NTNU

Hjemmeside: http://www.ntnu.no/

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Førsteamanuensis i jazzfag

Det humanistiske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU lyser med dette ut en 50 % fast stilling som førsteamanuensis i jazzfag.

Det lyses samtidig ut en 50 % fast stilling som førsteamanuensis i musikkteknologi. Se egen annonse. De to stillingene utlyses og behandles separat, men søkere med kombinert kompetanse kan komme i betraktning for ansettelse i begge stillinger og dermed gå inn i en 100 % stilling. Søkere som også søker stillingen i musikkteknologi, bes opplyse om det i søknaden.

Instituttet og fagmiljøet
Institutt for musikk tilbyr fire studiefag: utøvende musikk, musikkvitenskap, dansevitenskap og musikkteknologi. Instituttet tilhører Det humanistiske fakultet og er lokalisert dels i Trondheim sentrum og dels på campus Dragvoll. Institutt for musikk har 80 fast ansatte i faglige stillinger på heltid eller deltid samt 10 stipendiater.

Mer informasjon om instituttet finnes her: http://www.ntnu.no/musikk.

Stillingen er knyttet til Jazzlinja som holder til i Trondheim sentrum. Jazzlinja er den eldste jazzmusikerutdanninga i Norge, etablert i 1979, og er forankret i en gehør- og kollegalæringstradisjon som legger til grunn at musikalske ferdigheter teller vel så mye som instrumentale ferdigheter for en improviserende musiker.

Jazzlinja søker en ny kollega som har erfaring fra denne tradisjonen og evner til å utvikle et læringsmiljø som fremmer den.

Stillingen
Stillingen omfatter undervisning, veiledning og evalueringsarbeid fra bachelor- til doktorgradsnivå, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid samt administrative oppgaver.

Den som tilsettes vil i tillegg til hovedinstrumentundervisning pålegges undervisningsoppgaver som krever kompetanse innenfor ett eller flere av disse fagområdene:

Gehør
Ensemble
Musikkteori

Det er videre en fordel om søkeren har kompetanse innenfor ett eller flere av disse områdene:

Rytmikk
Improvisasjon
Komponering/arrangering
Jazzhistorie
Entreprenørskap og formidling
Støtteinstrument klaver eller trommer
Musikkteknologi for utøvere
Veiledning av masterstudenter
Refleksjon rundt musikalsk praksis (obligatorisk masteremne)
Utøverpsykologi (obligatorisk masteremne)

Vi kan tilby:

Et spennende fagmiljø i et mangfoldig institutt i Norges største universitet.
Gode FoU-betingelser
Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
Den som tilsettes, skal delta i instituttets fagmiljø ved å videreføre og styrke kunstnerisk virksomhet ved instituttet. Vedkommende plikter å delta i gjennomføringen av undervisnings- og evalueringsopplegg etter gjeldende studieplaner, samt i arbeidet med den faglig-pedagogiske videreutvikling av sitt fagområde.

Kvalifikasjoner
Søkeren må vise til kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå. Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse og undervisningserfaring vil bli vektlagt. Andre faglige kvalifikasjoner samt formidlingsarbeid, verv og ledelseserfaring vil kunne vektlegges.

Lønn og formelle bestemmelser
Stillingen lønnes som førsteamanuensis, stillingskode 1011, med minimum årslønn 490.900 kroner. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra 548.200 til 600.200 kroner avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Personer som tilsettes i vitenskapelige eller kunstneriske stillinger uten formell universitetspedagogisk kompetanse, og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU tilbyr et slikt kurs.

Undervisnings- og veiledningsspråk er norsk eller et annet skandinavisk språk. Det kan også bli aktuelt å undervise på engelsk. Språkferdigheter må kunne dokumenteres. Det forutsettes at nytilsatte som ikke behersker et skandinavisk språk, innen tre år kan vise til kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk på linje med trinn 3 i kurset Norsk for fremmedspråklige ved Institutt for språk og litteratur, NTNU. Universitetet vil legge til rette for deltakelse på et slikt kurs, skulle dette være nødvendig.

Den som tilsettes vil ha arbeidssted ved Institutt for musikk. Det er en forutsetning at den som tilsettes er bosatt slik at hun eller han kan være til stede på daglig basis.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet når det gjelder kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn mv. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn og livserfaring til å søke på stillingen. Kvinner oppfordres til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli behandlet konfidensielt, ikke har ubetinget krav på dette. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet, har søkeren krav på å bli varslet, slik at vedkommende får anledning til eventuelt å trekke sin søknad.

Krav til søknaden
Søknaden skal sendes elektronisk via http://www.jobbnorge.no og merkes (HF 18-021). Søknader som ikke er sendt gjennom Jobbnorge, eller som kommer etter søknadsfrist, vil ikke komme i betraktning.

Søknaden må inneholde informasjon om utdanning, eksamener og arbeidserfaring. Kopier av vitnemål og attester må sendes inn.

Til søknaden må følgende legges ved:

CV
En beskrivelse av de fem akademiske publikasjoner eller kunstneriske produksjoner som søker anser som mest betydningsfulle og som han/hun ønsker evalueringskomiteen skal ta mest hensyn til
En komplett liste over publikasjoner og kunstneriske produksjoner
Liste over pedagogiske kvalifikasjoner
Kopier av vitnemål og attester
Søkerne bes i søknaden redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste («Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved NTNU») som fås ved henvendelse til fakultetet, tlf. +47 73 59 76 84, eller lastes ned her:
http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner.

Til søknaden skal det ikke legges ved dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet eller publikasjoner.

Etter søknadsfristen vil en intern sorteringskomite vurdere søknadene. De best kvalifiserte inviteres til videre vurdering av en sakkyndig komite. Alle som har søkt, vil få beskjed om hvorvidt de går videre eller ikke.

Søkere som blir invitert, anmodes om å sende inn inntil fem kunstneriske/vitenskapelige arbeider til vurdering. Dersom det sendes inn arbeider med flere opphavspersoner, må søkerens bidrag spesifiseres. Arbeidene sendes elektronisk på epost til Hege Kissten, hege.kissten@ntnu.no merket med referansenummer HF 18-021.

Et utvalg søkere vil bli innkalt til intervju og får anledning til å demonstrere pedagogiske ferdigheter gjennom en prøveundervisning.

Instituttlederen vil i sin innstilling til ansettelse ta strategiske hensyn og sikre at den som tilbys stillingen, har komplementerende kompetanse i forhold til den øvrige staben ved instituttet.

Mer informasjon
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Institutt for musikk ved Erling Aksdal, leder av Jazzlinja, tlf. +47 9513 5558, e-post: erling.aksdal@ntnu.no eller instituttleder Jørgen Langdalen, tlf. +47 73 59 73 11, e-post: jorgen.langdalen@ntnu.no

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til administrativ saksbehandler, HR-rådgiver ved Det humanistiske fakultet Hege Kissten, tlf. +47 73 59 76 84, e-post: hege.kissten@ntnu.no

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten