NTNU

Hjemmeside: http://www.ntnu.no/

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Førsteamanuensis i musikkteknologi

Det humanistiske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU lyser med dette ut en 50 % fast stilling som førsteamanuensis i musikkteknologi.

Det lyses samtidig ut en 50 % fast stilling som førsteamanuensis i jazzfag. Se egen annonse. De to stillingene utlyses og behandles separat, men søkere med kombinert kompetanse kan komme i betraktning for ansettelse i begge stillinger og dermed gå inn i en 100 % stilling. Søkere som også søker stillingen i jazzfag, bes opplyse om det i søknaden.

Instituttet og fagmiljøet
Institutt for musikk tilbyr fire studiefag: utøvende musikk, musikkvitenskap, dansevitenskap og musikkteknologi. Instituttet tilhører Det humanistiske fakultet og er lokalisert dels i Trondheim sentrum og dels på campus Dragvoll. Institutt for musikk har 80 fast ansatte i faglige stillinger på heltid eller deltid samt 10 stipendiater.

Mer informasjon om instituttet finnes her: http://www.ntnu.no/musikk

Stillingen vil være knyttet til studieprogram i musikkteknologi som holder til i Fjordgata 1 i Trondheim sentrum. Fagmiljøet omfatter for tiden tre professorer og tre førsteamanuenser. Studiefaget bygger på et tverrfaglig samarbeid som involverer Institutt for elektroniske systemer (IES) samt Institutt for datateknologi og informatikk (IDI). Vi tilbyr et treårig bachelorprogram i musikkteknologi og to masterprogrammer med ulike profiler. Det ene masterprogrammet fokuserer på kunstnerisk anvendelse av musikkteknologi. Det andre er en internasjonal master i «Music, Communication and Technology» (MCT) som tilbys i samarbeid med Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Stillingen
Stillingen omfatter undervisning, veiledning og evalueringsarbeid fra bachelor- til doktorgradsnivå, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid samt administrative oppgaver.

Det er ønskelig at den som tilsettes, driver forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid relatert til den faglige profilen ved musikkteknologi, med tyngdepunkt i framføringsteknologier. Musikkteknologifeltet er forbundet med flere tilstøtende fagfelt som utøvende musikk, musikkvitenskap, akustikk, medieteknologi, mediekunst og psykologi. Tverrfaglighet i forskning og undervisning er forventet.

Vi kan tilby:

Et spennende fagmiljø i et mangfoldig institutt i Norges største universitet.
Gode FoU-betingelser
Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
Den som tilsettes forventes å spille en ledende rolle i utvikling av den faglige virksomheten i samarbeid med de øvrige ansatte på musikkteknologi.

Kvalifikasjoner
Søkeren bør ha en bred bakgrunn innen musikkteknologi og må dokumentere en kombinasjon av akademisk og kunstnerisk kompetanse. For ett av disse feltene må søkeren kvalifisere til førsteamanuensisnivå, og for det andre feltet kunne dokumentere en betydelig kompetanse.

Spesielt bør søkeren kunne dokumentere en solid akademisk og/eller kunstnerisk praksis innenfor minst ett av følgende områder:

Musikkutøvelse og/eller komposisjon med vekt på musikkteknologi
Digitale musikkinstrumenter og grensesnitt for musikalske uttrykk, inkludert sensorer og hardvare
DYI elektroniske instrumenter, hardware hacking
Automatisert/algoritmisk musikk, inkludert live-koding.
Lyd for multimedia og internett
Lydkunst
Spatialisering av lyd
Mer spesifikt bør søkeren kunne dokumentere framføringer eller andre kunstneriske presentasjoner av høy kvalitet og en god publikasjonsportefølje i relevante internasjonale kanaler.

Dokumentert deltakelse i eksternt finansierte prosjekter og erfaring fra ledelse av forskning- og utviklingsprosjekter vil bli vurdert positivt. Det forventes at den som tilsettes, kan bidra til å sikre ekstern finansiering fra kilder som Norsk forskningsråd, nordiske og europeiske finansieringsordninger for forskning og utdanning eller andre kilder.

Søkeren bør ha erfaring med undervisning og veiledning på master- og doktorgradsnivå eller tilsvarende erfaring som kvalifiserer for dette. Det forventes at den den som tilsettes, deltar i utviklingen av utdanningsprofilen ved studieprogrammet og bidrar til å sikre et utmerket læringsmiljø i samarbeid med kolleger, studenter og eksterne aktører.

I tillegg til forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid og undervisning forventes den tilsatte å sørge for formidling av egen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid til et videre publikum.

Søkeren bør vise utmerkete kommunikasjonsevner. Søkerens personlige egnethet og motivasjon vil bli tildelt stor vekt i rekrutteringsprosessen.

Førsteamanuenser ved NTNU har mulighet til å søke opprykk til professor. Den som tilsettes i den utlyste stillingen, bør ha et potensial til å søke om opprykk til professor innen fem år etter ansettelse med normal undervisningsinnsats.

Lønn og formelle bestemmelser

Stillingen lønnes som førsteamanuensis, stillingskode 1011, med minimum årslønn 490.900 kroner. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra 537.700 til 600.200 kroner avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Personer som tilsettes i vitenskapelige eller kunstneriske stillinger uten formell universitetspedagogisk kompetanse, og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU tilbyr et slikt kurs.

Undervisnings- og veiledningsspråk er norsk eller et annet skandinavisk språk for våre ordinære program. Det kan også bli aktuelt å undervise på engelsk. Språkferdigheter må kunne dokumenteres. Det forutsettes at nytilsatte som ikke behersker et skandinavisk språk, innen tre år kan vise til kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk på linje med trinn 3 i kurset Norsk for fremmedspråklige ved Institutt for språk og litteratur, NTNU. Universitetet vil legge til rette for deltakelse på et slikt kurs, skulle dette være nødvendig.

Den som tilsettes vil ha arbeidssted ved Institutt for musikk. Det er en forutsetning at den som tilsettes er bosatt slik at hun eller han kan være til stede på daglig basis.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet når det gjelder kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn mv. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn og livserfaring til å søke på stillingen. Kvinner oppfordres til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli behandlet konfidensielt, ikke har ubetinget krav på dette. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet, har søkeren krav på å bli varslet, slik at vedkommende får anledning til eventuelt å trekke sin søknad.

Krav til søknaden
Søknaden skal sendes elektronisk via http://www.jobbnorge.no og merkes HF18-022. Søknader som ikke er sendt gjennom Jobbnorge, eller som kommer etter søknadsfrist, vil ikke komme i betraktning.

Søknaden må inneholde informasjon om utdanning, eksamener og arbeidserfaring. Kopier av vitnemål og attester må sendes inn.

Til søknaden må følgende legges ved:

CV
En beskrivelse av de fem akademiske publikasjoner eller kunstneriske produksjoner som søker anser som mest betydningsfulle og som han/hun ønsker evalueringskomiteen skal ta mest hensyn til
En komplett liste over publikasjoner og kunstneriske produksjoner
Liste over pedagogiske kvalifikasjoner
Kopier av vitnemål og attester
Søkerne bes i søknaden redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste («Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved NTNU») som fås ved henvendelse til fakultetet, tlf. +47 73 59 76 84, eller lastes ned her:
http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner.

Til søknaden skal det ikke legges ved dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet eller publikasjoner.

Etter søknadsfristen vil en intern sorteringskomite vurdere søknadene. De best kvalifiserte inviteres til videre vurdering av en sakkyndig komite. Alle som har søkt, vil få beskjed om hvorvidt de går videre eller ikke.

Søkere som blir invitert, anmodes om å sende inn inntil fem kunstneriske/vitenskapelige arbeider til vurdering. Dersom det sendes inn arbeider med flere opphavspersoner, må søkerens bidrag spesifiseres. Arbeidene sendes elektronisk på epost til Hege Kissten, hege.kissten@ntnu.no merket med referansenummer HF18-022

Et utvalg søkere vil bli innkalt til intervju og får anledning til å demonstrere pedagogiske ferdigheter gjennom en prøveundervisning.

Instituttlederen vil i sin innstilling til ansettelse ta strategiske hensyn og sikre at den som tilbys stillingen, har komplementerende kompetanse i forhold til den øvrige staben ved instituttet.

Mer informasjon
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Institutt for musikk ved studieprogramleder Andreas Bergsland, tlf. +47 4566 3316, e-post: andreas.bergsland@ntnu.no eller instituttleder Jørgen Langdalen, tlf. +47 73 59 73 11, e-post: jorgen.langdalen@ntnu.no

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til administrativ saksbehandler, personalrådgiver ved Det humanistiske fakultet Hege Kissten, tlf. +47 73 59 76 84, e-post: hege.kissten@ntnu.no

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten