Høgskolen i Innlandet

Hjemmeside: http://www.inn.no/

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Postdoktor i musikk

100% midlertidig stilling som postdoktor i musikk
Sentrale arbeidsoppgaver

Stillingen er tillknyttet det større prosjektet “The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state ” (DYNAMUS), som er finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2018-2022. Dette prosjektets hovedformål er å utforske prosesser knyttet til kulturell inkludering/ekskludering og sosial (im)mobilitet innenfor den musikalske sosialiseringen og skoleringen av barn og unge i Norge i perioden etter andre verdenskrig. Dette gjøres med utgangspunkt i en teoretisk forståelse som blant annet innebærer at de dominerende smaksmønstrene i samfunnet har endret seg, fra å være finkulturbaserte til å omfatte et rikholdig utvalg av kulturelle og musikalske former (cultural omnivorousness), og at de øvre sosiale lagene i befolkningen tidvis overtar og opphøyer musikalske uttrykk som tidligere har blitt ansett som lavkulturelle (musical gentrification). ,

Disse prosessene medfører nye former og muligheter for inkludering, ekskludering og mobilitet, også i utdanningssammenheng. Slike sosialt-musikalske prosesser utforskes på ulike lærings- og undervisningsarenaer. For den aktuelle postdoktorstillingen må kandidaten plassere seg inn under hovedprosjektets teoretiske rammer og antakelser, og med tilhørighet til Delprosjekt 3, som undersøker inkludering/ekskludering og mobilitet innenfor rammene av den musikkundervisningen som foregår i kulturskolen.

For mer informasjon om det aktuelle delprosjektet, kontakt professor og prosjektleder Sidsel Karlsen, tlf. +47 62 51 76 88 / +476 63 970, epost: sidsel.karlsen@inn.no.

Innenfor beskrivelsen av forskningsområdet og postdoktorstillingens innhold, må søkere utarbeide en prosjektbeskrivelse inkl. et forslag til framdriftsplan for hvordan arbeidet kan gjennomføres, samt gjøre rede for teorier og metoder som tenkes brukt. Prosjektbeskrivelsen skal være maksimalt 5 sider inkl. referanseliste. Sideformatet for prosjektbeskrivelsen skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri og Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og eventuell figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes.

Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Den vitenskapelige kvaliteten på prosjektbeskrivelsen vil danne grunnlag for om søkere blir innkalt til intervju. Det er viktig at prosjektbeskrivelsen holdes innenfor de rammene som er trukket opp i DYNAMUS-prosjektet som helhet, og det er derfor avgjørende for utformingen at interesserte søkere tar kontakt med prosjektleder for å få tilsendt utfyllende informasjon om Delprosjekt 3 (se kontaktinformasjon ovenfor).

Den tilsatte vil tilhøre forskningsmiljøet i musikk, nærmere bestemt forskergruppen “Kulturorientert musikkpedagogikk”. Forskningsmiljøet i musikk er stort og faglig solid, og det er for tiden 10 seniorforskere og seks stipendiater tilknyttet denne forskergruppen. Gruppens felles satsningsområder omfatter blant annet forskning på musikalsk barne- og ungdomskultur og utforsking av det (ut)danningskontinuumet som utgjøres av ulike lærings- og undervisningsarenaer i musikk. Innenfor disse områdene har gruppens medlemmer bidratt til forskningsfeltet i en periode på over 30 år.

Det bredere fagmiljøet i musikkseksjonen bidrar aktivt inn i en rekke studier på alle nivåer, deriblant faglærerutdanning i musikk, Master i kultur- og språkfagenes didaktikk (der musikk er én av tre mulige spesialiseringer), PhD-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag samt grunnskole- og barnehagelærerutdanninger.

Kvalifikasjonskrav

Utdanningsnivå:
Doktorgrad i musikkpedagogikk, musikkvitenskap, kultursosiologi eller tilsvarende.

Personlig kompetanse:
God gjennomføringsevne, må kunne arbeide selvstendig og systematisk, gode samarbeidsevner.

Språkkompetanse:
God framstillingsevne på norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig.

IKT-kompetanse:
Generelt god IKT-kompetanse.

Ønsket kompetanse

Erfaringskompetanse:
Erfaring fra forskning på musikkundervisning i kulturskolen eller andre relevante skoleslag/undervisningsarenaer.

For mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstllinger

Om søknaden
Søknad og CV registreres elektronisk via lenke i annonseteksten.

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonsliste og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden. Dersom det er flere forfattere til enkelte av de arbeider som er innsendt, må søkerens rolle i arbeidet beskrives.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Høgskolen tilbyr:

En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø.

Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1352 i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2% pliktig innskudd i Statens pensjonskasse. som bla. gir gode pensjons- og forsikringsordninger.

Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. HINN har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf.off.loven § 25)

Søknadsfrist: 31.08.2018

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten