Universitet i Agder

Hjemmeside: http://www.uia.no/

Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiat i rytmisk musikk - Musikklæreren i møte med ny musikkteknologi

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, er det ledig 1-2 stillinger som doktorgradsstipendiat i rytmisk musikk fokusert på den nye musikklæreren i møte med ny musikkteknologi.. Stillingen er tilknyttet Institutt for rytmisk musikk for en periode på tre år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultet for kunstfag har 3 institutter; Institutt for rytmisk musikk, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk og Institutt for visuelle og sceniske fag. Fakultetet har rundt 500 studenter og 85 ansatte i vitenskapelige stillinger. Se Fakultet for kunstfag Fakultetet tilbyr flere master- og bachelorgradsstudier innen kunstfag, deriblant en masterutdanning innen rytmisk musikk. Ph.d.-programmet har to spesialiseringer, en innenfor utøvende rytmisk musikk og en innenfor kunst i kontekst.

Institutt for rytmisk musikk har høyt kvalifiserte ansatte med musikkvitenskapelig veiledningskompetanse, i tillegg besitter instituttet sterk kunstnerisk kompetanse innenfor utøvende rytmisk musikk og ansatte som har omfattende nasjonale og internasjonale nettverk. Disse vil være viktige bidragsytere for stipendiatens miljøstøtte, og også som aktuelle veiledere for den som tilsettes.

Beskrivelse av stillingen

Her ønskes velkomne søkere som i sine forslag til doktorgradsprosjekt tematiserer følgende: Skole, kulturskole og høyere utdanning utfordres av at musikkinstrumenter i tradisjonell forstand er i endring i møte med teknologi. Flere og flere anvender for eksempel PC og nettbrett som instrument, og det krever utvikling av nye undervisningsformer, didaktikk/metodikk for å imøtekomme denne utviklingen.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, spesialisering i utøvende rytmisk musikk. Grunnet stillingens teoretiske profil må den som tilsettes velge den vitenskapelige avhandlingsformen.

Kvalifikasjoner og vilkår

Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-4.

Søkeren må ha mastergrad/hovedfag eller tilsvarende i relevante masterstudier, som for eksempel utøvende musikk, populærmusikkvitenskap, musikksosiologi, m.fl. Det vises til spesifisering av utdanningskrav og krav til forkunnskaper innen rytmisk musikk/populærmusikk i utfyllende regler for ph.d.-graden i utøvende rytmisk musikk ved Universitetet i Agder som kan lastes ned fra: http://www.uia.no/forskning/forskrifter-om-doktorgradene-ved-uia

Det vil bli lagt vekt på utdanning, faglige, kunstneriske og/eller vitenskapelige arbeider. Det legges også stor vekt på prosjektbeskrivelsen som skal følge søknaden. Beskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 10 sider inklusive litteraturliste, og skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, fremdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen.

Det forutsettes at den som tilsettes inngår og bidrar aktivt i en av forskningsgruppene som er opprettet ved Institutt for rytmisk musikk og Popular Music Research Unit (PMRU).

Popular Music Research Unit utgjør en forskningsenhet underlagt Institutt for rytmisk musikk og Fakultet for kunstfag som er opprettet for å organisere de fem forskningsgruppene og flagge forskningsaktiviteten i rytmisk musikk nasjonalt og internasjonalt. Nærmere opplysninger om forskningsgruppene og Popular Music Research Unit kan lastes ned fra: https://www.uia.no/pmru

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges størst vekt på prosjektbeskrivelsen. I tillegg vektlegges oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider. Personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt i totalvurderingen av kvalifiserte søkere.

Arbeidsspråket ved universitetet er norsk. I stillingen er det ikke et krav om å beherske norsk, men kjennskap til norsk eller et annet skandinavisk språk er en fordel. Det kreves svært gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig. For å undersøke om det er krav om dokumenterte engelskkunnskaper, se her. Ytterligere vurdering av engelskkunnskaper kan bli foretatt i forbindelse med intervju.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju, eventuelt også prøvespill/-undervisning. Referansesjekk vil bli gjennomført etter avtale med kandidaten.

Vi tilbyr:

faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
fleksibel arbeidstid

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 436 900 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Fakultet for kunstfag ønsker flere kvinner i kunstneriske-/vitenskapelige toppstillinger, og ut fra et langsiktig perspektiv oppfordres derfor kvinner spesielt til å søke stillingen.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til en hver tid gjelder for stillingen. En gjør spesielt oppmerksom på at fakultetet stiller krav om residensplikt for den som tilsettes i tråd med tilsettingsregler for vitenskapelige stillinger i statlig sektor.

Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken “Søknad”

Følgende lastes opp elektronisk:

CV (bruk «standard CV» i den elektroniske søknaden)
Prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider inkl. litteraturliste
Fullstendig publikasjonsliste (vitenskapelige publikasjoner, konsertprogrammer og konsertomtaler)
Eventuelle vitenskapelige publikasjoner
Dokumentasjon av eventuelt musikalsk-kunstnerisk utviklingsarbeid
Hovedfags-/masteroppgaven
Vitnemål og karakterutskrifter for all utdanning utover videregående skole til og med bachelornivå
Vitnemål fra høyere grad/mastergrad med oversikt over hvilke emner/kurs som inngår i graden
Søkere med utenlandsk utdanning skal vedlegge en offisiell beskrivelse av karaktersystemet der utdanningen er avlagt.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søknadsfrist: 29.06.18

Nærmeste overordnede er instituttleder. For utfyllende opplysninger om stillingen, kontakt:
Professor Tor Dybo tlf 38 14 19 33, e-postadresse: tor.dybo@uia.no, instituttleder Erik Gunvaldsen tlf 38 14 19 21, e-postadresse: erik.gunvaldsen@uia.no eller dekan Marit Wergeland-Yates tlf. 38 14 13 66, e-postadresse: marit.wergeland-yates@uia.no

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten