. Leirfjord har et godt tjenestetilbud innen oppvekst, omsorg og kultur. Kommunen har gode kommunikasjonsmuligheter med nærhet til flyplass, jernbane og E6.

Kantor/ organist

Stillingen som kantor/organist i Leirfjord kirkelige fellesråd er ledig fra snarest.

Hovedarbeidsområdet er i Leirfjord og Bardal kirker.

Det er igangsatt et prosjekt om «Event. sammenslåing av Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd». Det tas derfor forbehold om mulig omorganisering og endrete arbeidsforhold, i samarbeid med Alstahaug kirkelige fellesråd for utøvelse av tjenester. Kontorsted er ikke avklart, men kan like godt bli Sandnessjøen menighetssenter.

Arbeidsoppgaver for kantor/organist:

Følger tjenesteordning for kantorer fastsatt av Kirkemøtet.

Hovedoppgaver: Tjenestegjøring ved gudstjenester og kirkelige handlinger ved kirkene og andre prekensteder, samt ved andakter og gudstjenester på institusjonene i samsvar med oppsatt gudstjenesteliste/arbeidsplan.

Det legges vekt på samarbeid med ansatte og den øvrige stab (prester og fellesrådsansatte) ved planlegging av den kirkemusikalske virksomheten i menigheten.

Delta i konfirmant- og trosopplæringsarbeidet og for øvrig delta i menighetsbyggende arbeid.

Innenfor gitt stillingsramme, ivareta og utvikle sang- og musikklivet i Leirfjord menighet.

Herunder være bindeledd mellom kirke- og kulturliv, f.eks. bidra med at lokale krefter deltar i gudstjenestene.

Kvalifikasjoner:

Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for kantorer, fastsatt av Kirkemøtet:

4-års kirkemusikkutdanning med 80 vekttall eller 3-års grunnutdanning i kirkemusikk med godkjente tilleggsfag tilsvarende 20 vekttall.

Dersom det ikke oppnås søkere jfr. ovennevnte kvalifikasjonskrav, kan søkere med annen relevant utdanning og praksis tilsettes som organist.

Det vil bli særlig lagt vekt på personlig egnethet som gode samarbeidsevner, evne til å motivere og inspirere medarbeidere og menighet, fleksibel, kunne arbeide selvstendig og strukturert, samt ha tilfredsstillende norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Det er et særlig krav om at den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) før tiltredelse, jfr. kirkeloven §29.

Kantor/organist må ha førerkort minimum kl B, da tjenestestedene strekker seg over et større område. Kjøregodtgjørelse etter Statens reglement.

Det kreves medlemskap i Den norske kirke, jfr. kirkeloven §29.

Søker som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner, må legge ved norske oversettelser.

For stillingen gjelder:

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende tariffavtale (KA-området).

Pensjonsordning gjennom KLP. Prøvetid 6. mnd.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Referanser fra de to siste arbeidsforholdene vil bli innhentet ved innkallelse til intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til daglig leder/kirkeverge Tove K. Hansen, tlf. 75 07 51 62 el. mob. 913 54206, el. til menighetsrådets leder Toril Masvie mob. 906 56225.

Skriftlig søknad med CV (på norsk).

Søknad: kirkevergen@leirfjord.kommune.no

Leirfjord kirkekontor
c/o Kirkeveien 22
8800 Sandnessjøen

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten